[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]

Jos 15

[ Textanmerkungen ]

1x wa = yïhy ha = gōral = maṭṭē(h) bȧnē YHWDH = mišpȧḥō*t-a = m ʾil gȧbūl ʾDWM midbar ṢN nagb-a-h mi[q] = qȧṣē(h) tēman
2x wa = yïhy la = him gȧbūl nagb mi[q] = qȧṣē(h) yam[m] ha = malḥ min ha = lašō*n ha = pō*nǟ nagb-a-h
3a = yaṣā(ʾ) ʾil min = nagb = maʿlē(h) ʿaqrab⁺īm
b = ʿabar ṢN-a-h
c = ʿalā min = nagb = QDŠ BRNʿ
d = ʿabar ḤṢRWN
e = ʿalā ʾDR-a-h
f = nasab[b] ha = QRQʿ-a-h
4a = ʿabar ʿṢMWN-a-h
b = yaṣā(ʾ) naḥl MṢR-aym
c = hayā tō*ṣȧʾōt ha = gȧbūl yamm-a-h
d yihyǟ la = kim gȧbūl nagb
5a = gȧbūl qidm-a-h yam[m] ha = malḥ ʿad qȧṣē(h) ha = YRDN
b = gȧbūl = pïʾat ṣapōn-a-h mil = lȧšōn ha = yam[m] mi[q] = qȧṣē(h) ha = YRDN
6a = ʿalā ha = gȧbūl BYT ḤGLH
b = ʿabar miṣ = ṣȧpōn = BYT ha = ʿRB-ā
c = ʿalā ha = gȧbūl ʾabn BHN bin RʾWBN
7a = ʿalā ha = gȧbūl DBR-a-h mi[n] = ʿimq ʿKWR
b = ṣapōn-a-h pō*nǟ ʾil ha = GLGL
bR ʾȧšr nukḥ = maʿlē(h) ʾDMYM
bRR ʾȧšr min = nagb = [h]a = naḥl
c = ʿabar ha = gȧbūl ʾil ʿYN ŠMŠ
d = hayū tō*ṣȧʾō*t-a(y) = w ʾil ʿYN RGL
8a = ʿalā ha = gȧbūl gē[ʾ] bin HNM ʾil kȧtïp ha = YBWS-ī min = nagb
b hī(ʾ) YRWŠLM
c = ʿalā ha = gȧbūl ʾil rō(ʾ)š ha = har[r]
cR ʾȧšr ʿal pȧnē gē[ʾ] HNM yamm-a-h
cRR ʾȧšr = qȧṣē(h) ʿimq RPʾ-īm ṣapō*n-a-h
9a = taʾar ha = gȧbūl mi[n] = rō(ʾ)š ha = har[r] ʾil maʿyan NPTWḤ
b = yaṣā(ʾ) ʾil ʿārē har[r] ʿPRWN
c = taʾar ha = gȧbūl BʿL-ā
d hī(ʾ) QRYT YʿRYM
10a = nasab[b] ha = gȧbūl mib = BʿL-ā yamm-a-h ʾil har[r] ŚʿYR
b = ʿabar ʾil kȧtïp har[r] YʿRYM miṣ = ṣapōn-a-h
c hī(ʾ) KSLWN
d = yarad BYT ŠMŠ
e = ʿabar TMN-ā
11a = yaṣā(ʾ) ha = gȧbūl ʾil kȧtïp ʿQRWN ṣapōn-a-h
b = taʾar ha = gȧbūl ŠKRWN-a-h
c = ʿabar har[r] ha = BʿL-ā
d = yaṣā(ʾ) YBNʾL
e = hayū tō*ṣȧʾōt ha = gȧbūl yamm-a-h
12a = gȧbūl yam[m] ha = yamm-a-h ha = gadu(w)l = gȧbūl
b gȧbūl bȧnē YHWDH sabīb = mišpȧḥō*t-a = m
13a = = KLB bin YPNH natan ḥilq = tōk bȧnē YHWDH ʾil YHWH = YHWŠʿ ʾat QRYT ʾRBʿ ʾabī ha = ʿNQ
b hī(ʾ) ḤBRWN
14x wa = yō*riš miš = šam[m] KLB ʾat šȧlōšā bȧnē ha = ʿNQ ʾat ŠŠY = ʾat ʾḤYMN = ʾat TLMY yȧlīdē ha = ʿNQ
15a wa = yïʿl miš = šam[m] ʾil yō*šïbē DBR
b = šim DBR = panīm QRYT SPR
16a wa = yō(ʾ)mir KLB
bPd ʾȧšr yakkǟ ʾat QRYT SPR
c = lȧkad-a = h
d = natattī l = ō ʾat ʿKSH bitt = ī = ʾiššā
17a wa = yilku̇d-a = h ʿTNYʾL bin QNZ ʾȧḥī KLB
b wa = yittin l = ō ʾat ʿKSH bitt = ō = ʾiššā
18a wa = yïhy
aI = bōʾ-a = h
b wa = tȧsīt-i = hu(w)
bI = šʾu(w)l mi[n] = ʾit[t] ʾabī = ha śadǟ
c wa = tiṣnaḥ mi[n] = ʿal ha = ḥïmōr
d wa = yō(ʾ)mir l-a = h KLB
