[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 18

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yiqqahïlū kul[l] ʿïdat bȧnē YŚRʾL ŠLH
b wa = yaškīnū šam[m] ʾat ʾuhl mōʿid
c = ha = ʾarṣ nikbȧšā = pȧnē = him
2a wa = yiwwatïrū = bȧnē YŚRʾL
b ʾȧšr lō(ʾ) ḥalȧqū ʾat nïḥlat-a = m
a šȧbʿā šïbaṭīm
3a wa = yō(ʾ)mir YHWŠʿ ʾil bȧnē YŚRʾL
b ʿad ʾan-a-h ʾattim mitrappīm
bI la = bō(ʾ)
bII la = rašt ʾat ha = ʾarṣ
bIIR ʾȧšr natan la = kim YHWH ʾïlō*hē ʾȧbōt-ē = kim
4a habū la = kim šȧlō*šā ʾȧnašīm = [h]a = šïbṭ
b = ʾišlaḥ-i = m
c = yaqū*mū
d = yithallïkū = [h]a = ʾarṣ
e = yiktu̇bū ʾōt-a = h = nïḥlat-a = m
f = yabō*ʾū ʾil-ay = [y]
5a = hitḥallïqū ʾō*t-a = h = šȧbʿā ḥïlaqīm
b YHWDH yïʿmud ʿal gȧbūl = ō min = nagb
c = bēt YWSP yïʿmu̇dū ʿal gȧbūl-a = m miṣ = ṣapōn
6a = ʾattim tiktu̇bū ʾat ha = ʾarṣ šȧbʿā ḥïlaqīm
b = hïbē*(ʾ)tim ʾil-ay = [y] hinn-a-h
c = yarītī la = kim gōral pō(h) = pȧnē YHWH ʾïlō*hē =
7a ʾēn ḥilq = [h]a = LW-ī*y⁺ī*m = qȧrb = kim
b ku̇hunnat YHWH nïḥlat = ō
c = GD = RʾWBN = ḥïṣy šibṭ ha = MNŠH laqȧḥū nïḥlat-a = m mi[n] = ʿibr = [h]a = YRDN mizraḥ-a-h
cR ʾȧšr natan la = him MŠH ʿabd YHWH
8a wa = yaqū*mū ha = ʾȧnašīm
b wa = yilikū
c wa = y˙ṣaw[w] YHWŠʿ ʾat ha = hō*lïkīm
cI1 = ktub ʾat ha = ʾarṣ
cI2 = (ʾ)mur
d lïkū
e = hithallïkū = [h]a = ʾarṣ
f = kitbū ʾōt-a = h
g = šūbū ʾil-ay = [y]
h = pō(h) ʾašlīk la = kim gōral = pȧnē YHWH = ŠLH
9a wa = yilïkū ha = ʾȧnašīm
b wa = yïʿbu̇rū = [h]a = ʾarṣ
c wa = yiktu̇bū = ha = [h]a = ʿārīm = šȧbʿā ḥïlaqīm ʿal sipr
d wa = yabō*ʾū ʾil YHWŠʿ ʾil ha = maḥnǟ ŠLH
10a wa = yašlik la = him YHWŠʿ gōral = ŠLH = pȧnē YHWH
b wa = y˙ḥalliq šam[m] YHWŠʿ ʾat ha = ʾarṣ = bȧnē YŚRʾL = maḥlu̇qō*t-a = m
11a wa = yïʿl gōral maṭṭē(h) bȧnē BNYMN = mišpȧḥō*t-a = m
b wa = yiṣē(ʾ) gȧbūl gōral-a = m bēn bȧnē YHWDH = bēn bȧnē YWSP
12a wa = yïhy la = him ha = gȧbūl = pïʾat ṣapōn-a-h min ha = YRDN
b = ʿalā ha = gȧbūl ʾil kȧtïp YRYḤW miṣ = ṣapōn
c = ʿalā = [h]a = har[r] yamm-a-h
d = hayā tō*ṣȧʾō*t-a(y) = w midbar-a-h BYT ʾWN
13a = ʿabar miš = šam[m] ha = gȧbūl LWZ-a-h ʾil kȧtïp LWZ-a-h nagb-a-h
b hī(ʾ) BYT ʾL
c = yarad ha = gȧbūl ʿṬRWT ʾDR ʿal ha = har[r]
cR ʾȧšr min = nagb = BYT ḤRWN taḥtōn
14a = taʾar ha = gȧbūl
b = nasab[b] = pïʾat yam[m] nagb-a-h min ha = har[r]
bR ʾȧšr ʿal pȧnē BYT ḤRWN nagb-a-h
c = hayā tō*ṣȧʾō*t-a(y) = w ʾil QRYT BʿL
d hī(ʾ) QRYT YʿRYM ʿīr bȧnē YHWDH
e zō(ʾ)t pïʾat yam[m]
15a = pïʾat nagb-a-h mi[q] = qȧṣē(h) QRYT YʿRYM
b = yaṣā(ʾ) ha = gȧbūl yamm-a-h
c = yaṣā(ʾ) ʾil maʿyan NPTWḤ
16a = yarad ha = gȧbūl ʾil qȧṣē(h) ha = har[r]
aR ʾȧšr ʿal pȧnē gē[ʾ] bin HNM
aRR ʾȧšr = ʿimq RPʾ-īm ṣapōn-a-h
b = yarad gē[ʾ] HNM ʾil kȧtïp ha = YBWS-ī nagb-a-h
c = yarad ʿYN RGL
17a = taʾar miṣ = ṣapōn
b = yaṣā(ʾ) ʿYN ŠMŠ
c = yaṣā(ʾ) ʾil GLYLWT
cR ʾȧšr nukḥ maʿlē(h) ʾDMYM
d = yarad ʾabn BHN bin RʾWBN
18a = ʿabar ʾil kȧtïp mūl ha = ʿȧrabā ṣapōn-a-h
b = yarad ha = ʿRB-at-a-h
19a = ʿabar ha = gȧbūl ʾil kȧtïp BYT ḤGLH ṣapōn-a-h
b = hayā tō*ṣȧʾōt-a(y) = w ha = gȧbūl ʾil lȧšōn yam[m] ha = malḥ ṣapōn-a-h ʾil qȧṣē(h) ha = YRDN nagb-a-h
c gȧbūl nagb
20a = ha = YRDN yigbul ʾō*t = ō = pïʾat qidm-a-h
b zō(ʾ)t nïḥlat bȧnē BNYMN = gȧbūlō*t-ē = ha sabīb = mišpȧḥō*t-a = m
21x = hayū ha = ʿārīm = maṭṭē(h) bȧnē BNYMN = mišpȧḥōt-ē = him YRYḤW = BYT ḤGLH = ʿMQ QṢYṢ
22v = BYT ha = ʿRB-ā = ṢMRYM = BYT ʾL
23v = ha = ʿWYM = ha = PRH = ʿPR-ā
24v = KPR ha = ʿMN-ī = ha = ʿPNY wa = GBʿ
a ʿārīm šïttēm ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
25vv GBʿWN = ha = RM-ā = BʾRWT
26v = ha = MṢP-ǟ = ha = KPYRH = ha = MṢH
27v = RQM = YRPʾL = TRʾLH
28v = ṢLʿ ha = ʾLP = ha = YBWS-ī
a hī(ʾ) YRWŠLM
v GBʿ-at QRYT
b ʿārīm ʾarbaʿ ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
c zō(ʾ)t nïḥlat bȧnē BNYMN = mišpȧḥō*t-a = m
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]