[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]

Neh 12

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾil⁺ǟ ha = kō*hïnīm = ha = LW-ī*y⁺ī*m
aR ʾȧšr ʿalū ʿim[m] ZRBBL bin ŠʾLTYʾL = YŠWʿ
a ŚRYH YRMYH ʿZRʾ
2v ʾMRYH MLWK ḤṬWŠ
3v ŠKNYH RḤM MRMT
4v ʿDWʾ GNTWY ʾBYH
5v MYMYN MʿDYH BLGH
6v ŠMʿYH = YWYRYB YDʿYH
7v SLW ʿMWQ ḤLQYH YDʿYH
a ʾil⁺ǟ rā(ʾ)šē ha = kō*hïnīm = ʾȧḥē = him = yȧmē YŠWʿ
8a = ha = LW-ī*y⁺ī*m
b YŠWʿ BNWY QDMYʾL ŠRBYH YHWDH MTNYH
c ʿal huy⁺˙dōt hū(ʾ) = ʾȧḥ⁺-a(y) = w
9x = BQBQYH = ʿNW ʾȧḥē = him = nagd-a = m = mišmarōt
10a = YŠWʿ hōlīd ʾat YWYQYM
b = YWYQYM hōlīd ʾat ʾLYŠYB
c = ʾLYŠYB ʾat YWYDʿ
11a = YWYDʿ hōlīd ʾat YWNTN
b = YWNTN hōlīd ʾat YDWʿ
12a = = yȧmē YWYQYM hayū kō*hïnīm rā(ʾ)šē ha = ʾabōt
b = ŚRYH MRYH
c = YRMYH ḤNNYH
13a = ʿZRʾ MŠLM
b = ʾMRYH YHWḤNN
14a = MLWKY YWNTN
b = ŠBNYH YWSP
15a = ḤRM ʿDNʾ
b = MRYWT ḤLQY
16a = ʿDYʾ ZKRYH
b = GNTWN MŠLM
17a = ʾBYH ZKRY
b = MNYMYN
c = MWʿDYH PLṬY
18a = BLGH ŠMWʿ
b = ŠMʿYH YHWNTN
19a = = YWYRYB MTNY
b = YDʿYH ʿZY
20a = SLY QLY
b = ʿMWQ ʿBR
21a = ḤLQYH ḤŠBYH
b = YDʿYH NTNʾL
22a ha = LW-ī*y⁺ī*m = yȧmē ʾLYŠYB YWYDʿ = YWḤNN = YDWʿ kȧtūbīm rā(ʾ)šē ʾabōt
b = ha = kō*hïnīm ʿal malkūt DRYWŠ ha = PRS-ī
23x bȧnē LWY rā(ʾ)šē ha = ʾabōt kȧtūbīm ʿal sipr dȧbȧrē ha = yamīm = ʿad yȧmē YWḤNN bin ʾLYŠYB
24a = rā(ʾ)šē ha = LW-ī*y⁺ī*m
b ḤŠBYH ŠRBYH = YŠWʿ bin QDMYʾL = ʾȧḥē = him = nagd-a = m
bI1 = hallil
bI2 = hōdōt = miṣwat DWYD ʾīš ha = ʾïlō*hīm mišmar = ʿummat mišmar
25x MTNYH = BQBQYH ʿBDYH MŠLM ṬLMWN ʿQWB šō*mïrīm šōʿïrīm mišmar = ʾȧsuppē ha = šȧʿarīm
26x ʾil⁺ǟ = yȧmē YWYQYM bin YŠWʿ bin YWṢDQ = = yȧmē NḤMYH ha = pȧḥ⁺ā = ʿZRʾ ha = kō*hin ha = sōpir
27a = = ḥu̇nukkat ḥōmat YRWŠLM biq[qï]šū ʾat ha = LW-ī*y⁺ī*m mik = kul[l] mȧqōmō*t-a = m
aI = hȧbīʾ-a = m = YRWŠLM
aII = ʿśō*t ḥu̇nukkā = śimḥā = = tōdōt = = šīr mȧṣil[l]taym nïbalīm = = kinnō*rōt
28x wa = yi[ʾ]ʾasïpū bȧnē ha = m˙šō*rïrīm = min ha = kikkar sȧbībōt YRWŠLM = min ḥaṣïrē NṬP-at-ī
29v = mib = BYT ha = GLGL = miś = śȧdōt GBʿ = ʿZMWT
a ḥȧṣirīm banū la = him ha = m˙šō*rïrīm sȧbībōt YRWŠLM
30a wa = yiṭṭah[h]ïrū ha = kō*hïnīm = ha = LW-ī*y⁺ī*m
b wa = y˙ṭah[h]ïrū ʾat ha = ʿam[m] = ʾat ha = šȧʿarīm = ʾat ha = ḥōmā
31a wa = ʾaʿlǟ ʾat śar[r]ē YHWDH mi[n] = ʿal = [h]a = ḥōmā
b wa = ʾaʿmīd-a(h) šïttē tōdō*t gȧdu(w)lō*t = tahlū*kō*t = [h]a = yamīn mi[n] = ʿal = [h]a = ḥōmā = šaʿr ha = ʾašpō*t
