[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 22

[ Textanmerkungen ]

1x ʾaz yiqrā(ʾ) YHWŠʿ = [h]a = RʾWBN-ī = = [h]a = GD-ī = = ḥïṣy maṭṭē(h) MNŠH
2a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him
b ʾattim šȧmartim ʾȧt kul[l]
bR ʾȧšr ṣiwwā ʾat = kim MŠH ʿabd YHWH
c wa = tišmȧʿū = qōl = ī = kul[l]
cR ʾȧšr ṣiwwītī ʾat = kim
3a lō(ʾ) ʿȧzabtim ʾat ʾȧḥē = kim yamīm rabbīm ʿad ha = yōm ha =
b = šȧmartim ʾat mišmart miṣwat YHWH ʾïlō*hē = kim
4a = ʿïtt-a(h) hinīḥ YHWH ʾïlō*hē = kim = ʾȧḥē = kim
b = ʾȧšr dibbïr la = him
c = ʿïtt-a(h) pnū
d = lïkū la = kim = ʾuhu̇lē = kim ʾil ʾarṣ ʾu̇ḥuzzat = kim
dR ʾȧšr natan la = kim MŠH ʿabd YHWH = ʿibr ha = YRDN
5a raq[q] šimrū m(ʾ)ōd
aI = ʿśōt ʾat ha = miṣwā = ʾat ha = tōrā
aIR ʾȧšr ṣiwwā ʾat = kim MŠH ʿabd YHWH
aII1 = ʾahbā ʾat YHWH ʾïlō*hē = kim
aII2 = la = lïkt = kul[l] dȧrak-a(y) = w
aII3 = = šmur miṣwō*t-a(y) = w
aII4 = = dubqā b = ō
aII5 = = ʿubd = ō = kul[l] lïbab = kim = = kul[l] napš = kim
6a wa = y˙bar[rï]k-i = m YHWŠʿ
b wa = y˙šallïḥ-i = m
c wa = yilïkū ʾil ʾuhu̇lē = him
7a = = ḥïṣy šibṭ ha = MNŠH natan MŠH = [h]a = BŠN
b = = ḥiṣy = ō natan YHWŠʿ ʿim[m] ʾȧḥē = him mi[n] = ʿibr ha = YRDN yamm-a-h
c = gam šillïḥ-a = m YHWŠʿ ʾil ʾuhu̇lē = him
d wa = y˙bar[r]ïk-i = m
8a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him
aI = (ʾ)mur
b = n˙kasīm rabbīm šūbū ʾil ʾuhu̇lē = kim = = miqnǟ rab[b] m(ʾ)ōd = kasp = = zahab = = nu̇ḥušt = = barzil[l] = = śȧlamōt harbē(h) m(ʾ)ōd
c ḥilqū šȧlal ʾō*yïbē = kim ʿim[m] ʾȧḥē = kim
9a wa = yašū*bū
b wa = yilïkū bȧnē RʾWBN = bȧnē GD = ḥïṣy šibṭ ha = MNŠH mi[n] = ʾit[t] bȧnē YŚRʾL miš = ŠLH
bR ʾȧšr = ʾarṣ KNʿN
bI la = lïkt ʾil ʾarṣ ha = GLʿD ʾil ʾarṣ ʾu̇ḥuzzat-a = m
bIR ʾȧšr nō(ʾ)ḥȧzū b-a = h ʿal YHWH = yad MŠH
10a wa = yabō*ʾū ʾil gȧlīlōt ha = YRDN
aR ʾȧšr = ʾarṣ KNʿN
b wa = yibnū bȧnē RʾWBN = bȧnē GD = ḥïṣy šibṭ ha = MNŠH šam[m] mizbiḥ ʿal ha = YRDN mizbiḥ gadu(w)l = marʾǟ
11a wa = yišmȧʿū bȧnē YŚRʾL
aI = (ʾ)mur
b hinni(h) banū bȧnē RʾWBN = bȧnē GD = ḥïṣy šibṭ ha = MNŠH ʾat ha = mizbiḥ ʾil mūl ʾarṣ KNʿN ʾil gȧlīlōt ha = YRDN ʾil ʿibr bȧnē YŚRʾL
