[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]

Jes 13

[ Textanmerkungen ]

1a maśśā(ʾ) BBL
aR ʾȧšr ḥazā YŠʿYHW bin ʾMWṢ
2a ʿal har[r] nišpǟ śȧʾū nis[s]
b harīmū qōl la = him
c hanīpū yad
d = yabō*ʾū pȧtȧḥē nȧdībīm
3a ʾȧnī ṣiwwētī = m˙quddaš-ay = [y]
b gam qarā(ʾ)tī gibbōr-ay = [y] = ʾapp = ī ʿallīzē gaʾwat = ī
4aJ qōl
a hamōn = [h]a = har[r]īm d˙mūt ʿam[m] rab[b]
bJ qōl
b šȧʾōn mamlȧkōt gōyī*m niʾsapīm
c YHWH ṣȧbaʾōt m˙paqqid ṣȧbā(ʾ) milḥamā
5a bāʾīm mi[n] = ʾarṣ marḥaq mi[q] = qȧṣē(h) ha = šamaym YHWH = kïlē zaʿm = ō
aI = ḥabbil kul[l] ha = ʾarṣ
6a hēlīlū
b qaru(w)b yōm YHWH
c = šud[d] miš = šadday yabō(ʾ)
7a ʿal kin kul[l] yadaym tirpēna(h)
b = kul[l] lïbab ʾu̇nōš yimmas[s]
8a = nibhalū
b ṣīrīm = ḥïbalīm yō(ʾ)ḥizū-n
c = [h]a = yōlidā yȧḥīlū-n
d ʾīš ʾil riʿ-i = hu(w) yitmahū
e pȧnē lȧhabīm pȧnē = him
9a hinni(h) yōm YHWH bā(ʾ) ʾakzarī = ʿibrā = ḥȧrōn ʾa[p]p
aI la = śūm ha = ʾarṣ = šammā
b = ḥaṭṭāʾē = ha yašmīd mim-min = [h]a(h)
10a kōkȧbē ha = šamaym = k˙sīlē = him lō(ʾ) yahillū ʾōr-a = m
b ḥašak ha = šamš
bI = ṣē(ʾ)t = ō
c = yariḥ lō(ʾ) yaggīh ʾōr = ō
11a = paqadtī ʿal tibil raʿ[ʿ]ā
b = ʿal rȧšaʿīm ʿȧwō*n-a = m
c = hišbattī gȧʾōn zē*dīm
d = gaʾwat ʿar[r]īṣīm ʾašpīl
12a ʾōqīr ʾu̇nōš mip = paz[z]
b = ʾadam mik = katm ʾWPYR
13a ʿal kin šamaym ʾargīz
b = tirʿaš ha = ʾarṣ mim = mȧqōm-a = h = ʿibrat YHWH ṣȧbaʾōt = = yōm ḥȧrōn ʾapp = ō
14a = hayā
b = ṣȧby muddaḥ
c = = ṣō(ʾ)n
d = ʾēn m˙qabbiṣ
e ʾīš ʾil ʿamm = ō yipnū
f = ʾīš ʾil ʾarṣ = ō yanūsū
15a kul[l] ha = nimṣā(ʾ) yiddaqir
b = kul[l] ha = nispǟ yippu(w)l = [h]a = ḥarb
16a = ʿō*lïlē = him y˙ruṭṭȧšū = ʿēnē = him
b yiššassū bāt⁺ē = him
c = nȧšē = him tiššagalna(h)
17a hin[nï] = miʿīr ʿȧl-ē = him ʾat MDY
aR1 ʾȧšr kasp lō(ʾ) yïḥšubū
aR2P = zahab
aR2 lō(ʾ) yïḥpu̇ṣū b = ō
18a = qȧšatōt nȧʿarīm t˙raṭṭašna(h)
b = pïry baṭn lō(ʾ) y˙raḥ[ḥ]imū
c ʿal banīm lō(ʾ) taḥūs ʿēn-a = m
19x = hayȧtā BBL ṣȧby mamlakōt tipʾart gȧʾōn KŚD-īm = mahpikat ʾïlō*hīm ʾat SDM = ʾat ʿMRH
20a lō(ʾ) tišib la = niṣḥ
b = lō(ʾ) tiškun ʿad dōr wa = dōr
c = lō(ʾ) y[˙ʾ]ah[h]il šam[m] ʿRB-ī
d = rō*ʿīm lō(ʾ) yarbī*ṣū šam[m]
21a = rabȧṣū šam[m] ṣī*y⁺īm
b = malïʾū bāt⁺ē = him ʾuḥīm
c = šakïnū šam[m] bȧnōt yaʿnā
d = śȧʿīrīm y˙raqqïdū šam[m]
22a = ʿānā ʾī*y⁺īm = ʾalm[ȧ]nōt-a(y) = w
b = tannīm = hēkȧlē ʿung
c = qaru(w)b
cI la = bō(ʾ)
c ʿitt-a = h
d = yȧmē = ha lō(ʾ) yimmašikū
[ ein Kapitel zurück ][ Jes ][ ein Kapitel vor ]