[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 30

[ Textanmerkungen ]

1a hōy banīm sōrïrīm
aJ nȧʾū*m YHWH
aI1 = ʿśōt ʿiṣā
b = lō(ʾ) min⁺ = ī
aI2 = = nsuk massikā
c = lō(ʾ) rūḥ = ī
aI3 = maʿn spōt ḥaṭṭā(ʾ)t ʿal ḥaṭṭā(ʾ)t
2a ha = hō*lïkīm
aI1 la = rïdt MṢR-aym
b = = [y] lō(ʾ) šaʾalū
aI2 la = ʿōz = maʿōz PRʿH
aI3 = = ḥsōt = ṣil[l] MṢR-aym
3a = hayā la = kim maʿōz PRʿH = bušt
b = ha = ḥasūt = ṣil[l] MṢR-aym = k˙lim⁺ā
4a hayū = ṢʿN śar[r]-a(y) = w
b = malʾak-a(y) = w ḤNS yaggīʿū
5a kul[l] hibʾīš ʿal ʿam[m]
aR lō(ʾ) yōʿīlū la =
b lō(ʾ) = ʿizr
c = lō(ʾ)
cI = hōʿīl
d = bušt
e = gam = ḥarpā
6a maśśā(ʾ) bahïmōt nagb
b = ʾarṣ ṣar[r]ā = ṣūqā labī(ʾ) wa = layš mi[n] = him ʾipʿǟ = śarap m˙ʿōpip yiś[śȧ]ʾū ʿal kȧtïp ʿȧyarīm ḥēl-i = him
c = ʿal dabbašt gȧmal⁺īm ʾōṣȧrō*t-a = m ʿal ʿam[m]
cR lō(ʾ) yōʿīlū
7a = MṢR-aym habl wa = rīq yïʿzurū
b la-kin qarā(ʾ)tī la = zō(ʾ)t
c rahb him šïbt
8a ʿïtt-a(h) bō(ʾ)
b kutb-a = h ʿal lūḥ ʾitt-a = m
c = ʿal sipr ḥuqq-a = h
d = tïhy = yōm ʾaḥrōn la = ʿad ʿad ʿōlam
9a ʿam[m] mȧry hū(ʾ)
b banīm kȧḥ[ḥ]āšīm
c banīm
cR lō(ʾ) ʾabū
cRI šmu(w)ʿ tōrat YHWH
10vR1 ʾȧšr ʾamȧrū = [h]a = rō*ʾīm
a lō(ʾ) tirʾū
vR2 = = [h]a = ḥō*zīm
b lō(ʾ) tïḥzū la = nȧkuḥōt
c dabbïrū la = ḥȧlaqōt
d ḥzū mahȧtallōt
11a sūrū min⁺-ē dark
b haṭṭū min⁺-ē ʾurḥ
c hašbītū mip = pȧnē = ʾat qȧdu(w)š YŚRʾL
12a la-kin kō(h) ʾamar qȧdu(w)š YŚRʾL
bIP yaʿn muʾus = kim = [h]a = dabar ha =
b wa = tibṭȧḥū = ʿušq = nalōz
c wa = tiššaʿïnū ʿal-a(y) = w
13a la-kin yihyǟ la = kim ha = ʿawō*n ha = = parṣ nō*pil nibʿǟ = ḥōmā niśgabā
aR ʾȧšr pitʾ-um = patʿ yabō(ʾ) šibr-a = h
14a = šȧbar-a = h = šibr nibl yōṣïrīm katūt
aR lō(ʾ) yïḥmul
b = lō(ʾ) yimmaṣē(ʾ) = mȧkittat = ō ḥarś
bI1 = ḥtōt ʾiš miy = yaqūd
bI2 = = ḥśup maym mig = gabʾ
15a kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH qȧdu(w)š YŚRʾL
b = šūbā wa = naḥt tiwwašiʿū-n
c = hašqiṭ = = biṭḥā tihyǟ gȧbūrat = kim
d = lō(ʾ) ʾȧbītim
16a wa = tō(ʾ)mïrū
b lō(ʾ)
c ʿal sūs nanūs
d ʿal kin tȧnūsū-n
e = ʿal qal[l] nirkab
f ʿal kin yiqqallū rō*dïpē = kim
17a ʾalp ʾȧḥ⁺ad mip = pȧnē gaʿȧrat ʾȧḥ⁺ad
b mip = pȧnē gaʿȧrat ḥȧmiš⁺ā tanū*sū
c ʿad ʾim nōtartim = [h]a = turn ʿal rō(ʾ)š ha = har[r] = = [h]a = nis[s] ʿal ha = gibʿā