12a wa = yišmȧʿū bȧnē YŚRʾL
b wa = yiqqahïlū kul[l] ʿïdat bȧnē YŚRʾL ŠLH
bI = ʿlōt ʿȧl-ē = him = [h]a = ṣabā(ʾ)
13x wa = yišlȧḥū bȧnē YŚRʾL ʾil bȧnē RʾWBN = ʾil bȧnē GD = ʾil ḥïṣy šibṭ MNŠH ʾil ʾarṣ ha = GLʿD ʾat PYNḤS bin ʾLʿZR ha = kō*hin
14a = ʿȧśarā nȧśī*ʾīm ʿimm = ō naśī(ʾ) ʾȧḥ⁺ad naśī(ʾ) ʾȧḥ⁺ad = bēt ʾab = kul[l] maṭṭōt YŚRʾL
b = ʾīš rō(ʾ)š bēt ʾȧbōt-a = m him⁺a(h) = ʾalȧpē YŚRʾL
15a wa = yabō*ʾū ʾil bȧnē RʾWBN = ʾil bȧnē GD = ʾil ḥïṣy šibṭ MNŠH ʾil ʾarṣ ha = GLʿD
b wa = y˙dabbïrū ʾitt-a = m
bI = (ʾ)mur
16a kō(h) ʾamȧrū kul[l] ʿïdat YHWH
b mah ha = maʿl ha =
bR ʾȧšr mȧʿaltim = ʾïlō*hē YŚRʾL
bRI1 la = šūb ha = yōm mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē YHWH
bRI1I = bnōt = kim la = kim mizbiḥ
bRI2 = mrud = kim ha = yōm = YHWH
17a ha = mʿaṭ la = ʾat ʿȧwō*n PʿWR
aR ʾȧšr lō(ʾ) hiṭṭah[h]arnū mim-min = [h]u(w) ʿad ha = yōm ha =
b wa = yïhy ha = nagp = ʿïdat YHWH
18a = ʾattim tašū*bū ha = yōm mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē YHWH
b = hayā
c ʾattim timru̇dū ha = yōm = YHWH
d = maḥar ʾil kul[l] ʿïdat YŚRʾL yiqṣup
19a = ʾak ʾim ṭȧmiʾā ʾarṣ ʾu̇ḥuzzat = kim
b ʿibrū la = kim ʾil ʾarṣ ʾu̇ḥuzzat YHWH
bR ʾȧšr šakan šam[m] miškan YHWH
c = hi[ʾ]ʾaḥïzū = tōk-i =
d = = YHWH ʾal timrudū
e = ʾō*t-a = ʾȧl timrudū
eI = bnō*t = kim la = kim mizbiḥ mib = balʿadē mizbïḥ YHWH ʾïlō*hē =
20a = lō(wʾ) ʿKN bin ZRḤ maʿal maʿl = [h]a = ḥirm
b = ʿal kul[l] ʿïdat YŚRʾL hayā qaṣp
c = hū(ʾ) ʾīš ʾȧḥ⁺ad
d lō(ʾ) gawaʿ = ʿȧwō*n = ō
21a wa = yïʿnū bȧnē RʾWBN = bȧnē GD = ḥïṣy šibṭ ha = MNŠH
b wa = y˙dabbïrū ʾit[t] rā(ʾ)šē ʾalȧpē YŚRʾL
22aP ʾil ʾïlō*hīm YHWH ʾil ʾïlō*hīm YHWH
a hū(ʾ) yō*diʿ
bP = YŚRʾL
b hū(ʾ) yidïʿ
c ʾim = mard
d = ʾim = maʿl = YHWH
e ʾal tōšīʿ-i = ha = yōm ha =
23aI = bnōt la = mizbiḥ
aII1 la = šūb mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē YHWH
aII2 = ʾim = haʿlōt ʿal-a(y) = w ʿōlā = minḥā
aII3 = ʾim = ʿśōt ʿal-a(y) = w zȧbȧḥē šȧlamīm
aP YHWH
a hū(ʾ) y˙baqqiš
24a = ʾim lō(ʾ)
