[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 8

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn BLDD ha = ŠWḤ-ī
b wa = yō(ʾ)mïr
2a ʿad ʾan t˙mallil ʾil⁺ǟ
b = rūḥ kabbīr ʾimȧrē = ka
3a ha = ʾil y˙ʿawwit mišpaṭ
b = ʾim šadday y˙ʿawwit ṣadq
4a ʾim banē = ka ḥaṭȧʾū l = ō
b wa = y˙šallïḥ-i = m = yad pȧšʿ-a = m
5a ʾim ʾattā t˙šaḥ[ḥ]ir ʾil ʾil
b = ʾil šadday titḥannan
6a ʾim zak[k]
b = yašar ʾattā
c ʿïtt-a(h) yaʿīr ʿal-ē = ka
d = šillam nȧwat ṣȧdq-i = ka
7a = hayā rē(ʾ)šīt = ka miṣʿar
b = ʾaḥrīt = ka yiśgǟ m(ʾ)ōd
8a šʾal nā(ʾ) = dō*r rī[ʾ]šōn
b = kōnin = ḥiqr ʾȧbōt-a = m
9a tïmōl ʾȧnaḥnū
b = lō(ʾ) nidïʿ
c ṣil[l] yamē = ʿȧl-ē ʾarṣ
10a = lō(ʾ) him yōrū = ka
b yō(ʾ)mïrū l-a = k
c = mil = libb-a = m yōṣī*ʾū millīm
11a = yigʾǟ gumʾ = lō(ʾ) biṣṣā
b yiśgǟ ʾaḥw bȧly maym
12a ʿō*d-an = [h]u(w) = ʾibb = ō
b lō(ʾ) yiqqaṭip
c = = pȧnē kul[l] ḥaṣīr yībaš
13a kin ʾurȧḥōt kul[l] šō*kïḥē ʾil
b = tiqwat ḥanip tō(ʾ)bid
14vR1 ʾȧšr yaqu(w)ṭ[ṭ] kȧsl = ō
vR2 = bēt ʿakkabīš mibṭaḥ⁺ = ō
15a yiššaʿin ʿal bēt = ō
b = lō(ʾ) yïʿmud
c yaḥzīq b = ō
d = lō(ʾ) yaqūm
16a raṭub hū(ʾ) = pȧnē šamš
b = ʿal gannat = ō yō*nïqt = ō tiṣē(ʾ)
17a ʿal gal[l] šuraš-a(y) = w y˙subbakū
b bē[t]t ʾȧbanīm yiḥzǟ
18a ʾim y˙ballïʿ-an = [h]u(w) mim = mȧqōm = ō
b = kiḥ[ḥ]iš b = ō
c lō(ʾ) rȧʾītī = ka
19a hin[n] hū(ʾ) mȧśōś dark = ō
b = mi[n] = ʿapar ʾaḥ⁺ir yiṣmaḥū
20a hin[n] ʾil lō(ʾ) yimʾas tam[m]
b = lō(ʾ) yaḥzīq = yad mïriʿ[ʿ]īm
21a ʿad y˙mallē[ʾ] ś˙ḥu(w)q = ka
b = śȧpatē = ka tȧrūʿā
22a śō*nïʾē = ka yilbȧšū bušt
bP = ʾuhl rȧšaʿīm
b ʾēn-an = [h]u(w)
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]