[ ein Kapitel zurück ][ Jer ][ ein Kapitel vor ]

Jer 31

[ Textanmerkungen ]

1a = [h]a = ʿi[t]t ha = hī(ʾ)
aJ nȧʾū*m YHWH
a ʾihyǟ = ʾïlō*hīm = kul[l] mišpȧḥōt YŚRʾL
b = him⁺a(h) yihyū l = ī = ʿam[m]
2a kō(h) ʾamar YHWH
b maṣā(ʾ) ḥin[n] = [h]a = midbar ʿam[m] śȧrīdē ḥarb
c halōk
cI = hargīʿ = ō
c YŚRʾL
3a mi[n] = raḥu(w)q YHWH nirʾā l = ī
b = ʾahbat ʿōlam ʾȧhabtī = k
c ʿal kin mȧšaktī = k ḥasd
4a ʿōd ʾibn-i = k
b = nibnēt
bV bȧtūlat YŚRʾL
c ʿōd tïʿdī tupp-ay = k
d = yaṣā(ʾ)t = mȧḥōl m˙śaḥ[ḥ]ïqīm
5a ʿōd tiṭṭȧʿī kȧramīm = har[r]ē ŠMRWN
b naṭȧʿū nō*ṭïʿīm
c = ḥillilū
6a yiš yōm
aR qarȧʾū nō*ṣïrīm = har[r] ʾPRYM
b qūmū
c = nïʿlǟ ṢYWN ʾil YHWH ʾïlō*hē =
7a kō(h) ʾamar YHWH
b runnū = YʿQB śimḥā
c = ṣahlū = rō(ʾ)š ha = gōyī*m
d hašmīʿū
e hal[lï]lū
f = ʾimrū
g hōšïʿ YHWH ʾat ʿamm = ka ʾȧt š(ʾ)ērīt YŚRʾL
8a hin[nï] = mibī(ʾ) ʾōt-a = m mi[n] = ʾarṣ ṣapōn
b = qibbaṣtī = m miy = yarïkȧtē ʾarṣ
c b-a = m ʿiwwir = pissiḥ harā = yō*lïdt yaḥd-aw
d qahal gadu(w)l yašūbū hinn-a-h
9a = bȧky yabō*ʾū
b = = taḥnūnīm ʾōbīl-i = m
c ʾōlīk-i = m ʾil naḥȧlē maym = dark yašar
cR lō(ʾ) yikkašïlū b-a = h
d hayītī = YŚRʾL = ʾab
eP = ʾPRYM
e bu̇kur = ī hū(ʾ)
10a šimʿū dȧbar YHWH
aV gōyī*m
b = haggīdū = [h]a = ʾī*y⁺īm mim = marḥaq
c = ʾimrū
dP m˙zar[r]ē(h) YŚRʾL
d y˙qabbïṣ-an = [h]u(w)
e = šȧmar = ō = rō*ʿǟ ʿidr = ō
11a padā YHWH ʾat YʿQB
b = gȧʾal = ō miy = yad ḥazaq mim-min = [h]u(w)
12a = bāʾū
b = rinnïnū = mȧrōm ṢYWN
c = nahȧrū ʾil ṭūb YHWH ʿal dagan = ʿal tīrō*š = ʿal yiṣhar = ʿal bȧnē ṣō(ʾ)n = baqar
d = hayȧtā napš-a = m = gan[n] rawǟ
e = lō(ʾ) yōsīpū
eI = daʾbā ʿōd
13a ʾaz tiśmaḥ bȧtūlā = maḥōl = baḥ[ḥ]ū*rīm = zȧqinīm yaḥd-aw
b = hapaktī ʾibl-a = m = śaśōn
c = niḥ[ḥ]amtī = m
d = śimmaḥtī = m mi[y] = yȧgōn-a = m
14a = riwwētī napš ha = kō*hïnīm dašn
b = ʿamm = ī ʾat ṭūb = ī yiśbaʿū
bJ nȧʾū*m YHWH
15a kō(h) ʾamar YHWH
bJ qōl
b = RM-ā nišmaʿ nȧhy bȧky tamrūrīm
