[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 5

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
aI = šmuʿ kul[l] malȧkē ha = ʾMR-ī
aIR1 ʾȧšr = ʿibr ha = YRDN yamm-a-h
aI = kul[l] malȧkē ha = KNʿN-ī
aIR2 ʾȧšr ʿal ha = yam[m]
b ʾȧt ʾȧšr hōbīš YHWH ʾat ha = YRDN mip = pȧnē bȧnē YŚRʾL
bI ʿad ʿubr-an = [h]u(w)
c wa = yimmas[s] lïbab-a = m
d = lō(ʾ) hayā b-a = m ʿōd rūḥ mip = pȧnē bȧnē YŚRʾL
2a = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ) ʾamar YHWH ʾil YHWŠʿ
b ʿśē(h) = ka ḥarȧbōt ṣū*rīm
c = šūb
d mul[l] ʾat bȧnē YŚRʾL šinīt
3a wa = yïʿś l = ō YHWŠʿ ḥarȧbōt ṣū*rīm
b wa = yamul ʾat bȧnē YŚRʾL ʾil gibʿat ha = ʿu̇ralōt
4a = ha = dabar
aR ʾȧšr māl YHWŠʿ
b kul[l] ha = ʿam[m] ha = yō*ṣē(ʾ) mim = MṢR-aym ha = zȧkarīm kul[l] ʾanȧšē ha = milḥamā mē*tū = [h]a = midbar = [h]a = dark
bI = ṣē(ʾ)t-a = m mim = MṢR-aym
5a mū*līm hayū kul[l] ha = ʿam[m] ha = yō*ṣïʾīm
b = kul[l] ha = ʿam[m] ha = yillō*dīm = [h]a = midbar = [h]a = dark
bI = ṣē(ʾ)t-a = m mim = MṢR-aym
b lō(ʾ) mālū
6a ʾarbaʿīm šanā halȧkū bȧnē YŚRʾL = [h]a = midbar
aI ʿad tum[m] kul[l] ha = gōy ʾanȧšē ha = milḥamā ha = yō*ṣïʾīm mim = MṢR-aym
b ʾȧšr lō(ʾ) šamïʿū = qōl YHWH
c ʾȧšr nišbaʿ YHWH la = him
cI = biltī harʾōt-a = m ʾat ha = ʾarṣ
cIR ʾȧšr nišbaʿ YHWH = ʾȧbōt-a = m
cIRI la = ti[t]t la = ʾarṣ zābat ḥalab = dïbš
7a = ʾat bȧnē = him hiqīm taḥt-a = m
b ʾō*t-a = m māl YHWŠʿ
c ʿȧrilīm hayū
d lō(ʾ) mālū ʾōt-a = m = [h]a = dark
8a wa = yïhy
b = ʾȧšr tammū kul[l] ha = gōy
bI = himmōl
c wa = yišïbū taḥt-a = m = [h]a = maḥnǟ
cI ʿad ḥyōt-a = m
9a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil YHWŠʿ
b ha = yōm gallōtī ʾat ḥarpat MṢR-aym mi[n] = ʿȧl-ē = kim
c wa = yiqrā(ʾ) šim ha = maqōm ha = hū(ʾ) GLGL ʿad ha = yōm ha =
10a wa = yïḥnū bȧnē YŚRʾL = [h]a = GLGL
b wa = yïʿśū ʾat ha = pasḥ = ʾarbaʿā ʿaśar yōm = [h]a = ḥudš = [h]a = ʿarb = ʿarȧbōt YRYḤW
11x wa = yō(ʾ)kïlū mi[n] = ʿȧbūr ha = ʾarṣ mim = muḥrat ha = pasḥ maṣṣōt = qalūy = ʿaṣm ha = yōm ha =
12a wa = yišbut ha = man mim = muḥrat
aI = ʾukl-a = m mi[n] = ʿȧbūr ha = ʾarṣ
b = lō(ʾ) hayā ʿōd = bȧnē YŚRʾL man
c wa = yō(ʾ)kïlū mit = tȧbūʾat ʾarṣ KNʿN = [h]a = šanā ha = hī(ʾ)
13a wa = yïhy
aI = hyōt YHWŠʿ = YRYḤW
b wa = yiśśā(ʾ) ʿēn-a(y) = w
c wa = yïrʾ
d = hinni(h) ʾīš ʿō*mid = nagd = ō
e = ḥarb = ō šȧlūpā = yad = ō
f wa = yilik YHWŠʿ ʾil-a(y) = w
g wa = yō(ʾ)mir l = ō
h = la = ʾattā
i ʾim = ṣar[r]ē =
14a wa = yō(ʾ)mir
b lō(ʾ)
c ʾȧnī śar[r] ṣȧbā(ʾ) YHWH
d ʿïtt-a(h) bā(ʾ)tī
e wa = yippul YHWŠʿ ʾil pan-a(y) = w ʾarṣ-a-h
f wa = yištaḥw
g wa = yō(ʾ)mir l = ō
h mah ʾȧdō*n = ī m˙dabbir ʾil ʿabd = ō
15a wa = yō(ʾ)mir śar[r] ṣȧbā(ʾ) YHWH ʾil YHWŠʿ
b šal naʿl = ka mi[n] = ʿal ragl-i = ka
c
cP ha = maqōm
cPR ʾȧšr ʾattā ʿō*mid ʿal-a(y) = w
c qudš hū(ʾ)
d wa = yïʿś YHWŠʿ kin
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]