18a = la-kin y˙ḥakkǟ YHWH
aI = ḥnan = kim
b = la-kin yarūm
bI = raḥ[ḥ]im = kim
c ʾïlō*hē mišpaṭ YHWH
d ʾašrē kul[l] ḥōkē l = ō
19a
aV ʿam[m] = ṢYWN
aVR yišib = YRWŠLM
a bakō lō(ʾ) tibkǟ
b ḥanōn yaḥ[u̇n]n = ka = qōl zaʿq-i = ka
cI = šumʿat = ō
c ʿan-a = k
20a = natan la = kim ʾȧdō*n-ay = [y] laḥm ṣar[r] = maym laḥṣ
b = lō(ʾ) yikkanip ʿōd mōrē = ka
c = hayū ʿēnē = ka rō*ʾōt ʾat mōrē = ka
21a = ʾuznē = ka tišmaʿna(h) dabar mi[n] = ʾaḥ⁺ȧrē = ka
aI = (ʾ)mur
b ha = dark
c lïkū b = ō
d taʾmīnū
e = taśm˙ʾīlū
22a = ṭimmē(ʾ)tim ʾat ṣippūy pȧsīlē kasp-i = ka = ʾat ʾu̇puddat massikat zȧhab-i = ka
b tizr-i = m k˙-mō dawā
c ṣē(ʾ)
d tō(ʾ)mïr l = ō
23a = natan mȧṭar zarʿ = ka
aR ʾȧšr tizraʿ ʾat ha = ʾȧdamā
bP = laḥm tȧbūʾat ha = ʾȧdamā
b = hayā dašin = šamin
c yirʿǟ miqnē = ka = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) kar nirḥab
24a = ha = ʾȧlapīm = ha = ʿȧyarīm ʿō*bïdē ha = ʾȧdamā b˙līl ḥamīṣ yō(ʾ)kilū
aR ʾȧšr zō*rǟ = [h]a = raḥt = = [h]a = mizrǟ
25a = hayā ʿal kul[l] har[r] gabuh = ʿal kul[l] gibʿā niśśaʾā pȧlagīm yȧbȧlē maym = yōm harg rab[b]
aI = npul migdalīm
26a = hayā ʾōr ha = lȧbanā = ʾōr ha = ḥammā
b = ʾōr ha = ḥammā yihyǟ šȧbʿataym = ʾōr šȧbʿat ha = yamīm = yōm ḥbuš YHWH ʾat šabr ʿamm = ō
c = maḥṣ makkat = ō yirpā(ʾ)
27a hinni(h) šim YHWH bā(ʾ) mim = marḥaq
b bō*ʿir ʾapp = ō
c = kubd maśśaʾā
d śȧpat-a(y) = w malïʾū zaʿm
e = lȧšōn = ō = ʾiš ʾō*kïlt
28a = rūḥ = ō = naḥl šōṭip
aR ʿad ṣawwā(ʾ)r yiḥṣǟ
b = hȧnāpā gōyī*m = nāpat šawʾ
c = rasn matʿǟ ʿal lȧḥayē ʿammīm
29a ha = šīr yihyǟ la = kim = lēl
aR hitqaddiš ḥag[g]
b = śimḥat libab = [h]a = hōlik = [h]a = ḥalīl
bI la = bō(ʾ) = har[r] YHWH ʾil ṣūr YŚRʾL
30a = hišmīʿ YHWH ʾat hōd qōl = ō
b = naḥt zïrōʿ = ō yarʾǟ = zaʿp ʾa[p]p = lahb ʾiš ʾōkilā napṣ wa = zarm = ʾabn barad
31a miq = qōl YHWH yi[ḥ]ḥat[t] ʾŠWR
b = [h]a = šibṭ yakkǟ
32a = hayā kul[l] maʿbar maṭṭē(h) mūsadā
aR ʾȧšr yanīḥ YHWH ʿal-a(y) = w
a = tuppīm = = kinnō*rōt
b = = milḥȧmōt tȧnūpā nilḥam b-a = h
33a ʿarūk mi[n] = ʾitmūl tuptǟ
b gam hū(ʾ) = [h]a = malk hūkan
c hiʿmīq
d hirḥī*b
e mȧdū*rat-a = h ʾiš
f = ʿiṣīm harbē(h)
g nȧšȧmat YHWH = naḥl guprīt bō*ʿïrā b-a = h
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]