[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 2

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yišlaḥ YHWŠʿ bin NWN min ha = ŠṬYM šïnaym ʾȧnašīm m˙raggïlīm ḥarš
aI = (ʾ)mur
b lïkū
c rʾū ʾat ha = ʾarṣ = ʾat YRYḤW
d wa = yilïkū
e wa = yabō*ʾū bēt ʾiššā zōnā
f = šïm-a = h RḤB
g wa = yiškȧbū šamm-a-h
2a wa = yi[ʾ]ʾamïr = malk YRYḤW
aI = (ʾ)mur
b hinni(h) ʾȧnašīm bāʾū hinn-a-h ha = laylā mib = bȧnē YŚRʾL
bI = ḥpur ʾat ha = ʾarṣ
3a wa = yišlaḥ malk YRYḤW ʾil RḤB
aI = (ʾ)mur
b hōṣīʾī ha = ʾȧnašīm ha = bāʾīm ʾil-ay = k
bR ʾȧšr bāʾū = bēt-i = k
c
cI = ḥpur ʾat kul[l] ha = ʾarṣ
c bāʾū
4a wa = tiqqaḥ ha = ʾiššā ʾat šïnē ha = ʾȧnašīm
b wa = tiṣpu̇n = ō
c wa = tō(ʾ)mir
d kē*n bāʾū ʾil-ay = [y] ha = ʾȧnašīm
e = lō(ʾ) yadaʿtī
f mi[n] = ʾayn him⁺a(h)
5a wa = yïhy ha = šaʿr
aI = sgu(w)r = [h]a = ḥušk
b = ha = ʾȧnašīm yaṣaʾū
c lō(ʾ) yadaʿtī
d ʾan-a-h halȧkū ha = ʾȧnašīm
e ridpū mah[h]ir ʾaḥ⁺ȧrē = him
f taśśīgū = m
6a = hī(ʾ) hiʿlat-a = m ha = gag[g]-a-h
b wa = tiṭmu̇n-i = m = pištē ha = ʿiṣ ha = ʿȧrū*kōt l-a = h ʿal ha = gag[g]
7a = ha = ʾȧnašīm radȧpū ʾaḥ⁺ȧrē = him dark ha = YRDN ʿal ha = maʿbȧrōt
b = ha = šaʿr sagarū
c ʾaḥ⁺ȧrē = ʾȧšr yaṣȧʾū ha = rō*dïpīm ʾaḥ⁺ȧrē = him
8a = him⁺a(h) ṭarm yiškabū-n
b = hī(ʾ) ʿalȧtā ʿȧl-ē = him ʿal ha = gag[g]
9a wa = tō(ʾ)mir ʾil ha = ʾȧnašīm
b yadaʿtī
c natan YHWH la = kim ʾat ha = ʾarṣ
d = napȧlā ʾēmat = kim ʿal-ē =
e = namō*gū kul[l] yō*šïbē ha = ʾarṣ mip = pȧnē = kim
10a šamaʿnū
b ʾȧt ʾȧšr hōbīš YHWH ʾat yam[m] sūp mip = pȧnē = kim
bI = ṣē(ʾ)t = kim mim = MṢR-aym
c = ʾȧšr ʿȧśītim = šïnē malȧkē ha = ʾMR-ī
cR1 ʾȧšr = ʿibr ha = YRDN
c = SYḤN = = ʿWG
cR2 ʾȧšr hiḥramtim ʾōt-a = m
11a wa = nišmaʿ
b wa = yimmas[s] lïbab-i =
c = lō(ʾ) qāmā ʿōd rūḥ = ʾīš mip = pȧnē = kim
d
dP YHWH ʾïlō*hē = kim
d hū(ʾ) ʾïlō*hīm = [h]a = šamaym mim = maʿl = ʿal ha = ʾarṣ mit = taḥt
12a = ʿïtt-a(h) hiššabïʿū nā(ʾ) l = ī = YHWH
b ʿaśītī ʿimm-a = kim ḥasd
c = ʿȧśītim gam ʾattim ʿim[m] bēt ʾabī = [y] ḥasd
d = nȧtattim l = ī ʾōt ʾȧmi[t]t