32x wa = yilik ʾaḥ⁺ȧrē = him HWŠʿYH = ḥïṣy śar[r]ē YHWDH
33v = ʿZRYH ʿZRʾ = MŠLM
34v YHWDH = BNYMN = ŠMʿYH = YRMYH
35x = mib = bȧnē ha = kō*hïnīm = [h]a = ḥȧṣō*ṣïrōt ZKRYH bin YWNTN bin ŠMʿYH bin MTNYH bin MYKYH bin ZKWR bin ʾSP
36a = ʾȧḥ⁺-a(y) = w ŠMʿYH = ʿZRʾL MLLY GLLY MʿY NTNʾL = YHWDH ḤNNY = kïlē šīr DWYD ʾīš ha = ʾïlō*hīm
b = ʿZRʾ ha = sōpir = pȧnē = him
37a = ʿal šaʿr ha = ʿayn
b = nagd-a = m ʿalū ʿal maʿlōt ʿīr DWYD = [h]a = maʿlǟ = [h]a = ḥōmā mi[n] = ʿal = bēt DWYD = ʿad šaʿr ha = maym mizraḥ
38a = ha = tōdā ha = šinīt ha = hōlïkt = mō(wʾ)l
b = ʾȧnī ʾaḥ⁺ȧrē = ha
c = ḥïṣy ha = ʿam[m] mi[n] = ʿal = ha = ḥōmā mi[n] = ʿal = migdal ha = tannūrīm = ʿad ha = ḥōmā ha = rȧḥabā
39v = mi[n] = ʿal = šaʿr ʾPRYM = ʿal šaʿr ha = YŠNH = ʿal šaʿr ha = dagīm = migdal ḤNNʾL = migdal ha = miʾā = ʿad šaʿr ha = ṣō(ʾ)n
a = ʿamȧdū = šaʿr ha = maṭṭarā
40a wa = tïʿmudna(h) šïttē ha = tōdō*t = bēt ha = ʾïlō*hīm
b = ʾȧnī = ḥïṣy ha = sȧganīm ʿimm = ī
41x = ha = kō*hïnīm ʾLYQYM MʿŚYH MNYMYN MYKYH ʾLYWʿYNY ZKRYH ḤNNYH = [h]a = ḥȧṣō*ṣïrōt
42v = MʿŚYH = ŠMʿYH = ʾLʿZR = ʿZY = YHWḤNN = MLKYH = ʿYLM = ʿZR
a wa = yašmīʿū ha = m˙šō*rïrīm
b = YZRḤYH ha = paqīd
43a wa = yizbȧḥū = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) zȧbaḥīm gȧdu(w)līm
b wa = yiśmaḥū
c ha = ʾïlō*hīm śimmïḥ-a = m śimḥā gȧdu(w)lā
d = gam ha = našīm = ha = yȧladīm śamiḥū
e wa = tiššamïʿ śimḥat YRWŠLM mi[n] = raḥu(w)q
44a wa = yippaqïdū = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) ʾȧnašīm ʿal ha = nïšakōt = [h]a = ʾōṣarōt = [h]a = tȧrūmōt = [h]a = rē(ʾ)šīt = = [h]a = maʿśïrōt
aI = knu(w)s ba = him = śȧdē ha = ʿārīm m˙naʾōt ha = tōrā = [h]a = kō*hïnīm = = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
b śimḥat YHWDH ʿal ha = kō*hïnīm = ʿal ha = LW-ī*y⁺ī*m ha = ʿō*mïdīm
45x wa = yišmu̇rū mišmart ʾïlō*hē = him = mišmart ha = ṭuhrā = ha = m˙šō*rïrīm = ha = šō*ʿïrīm = miṣwat DWYD ŠLMH bïn = ō
46x = yȧmē DWYD = ʾSP miq = qadm rō(ʾ)š ha = m˙šō*rïrīm = šīr tȧhillā = hō*dōt = ʾïlō*hīm
47a = kul[l] YŚRʾL = yȧmē ZRBBL = = yȧmē NḤMYH nō*tïnīm m˙nayōt ha = m˙šō*rïrīm = ha = šō*ʿïrīm dȧbar yōm = yōm = ō
b = maqdī*šīm = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m
c = ha = LW-ī*y⁺ī*m maqdī*šīm = bȧnē ʾHRN
[ ein Kapitel zurück ][ Neh ][ ein Kapitel vor ]