[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]

Mich 4

[ Textanmerkungen ]

1a = hayā = ʾaḥrīt ha = yamīm
b yihyǟ har[r] bēt YHWH nakōn = rō(ʾ)š ha = har[r]īm
c = niśśā(ʾ) hū(ʾ) mig = gïbaʿōt
d = nah˙rū ʿal-a(y) = w ʿammīm
2a = halȧkū gōyī*m rabbīm
b = ʾamȧrū
c lïkū
d = nïʿlǟ ʾil har[r] YHWH = ʾil bēt ʾïlō*hē YʿQB
e = yōr-i = mid = dȧrak-a(y) = w
f = nilïk-a(h) = ʾurȧḥō*t-a(y) = w
g miṣ = ṢYWN tiṣē(ʾ) tōrā
h = dȧbar YHWH miy = YRWŠLM
3a = šapaṭ bēn ʿammīm rabbīm
b = hōkīḥ = gōyī*m ʿȧṣū*mīm ʿad raḥu(w)q
c = kittïtū ḥarȧbō*t-ē = him = ʾittīm
d = ḥ˙nītō*t-ē = him = mazmirōt
e lō(ʾ) yiś[śȧ]ʾū gōy ʾil gōy ḥarb
f = lō(ʾ) yilmȧdū-n ʿōd milḥamā
4a = yašȧbū ʾīš taḥt gapn = ō = taḥt t(ʾ)ēnat = ō
b = ʾēn maḥrīd
c YHWH ṣȧbaʾōt dibbir
5a kul[l] ha = ʿammīm yilïkū ʾīš = šim ʾïlō*h-a(y) = w
b = ʾȧnaḥnū nilik = šim YHWH ʾïlō*hē = = ʿōlam wa = ʿad
6a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
aJ nȧʾū*m YHWH
a ʾō[ʾ]sïp-a(h) ha = ṣō*liʿā
b = ha = niddaḥā ʾ˙qabbiṣ-a(h)
c = ʾȧšr hiriʿ[ʿ]ō*tī
7a = śamtī ʾat ha = ṣō*liʿā = š(ʾ)ērīt
b = ha = nïhlaʾā = gōy ʿaṣūm
c = malak YHWH ʿȧl-ē = him = har[r] ṢYWN mi[n] = ʿïtt-a(h) = ʿad ʿōlam
8aV = ʾattā migdal ʿidr ʿupl bï[t]t ṢYWN
a ʿad-ē = ka tē(ʾ)tǟ
b = bāʾā ha = mamšalā ha = rī(ʾ)šō*nā mamlakt = bï[t]t YRWŠLM
9a ʿïtt-a(h) la-m⁺ah tarīʿī rē*ʿ
b = malk ʾēn b-a = k
c ʾim yōʿïṣ-i = k ʾabad
d hiḥzīq-i = k ḥīl = [h]a = yōlidā
10a ḥūlī
b wa = guḥ[ḥ]ī
bV bï[t]t ṢYWN
b = [h]a = yōlidā
c ʿïtt-a(h) tiṣïʾī miq = qiryā
d = šakant = [h]a = śadǟ
e = bā(ʾ)t ʿad BBL
f šam[m] tinnaṣilī
g šam[m] yigʾal-i = k YHWH mik = kap[p] ʾō*yïb-ay = k
11a = ʿïtt-a(h) niʾsȧpū ʿal-ay = k gōyī*m rabbīm
b ha = ʾō*mïrīm
c tiḥnap
d = tïḥz = ṢYWN ʿēnē =
12a = him⁺a(h) lō(ʾ) yadȧʿū maḥšȧbōt YHWH
b = lō(ʾ) hibīnū ʿïṣat = ō
c qibbïṣ-a = m = [h]a = ʿamīr gurn-a-h
13a qūmī
b wa = dōšī
bV bï[t]t ṢYWN
c qarn-i = k ʾaśīm barzil[l]
d = parȧsō*t-ay = k ʾaśīm nȧḥūšā
e = hïdiqqōt ʿammīm rabbīm
f = hïḥramtī = YHWH bȧṣʿ-a = m
g = ḥēl-a = m = ʾȧdōn kul[l] ha = ʾarṣ
14a ʿïtt-a(h) titgō*dȧdī
aV bï[t]t gȧdūd
b maṣōr śām ʿal-ē =
c = [h]a = šibṭ yakkū ʿal ha = lȧḥy ʾȧt šō*piṭ YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]