[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]

Mich 2

[ Textanmerkungen ]

1a hōy ḥō*šïbē ʾawn
b = pō*ʿïlē raʿ[ʿ] ʿal miškȧbōt-a = m
c = ʾōr ha = buqr yïʿśū = ha
d yiš = ʾē*l yad-a = m
2a = ḥamȧdū śadōt
b = gazalū
c = bāt⁺īm
d = naśaʾū
e = ʿašȧqū gabr = bēt = ō = ʾīš = nïḥlat = ō
3a la-kin kō(h) ʾamar YHWH
b hin[nï] = ḥō*šib ʿal ha = mišpaḥā ha = zō(ʾ)t raʿ[ʿ]ā
c ʾȧšr lō(ʾ) tamīšū miš = šam[m] ṣawwȧ(ʾ)rō*t-ē = kim
d = lō(ʾ) tilïkū rōm-a-h
e ʿi[t]t raʿ[ʿ]ā hī(ʾ)
4a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yiśśā(ʾ) ʿȧl-ē = kim mašal
b = nahā nȧhy nihyā
c ʾamar
d šadōd nȧšaddū*nū
e ḥilq ʿamm = ī yamīr
f ʾē-k yamīš l = ī
g = šōbib śadē = y˙ḥalliq
5x la-kin lō(ʾ) yihyǟ = ka mašlīk ḥabl = gōral = qȧhal YHWH
6a ʾal taṭṭī*pū
b yaṭṭīpū-n
c lō(ʾ) yaṭṭī*pū la = ʾil⁺ǟ
d lō(ʾ) yissag k˙lim⁺ōt
7a ha = ʾamūr bēt YʿQB
b = qaṣar rūḥ YHWH
c ʾim ʾil⁺ǟ maʿlal-a(y) = w
d = lō(wʾ) dȧbar-ay = [y] yēṭībū
e ʿim[m] ha = yašar hōlik
8a = ʾitmūl ʿamm = ī = ʾōyib y˙qōmim
b mim = mūl śalmā ʾadr tapšī*ṭū-n
c mi[n] = ʿō*bïrīm baṭḥ šūbē milḥamā
9a nȧšē ʿamm = ī t˙gar[rï]šū-n mib = bēt taʿnū*gē = ha
b mi[n] = ʿal ʿō*lalē = ha tiq[qȧ]ḥū hȧdar = ī = ʿōlam
10a qūmū
b = lïkū
c lō(ʾ) zō(ʾ)t ha = mȧnūḥā
dI = ʿȧbūr ṭumʾā
d t˙ḥabbil
e = ḥabl nimraṣ
11a ʾīš hō*lik
b rūḥ wa = šaqr kizzib
c ʾaṭṭī*p = ka = [h]a = yayn = = [h]a = šikar
d = hayā maṭṭīp ha = ʿam[m] ha =
12a ʾasō*p ʾiʾsup YʿQB kull-a = k
b qabbiṣ ʾ˙qabbiṣ š(ʾ)ērīt YŚRʾL
c yaḥd ʾȧśīm-an = [h]u(w) = ṣō(ʾ)n buṣrā
d = ʿidr = tōk ha = dubr = ō
e tȧhīmē*na(h) mi[n] = ʾadam
13a ʿalā ha = pō*riṣ = pȧnē = him
b parȧṣū
c wa = yïʿbu̇rū šaʿr
d wa = yiṣïʾū b = ō
e wa = yïʿbur malk-a = m = pȧnē = him
f = YHWH = rō(ʾ)š-a = m
[ ein Kapitel zurück ][ Mich ][ ein Kapitel vor ]