13a = hïḥyī*tim ʾat ʾabī = [y] = ʾat ʾimm = ī = ʾat ʾaḥ⁺-ay = [y] = ʾat ʾaḥō*t-ay = [y] = ʾȧt kul[l]
aR ʾȧšr la = him
b = hiṣṣaltim ʾat napȧšō*t-ē = mim = mawt
14a wa = yō(ʾ)mïrū l-a = h ha = ʾȧnašīm
b napš-i = taḥtē = kim
bI la = mūt
c ʾim lō(ʾ) taggīdū ʾat dȧbar-i =
d = hayā
dI = ti[t]t YHWH la = ʾat ha = ʾarṣ
e = ʿaśīnū ʿimm-a = k ḥasd = ʾȧmi[t]t
15a wa = tōrī*d-i = m = [h]a = ḥabl bȧʿd ha = ḥallōn
b bēt-a = h = qīr ha = ḥōmā
c = = [h]a = ḥōmā hī(ʾ) yōšïbt
16a wa = tō(ʾ)mir la = him
b ha = har[r]-a-h likū
c pan yipgȧʿū ba = kim ha = rō*dïpīm
d = nïḥbē[ʾ]tim šamm-a-h šȧlušt yamīm
dI ʿad šōb ha = rō*dïpīm
e = ʾaḥ⁺ar tilïkū = dark = kim
17a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-ē = ha ha = ʾȧnašīm
b nȧqī*y⁺ī*m ʾȧnaḥnū miš = šȧbū*ʿat-i = k ha =
bR ʾȧšr hišbaʿta =
18a hinni(h) ʾȧnaḥnū bāʾīm = [h]a = ʾarṣ
b ʾat tiqwat ḥūṭ ha = šanī ha = tiqšu̇rī = [h]a = ḥallōn
bR ʾȧšr hōradtī* = b = ō
c = ʾat ʾabī = k = ʾat ʾimm-i = k = ʾat ʾaḥ⁺-ay = k = ʾȧt kul[l] bēt ʾabī = k tïʾsu̇pī ʾil-ay = k ha = bayt-a-h
19a = hayā
bP kul[l]
bPR ʾȧšr yiṣē(ʾ) mid = dalȧtē bēt-i = k ha = ḥūṣ-a-h
b dam = ō = rō(ʾ)š = ō
c = ʾȧnaḥnū nȧqī*y⁺ī*m
dP = kul[l]
dPR ʾȧšr yihyǟ ʾitt-a = k = [h]a = bayt
d dam = ō = rō(ʾ)š-i =
e ʾim yad tihyǟ b = ō
20a = ʾim taggīdī ʾat dȧbar-i =
b = hayīnū nȧqī*y⁺ī*m miš = šȧbū*ʿat-i = k
bR ʾȧšr hišbaʿta =
21a wa = tō(ʾ)mir
b = dȧbȧrē = kim
c kin hū(ʾ)
d wa = t˙šallïḥ-i = m
e wa = yilikū
f wa = tiqšur ʾat tiqwat ha = šanī = [h]a = ḥallōn
22a wa = yilïkū
b wa = yabō*ʾū ha = har[r]-a-h
c wa = yišïbū šam[m] šȧlušt yamīm
d ʿad šābū ha = rō*dïpīm
e wa = y˙baq[qï]šū ha = rō*dïpīm = kul[l] ha = dark
f = lō(ʾ) maṣaʾū
23a wa = yašū*bū šïnē ha = ʾȧnašīm
b wa = yirïdū mi[n] = ha = har[r]
c wa = yïʿbu̇rū
d wa = yabō*ʾū ʾil YHWŠʿ bin NWN
e wa = y˙sappïrū l = ō ʾȧt kul[l] ha = mō*ṣïʾōt ʾōt-a = m
24a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil YHWŠʿ
b natan YHWH = yad-i = ʾat kul[l] ha = ʾarṣ
c = gam namō*gū kul[l] yō*šïbē ha = ʾarṣ mip = panē =
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]