b mid = dȧʾagā mid = dabar ʿaśīnū ʾat zō(ʾ)t
bI = (ʾ)mur
c maḥar yō(ʾ)mïrū bȧnē = kim = banē =
cI = (ʾ)mur
d mah la = kim = = YHWH ʾïlō*hē YŚRʾL
25a = gȧbūl natan YHWH bēn-i = = bēnē = kim
aV bȧnē RʾWBN = bȧnē GD
a ʾat ha = YRDN
b ʾēn la = kim ḥilq = YHWH
c = hišbītū bȧnē = kim ʾat banē =
cI = biltī yrō(ʾ) ʾat YHWH
26a wa = nō(ʾ)mir
b nïʿśǟ nā(ʾ) la =
bI = bnōt ʾat ha = mizbiḥ
c lō(ʾ) = ʿōlā = lō(ʾ) = zabḥ
27a ʿē*d hū(ʾ) bēnē = = bēnē = kim = bēn dō*rōt-ē = ʾaḥ⁺ȧrē =
aI = ʿbud ʾat ʿïbō*dat YHWH = pan-a(y) = w = ʿō*lōt-ē = = = zȧbaḥē = = = šȧlamē =
b = lō(ʾ) yō(ʾ)mïrū bȧnē = kim maḥar = banē =
c ʾēn la = kim ḥilq = YHWH
28a wa = nō(ʾ)mir
b = hayā
c yō(ʾ)mïrū ʾil-ē = = ʾil dō*rō*t-ē = maḥar
d = ʾamarnū
e rʾū ʾat tabnīt mizbïḥ YHWH
eR ʾȧšr ʿaśū ʾȧbōt-ē = lō(ʾ) = ʿōlā = lō(ʾ) = zabḥ
f ʿē*d hū(ʾ) bēnē = = bēnē = kim
29a ḥalīl-a(h) la = mim-min =
aI1 = mrud = YHWH
aI2 = la = šūb ha = yōm mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē YHWH
aII = bnōt mizbiḥ = ʿō*lā = minḥā = = zabḥ mil = = bad[d] mizbïḥ YHWH ʾïlō*hē =
aIIR ʾȧšr = pȧnē miškan = ō
30a wa = yišmaʿ PYNḤS ha = kō*hin = nȧśīʾē ha = ʿidā = rā(ʾ)šē ʾalȧpē YŚRʾL
aR1 ʾȧšr ʾitt = ō
a ʾat ha = dȧbarīm
aR2 ʾȧšr dibbïrū bȧnē RʾWBN = bȧnē GD = bȧnē MNŠH
b wa = yīṭab = ʿēnē = him
31a wa = yō(ʾ)mir PYNḤS bin ʾLʿZR ha = kō*hin ʾil bȧnē RʾWBN = ʾil bȧnē GD = ʾil bȧnē MNŠH
b ha = yōm yadaʿnū
c = tōk-i = YHWH
d ʾȧšr lō(ʾ) mȧʿaltim = YHWH ha = maʿl ha =
e ʾaz hiṣṣaltim ʾat bȧnē YŚRʾL miy = yad YHWH
32a wa = yašub PYNḤS bin ʾLʿZR ha = kō*hin = ha = nȧśīʾīm mi[n] = ʾit[t] bȧnē RʾWBN = mi[n] = ʾit[t] bȧnē GD mi[n] = ʾarṣ ha = GLʿD ʾil ʾarṣ KNʿN ʾil bȧnē YŚRʾL
b wa = yašī*bū ʾōt-a = m dabar
33a wa = yīṭab ha = dabar = ʿēnē bȧnē YŚRʾL
b wa = y˙bar[r]ïkū ʾïlō*hīm bȧnē YŚRʾL
c = lō(ʾ) ʾamȧrū
cI = ʿlōt ʿȧl-ē = him = [h]a = ṣabā(ʾ)
cII = šaḥ[ḥ]it ʾat ha = ʾarṣ
cIIR ʾȧšr bȧnē RʾWBN = bȧnē GD yō*šïbīm b-a = h
34a wa = yiqrȧʾū bȧnē RʾWBN = bȧnē GD = [h]a = mizbiḥ
b ʿē*d hū(ʾ) bēnō*t-ē =
c YHWH ha = ʾïlō*hīm
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]