c RḤL m˙bakkā ʿal banē = ha
d miʾ[ʾ]ïnā
dI = hinnaḥim ʿal banē = ha
e ʾēn-an = [h]u(w)
16a kō(h) ʾamar YHWH
b minʿī qōl-i = k mib = bȧky
c = ʿēn-ay = k mid = dimʿā
d yiš śakar = pu̇ʿullat-i = k
dJ nȧʾū*m YHWH
e = šābū mi[n] = ʾarṣ ʾōyib
17a = yiš tiqwā = ʾaḥrīt-i = k
aJ nȧʾū*m YHWH
b = šābū banīm = gȧbūl-a = m
18a šamōʿ šamaʿtī ʾPRYM mitnōdid
b yissarta =
c wa = ʾiwwasir = ʿigl
cR lō(ʾ) lummad
d hȧšīb-i =
e = ʾašūb-a(h)
f ʾattā YHWH ʾïlō*h-ay = [y]
19a
aI ʾaḥ⁺ȧrē šūb = ī
a ni[ḥ]ḥamtī
bI = ʾaḥ⁺ȧrē hiwwadïʿ = ī
b sapaqtī ʿal yarik
c buštī
d = gam niklamtī
e naśā(ʾ)tī ḥarpat nȧʿūr-ay = [y]
20a = bin yaqqīr l = ī ʾPRYM
b ʾim yald šaʿšū*ʿīm
c
cI mid = dabbïr = ī b = ō
c zakō*r ʾizku̇r-an = [h]u(w) ʿōd
d ʿal kin hamū miʿ-ay = [y] l = ō
e raḥ[ḥ]im ʾ˙raḥ[ḥ]ïm-an = [h]u(w)
eJ nȧʾū*m YHWH
21a haṣṣībī l-a = k ṣī*y⁺ū*nīm
b śī*mī l-a = k tamrūrīm
c šī*tī libb-i = k = [h]a = mȧsillā dark
cR halaktī
d šūbī
dV bȧtūlat YŚRʾL
e šū*bī ʾil ʿār-ay = k ʾil⁺ǟ
22a ʿad matay titḥammaqī-n
aV ha = bï[t]t ha = šōbibā
b barā(ʾ) YHWH ḥȧdašā = [h]a = ʾarṣ
c nȧqibā t˙sōbib gabr
23a kō(h) ʾamar YHWH ṣȧbaʾōt ʾïlō*hē YŚRʾL
b ʿōd yō(ʾ)mïrū ʾat ha = dabar ha = = ʾarṣ YHWDH = = ʿār-a(y) = w
bI = šūb = ī ʾat š˙būt-a = m
c y˙bar[r]ik = ka YHWH
cV nȧwē(h) ṣadq har[r] ha = qudš
24a = yašȧbū b-a = h YHWDH = kul[l] ʿār-a(y) = w yaḥd-aw ʾikkarīm
b = nasȧʿū = [h]a = ʿidr
25a hirwētī napš ʿȧyipā
b = kul[l] napš
bR daʾ˙bā
b millē(ʾ)tī
26a ʿal zō(ʾ)t hïqīṣō*tī
b wa = ʾirʾǟ
c = šïnat = ī ʿarȧbā l = ī
27a hinni(h) yamīm bāʾīm
aJ nȧʾū*m YHWH
b = zaraʿtī ʾat bēt YŚRʾL = ʾat bēt YHWDH zarʿ ʾadam = zarʿ bȧhimā
28a = hayā
b = ʾȧšr šaqadtī ʿȧl-ē = him
bI1 = ntu(w)š
bI2 = = ntu(w)ṣ
bI3 = = hrus
bI4 = = haʾbīd
bI5 = = hariʿ[ʿ]
c kin ʾišqud ʿȧl-ē = him
cI1 = bnōt
cI2 = = nṭu(w)ʿ
cJ nȧʾū*m YHWH
29a = [h]a = yamīm ha = him lō(ʾ) yō(ʾ)mïrū ʿōd
b ʾabōt ʾakȧlū busr
c = šinnē banīm tiqhēna(h)
