[ ein Kapitel zurück ][ Nah ][ ein Kapitel vor ]

Nah 3

[ Textanmerkungen ]

1a hōy ʿīr damīm
b kull-a = h kaḥš
c parq mȧliʾā
d lō(ʾ) yamīš ṭarp
2a qōl šōṭ
b = qōl raʿš ʾōpan
c = sūs dō*hir
d = markabā m˙raqqidā
3a par[r]āš maʿlǟ
b = lahb ḥarb
c = bȧraq ḥ˙nīt
d = rub[b] ḥalal
e = kubd pagr
f = ʾēn qiṣǟ = [h]a = gȧw(i)y⁺ā
g yikšu̇lū = gȧw(i)y⁺at-a = m
4a mi[n] = rub[b] zȧnūnē zōnā
b ṭōbat ḥin[n]
c baʿlat kȧšapīm
d ha = mō*kïrt gōyī*m = zȧnūnē = ha
e = mišpaḥōt = kȧšapē = ha
5a hin[nï] = ʾil-ay = k
aJ nȧʾū*m YHWH ṣȧbaʾōt
b = gillētī šūl-ay = k ʿal pan-ay = k
c = hïrʾētī gōyī*m maʿr-i = k
d = mamlakōt qȧlōn-i = k
6a = hišlaktī ʿal-ay = k šiqqū*ṣīm
b = nibbaltī = k
c = śamtī = k = ruʾy
7a = hayā
b kul[l] rō*ʾ-ay = k yiddu(w)d mim-mi[k] = k
c = ʾamar
d šud⁺ȧdā NYNWH
e yanūd l-a = h
f mi[n] = ʾayn ʾ˙baqqiš m˙naḥ[ḥ]ïmīm l-a = k
8a = tēṭïbī min = ʾMWN ha = yō*šïbā = [h]a = y(ʾ)ōrīm
b maym sabīb l-a = h
bR ʾȧšr ḥēl yam[m]
c miy = yam[m] ḥōmat-a = h
9a KWŠ ʿuṣm-a = [h]
b = MṢR-aym
c = ʾēn qiṣǟ
d PWṬ = LWB-īm hayū = ʿizrat-i = k
10a gam hī(ʾ) = [h]a = gō*lā
b halȧkā = [h]a = šȧby
c gam ʿō*lalē = ha y˙ruṭṭȧšū = rō(ʾ)š kul[l] ḥūṣōt
d = ʿal nikbad⁺ē = ha yaddū gōral
e = kul[l] gȧdu(w)lē = ha ruttȧqū = [h]a = ziqqīm
11a gam ʾatt tiškȧrī
b tïh[y]ī nïʿlamā
c gam ʾatt t˙baq[qï]šī maʿōz mi[n] = ʾōyib
12a kul[l] mibṣar-ay = k t(ʾ)ēnīm ʿim[m] bikkūrīm
b ʾim yinnōʿū
c = napȧlū ʿal ʾōkil
13a hinni(h) ʿamm-i = k našīm = qȧrb-i = k
b = ʾō*yïb-ay = k patōḥ niptȧḥū šaʿȧrē ʾarṣ-i = k
c ʾakȧlā ʾiš b˙rīḥ-ay = k
14a maṣōr šaʾbī l-a = k
b ḥazzïqī mibṣar-ay = k
c bō*ʾī = [h]a = ṭīṭ
d = rimsī = [h]a = ḥumr
e haḥzīqī malbin
15a šam[m] tō(ʾ)kïl-i = k ʾiš
b takrīt-i = k ḥarb
c tō(ʾ)kïl-i = k = [h]a = yalq
d hitkabbid = [h]a = yalq
e hitkabbïdī = [h]a = ʾarbǟ
16a hirbēt rō*kïl-ay = k mik = kōkȧbē ha = šamaym
b yalq pašaṭ
c wa = yaʿup
17a min⁺zar-ay = k = [h]a = ʾarbǟ
b = ṭapsȧr-ay = k = gōb gō*bay
c ha = ḥōnīm = [h]a = gȧdirōt = yōm qar[r]ā
d šamš zarȧḥā
e = nōdad
f = lō(ʾ) nōdaʿ mȧqōm = ō
g ʾayy-a = m
18v nāmū rō*ʿē = ka
vV malk ʾŠWR
a yišku̇nū ʾaddīrē = ka
b napō*šū ʿamm = ka ʿal ha = har[r]īm
c = ʾēn m˙qabbiṣ
19a ʾēn kih[h]ā = šȧbr-i = ka
b nïḥlā makkat-i = ka
c kul[l] šō*mïʿē šimʿ = ka taqȧʿū kap[p] ʿal-ē = ka
d ʿal lō(ʾ) ʿabȧrā raʿ[ʿ]at = ka tamīd
[ ein Kapitel zurück ][ Nah ][ ein Kapitel vor ]