[ ein Kapitel zurück ][ Koh ][ ein Kapitel vor ]

Koh 1

[ Textanmerkungen ]

1x dȧbȧrē QHLT bin DWD malk = YRWŠLM
2a hȧb(i)l hȧbalīm
b ʾamar qō*hïlt
c hȧb(i)l hȧbalīm
d ha = kul[l] habl
3a mah yitrōn = [h]a = ʾadam = kul[l] ʿȧmal = ō
aR ša = yïʿmul taḥt ha = šamš
4a dōr hō*lik
b = dōr bā(ʾ)
c = ha = ʾarṣ = ʿōlam ʿō*mïdt
5a = zaraḥ ha = šamš
b = bā(ʾ) ha = šamš
c = ʾil mȧqōm = ō šōʾip
d zōriḥ hū(ʾ) šam[m]
6a hōlik ʾil darōm
b = sōbib ʾil ṣapōn
c sōbib
d sō*bib
e hōlik ha = rūḥ
f = ʿal sȧbībō*t-a(y) = w šāb ha = rūḥ
7a kul[l] ha = nȧḥalīm hō*lïkīm ʾil ha = yam[m]
bP = ha = yam[m]
b ʾēn-an = [h]u(w) malē(ʾ)
cP ʾil mȧqōm
cPR ša = ha = nȧḥalīm hō*lïkīm
c šam[m] him šābīm
cI la = lïkt
8a kul[l] ha = dȧbarīm yȧgiʿīm
b lō(ʾ) yūkal ʾīš
bI = dabbir
c lō(ʾ) tiśbaʿ ʿayn
cI = rʾōt
d = lō(ʾ) timmalē(ʾ) ʾuzn
dI miš = šmuʿ
9a mah ša = hayā
b hū(ʾ)
c ša = yihyǟ
d = mah ša = nïʿśā
e hū(ʾ)
f ša = yi[ʿ]ʿaśǟ
g = ʾēn kul[l] ḥadaš taḥt ha = šamš
10a yiš dabar
aR ša = yō(ʾ)mïr
b rʾē(h)
c ḥadaš hū(ʾ)
d k˙bār hayā = ʿō*lamīm
e ʾȧšr hayā mil = = panē* =
11a ʾēn zik[kȧ]rōn = [h]a = rī(ʾ)šō*nīm
bP = gam = [h]a = ʾaḥrō*nīm
bPR ša = yihyū
b lō(ʾ) yihyǟ la = him zikkarōn
c ʿim[m] ša = yihyū = [h]a = ʾaḥrō*nā
12x ʾȧnī qō*hïlt hayītī malk ʿal YŚRʾL = YRWŠLM
13a = natattī ʾat libb = ī
aI1 = dru(w)š
aI2 = la = tūr = [h]a = ḥukmā ʿal kul[l]
aI2R ʾȧšr nïʿśā taḥt ha = šamaym
b hū(ʾ) ʿinyān raʿ[ʿ]
bR natan ʾïlō*hīm = bȧnē ha = ʾadam
bRI = ʿnōt b = ō
14a raʾītī ʾat kul[l] ha = maʿśīm
aR ša = nïʿśū taḥt ha = šamš
b = hinni(h) ha = kul[l] habl
c = r˙ʿūt rūḥ
15a m˙ʿuwwat lō(ʾ) yūkal
aI = tqun
b = ḥisrōn lō(ʾ) yūkal
bI = himmanōt
16a dibbartī ʾȧnī ʿim[m] libb = ī
aI = (ʾ)mur
bP ʾȧnī
b hinni(h) higdaltī
c = hōsaptī ḥukmā ʿal kul[l]
cR ʾȧšr hayā = pan-ay = [y] ʿal YRWŠLM
d = libb = ī raʾā harbē(h) ḥukmā wa = dïʿt
17a wa = ʾittïn-a(h) libb = ī
aI1 la = dïʿt ḥukmā
aI2 = dïʿt hōlilōt = śiklūt
b yadaʿtī
cP ša = gam
c hū(ʾ) rïʿyōn rūḥ
18a = rub[b] ḥukmā rab[b] kaʿs
b = yōsīp dïʿt
c yōsīp makʾōb
[ ein Kapitel zurück ][ Koh ][ ein Kapitel vor ]