30a ʾim ʾīš = ʿȧwō*n = ō yamūt
bP kul[l] ha = ʾadam ha = ʾō*kil ha = busr
b tiqhēna(h) šinn-a(y) = w
31a hinni(h) yamīm bāʾīm
aJ nȧʾū*m YHWH
b = karattī ʾit[t] bēt YŚRʾL = ʾit[t] bēt YHWDH b˙rīt ḥȧdašā
32a lō(ʾ) = [h]a = b˙rīt
aR ʾȧšr karattī ʾit[t] ʾȧbōt-a = m = yōm haḥzīq = ī = yad-a = m
aRI = hōṣīʾ-a = m mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
b ʾȧšr him⁺a(h) hipir[r]ū ʾat b˙rīt = ī
c = ʾanō*kī baʿaltī b-a = m
cJ nȧʾū*m YHWH
33a zō(ʾ)t ha = b˙rīt
aR ʾȧšr ʾikrut ʾit[t] bēt YŚRʾL ʾaḥ⁺ȧrē ha = yamīm ha = him
aJ nȧʾū*m YHWH
b natattī ʾat tōrat = ī = qȧrb-a = m
c = ʿal libb-a = m ʾiktu̇b-an = [h]a(h)
d = hayītī la = him = ʾïlō*hīm
e = him⁺a(h) yihyū l = ī = ʿam[m]
34a = lō(ʾ) y˙lammïdū ʿōd ʾīš ʾat riʿ-i = hu(w) = ʾīš ʾat ʾaḥī = w
aI = (ʾ)mur
b dïʿū ʾat YHWH
c ku(w)ll-a = m yidïʿū ʾōt = ī = mi[q] = qȧṭan⁺-a = m = ʿad gȧdu(w)l-a = m
cJ nȧʾū*m YHWH
d ʾislaḥ = ʿȧwō*n-a = m
e = = ḥaṭṭā(ʾ)t-a = m lō(ʾ) ʾizkur ʿōd
35a kō(h) ʾamar YHWH
b nō*tin šamš = ʾōr yōm-am
c ḥuqqō*t yariḥ = kōkabīm = ʾōr layl-a(h)
d rō*gïʿ ha = yam[m]
e wa = yihmū gall-a(y) = w
f YHWH ṣȧbaʾōt šïm = ō
36a ʾim yamū*šū ha = ḥuqqīm ha = ʾil⁺ǟ mil = = pan-ay = [y]
aJ nȧʾū*m YHWH
b gam zarʿ YŚRʾL yišbu̇tū
bI mi[n] = hyōt gōy = pan-ay = [y] kul[l] ha = yamīm
37a kō(h) ʾamar YHWH
b ʾim yimmaddū šamaym mi[l] = = maʿl-a-h
c = yi[ḥ]ḥaqïrū mōsȧdē ʾarṣ = maṭṭ-a-h
d gam ʾȧnī ʾimʾas = kul[l] zarʿ YŚRʾL ʿal kul[l]
dR ʾȧšr ʿaśū
dJ nȧʾū*m YHWH
38a hinni(h) yamīm [b]ā[ʾ]ī[m]
aJ nȧʾū*m YHWH
b = nibnȧtā ha = ʿīr = YHWH mim = migdal ḤNNʾL šaʿr ha = pinnā
39a = yaṣā(ʾ) ʿōd qȧwē(h) ha = middā nagd = ō ʿal gibʿat GRB
b = nasab[b] GʿT-a-h
40a = kul[l] ha = ʿimq ha = pȧgarīm = ha = dašn = kul[l] ha = šȧrimōt ʿad naḥl QDRWN ʿad pinnat šaʿr ha = sūsīm mizraḥ-a-h qudš = YHWH
b lō(ʾ) yinnatiš
c = lō(ʾ) yi[h]haris ʿōd = ʿōlam
[ ein Kapitel zurück ][ Jer ][ ein Kapitel vor ]