e mah l-a = k
19a wa = tō(ʾ)mir
b tïn-a(h) l = ī bȧrakā
c ʾarṣ ha = nagb nȧtatta =
d = natatta(h) l = ī gullō*t maym
e wa = yittin l-a = h ʾȧt gullō*t ʿillī*y⁺ōt = ʾȧt gullō*t taḥtī*y⁺ōt
20x zō(ʾ)t nïḥlat maṭṭē(h) bȧnē YHWDH = mišpȧḥō*t-a = m
21x wa = yihyū ha = ʿārīm mi[q] = qȧṣē(h) = maṭṭē(h) bȧnē YHWDH ʾil gȧbūl ʾDWM = [h]a = nagb-a-h QBṢʾL = ʿDR = YGWR
22v = QYNH = DYMWNH = ʿDʿDH
23v = QDŠ = ḤṢWR = YTNN
24v ZYP wa = ṬLM = BʿL-ōt
25v = ḤṢWR ḤDTH = QRYWT ḤṢRWN
a hī(ʾ) ḤṢWR
26vv ʾMM = ŠMʿ = MWLDH
27v = ḤṢR GDH = ḤŠMWN = BYT PLṬ
28v = ḤṢR ŠWʿL = BʾR ŠBʿ = bizyōt[-ē](ya) = h[a]
29v BʿL-ā = ʿY-īm wa = ʿṢM
30v = ʾLTWLD = KSYL = ḤRMH
31v = ṢQLG = MDMNH = SNSNH
32v = LBʾWT = ŠLḤYM = ʿYN = RMWN
a kul[l] ʿārīm ʿȧśrīm wa = tišʿ = ḥaṣïrē = hin[n]
33x = [h]a = šȧpilā ʾŠTʾWL = ṢRʿ-ā = ʾŠNH
34v = ZNWḤ = ʿYN GNYM TPWḤ = ha = ʿYNM
35v YRMWT = ʿDLM ŚWKH = ʿZQH
36v = ŠʿRYM = ʿDYTYM = ha = GDR-ā = GDRTYM
a ʿārīm ʾarbaʿ ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
37x ṢNN = ḤDŠH = MGDL GD
38v = DLʿN = ha = MṢP-ǟ = YQTʾL
39v LKYŠ = BṢQT = ʿGLWN
40v = KBWN = LḤMS = KTLYŠ
41v = GDRWT BYT DGWN = NʿM-ā = MQDH
a ʿārīm ši[š]š ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
42x LBNH wa = ʿTR = ʿŠN
43v = YPTḤ = ʾŠNH = NṢYB
44v = QʿYLH = ʾKZYB = MRʾŠH
a ʿārīm tišʿ = ḥaṣïrē = hin[n]
45x ʿQRWN = bȧnō*t-ē = ha = ḥȧṣirē = ha
46a mi[n] = ʿQRWN wa = yamm-a-h kul[l]
aR ʾȧšr ʿal yad ʾŠDWD
a = ḥaṣïrē = hin[n]
47a ʾŠDWD bȧnōt-ē = ha = ḥȧṣirē = ha
b ʿZ-ā bȧnōt-ē = ha = ḥȧṣirē = ha ʿad naḥl MṢR-aym = ha = yam[m] ha = gabōl = gȧbūl
48x = = [h]a = har[r] ŠMYR = YTYR = ŚWKH
49v = DNH = QRYT SNH
a hī(ʾ) DBR
50vv = ʿNB = ʾŠTMH = ʿNYM
51v = GŠN = ḤLN = GLH
a ʿārīm ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśrē(h) = ḥaṣïrē = hin[n]
52x ʾRB = RWMH = ʾŠʿN
53v = YNYM = BYT TPWḤ = ʾPQH
54v = ḤMṬH = QRYT ʾRBʿ
a hī(ʾ) ḤBRWN
v = ṢYʿR
b ʿārīm tišʿ = ḥaṣïrē = hin[n]
55x MʿWN KRML wa = ZYP = YWṬH
56v = YZRʿʾL = YQDʿM = ZNWḤ
57v ha = QYN GBʿ-ā = TMN-ā
a ʿārīm ʿaśr = ḥaṣïrē = hin[n]
58x ḤLḤWL BYT ṢWR = GDWR
59v = MʿRT = BYT ʿNWT = ʾLTQN
a ʿārīm ši[š]š = ḥaṣïrē = hin[n]
60a QRYT BʿL
b hī(ʾ) QRYT YʿRYM
a = ha = RB-ā ʿārīm šïttaym = ḥaṣïrē = hin[n]
61x = [h]a = midbar BYT ha = ʿRB-ā MDYN = SKKH
62v = ha = NBŠN = ʿYR ha = MLḤ = ʿYN GDY
a ʿārīm ši[š]š = ḥaṣïrē = hin[n]
63aP = ʾat ha = YBWS-ī yōšïbē YRWŠLM
a lō(ʾ) yūkȧlū bȧnē YHWDH
aI = hōrīš-a = m
b wa = yišib ha = YBWS-ī ʾit[t] bȧnē YHWDH = YRWŠLM ʿad ha = yōm ha =
[ ein Kapitel zurück ][ Jos ][ ein Kapitel vor ]