[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 7

[ Textanmerkungen ]

1a = lō(ʾ) ṣabā(ʾ) = ʾu̇nōš ʿal ʾarṣ
b = = yȧmē śakīr yam-a(y) = w
2a = ʿabd
aR yišʾap ṣil[l]
b = = śakīr
bR y˙qawwǟ puʿl = ō
3a kin hunḥaltī l = ī yarȧḥē šawʾ
b = lēlōt ʿamal minnū l = ī
4a ʾim šakabtī
b = ʾamartī
c matay ʾaqūm
d = middad ʿarb
e = śabaʿtī nȧdū*dīm ʿȧd-ē našp
5a labaš bȧśar = ī rimmā = gīš ʿapar
b ʿōr = ī ragaʿ
c wa = yimmaʾis
6a yam-ay = [y] qallū min⁺-ī ʾarg
b wa = yiklū = ʾaps tiqwā
7a zkur
b rūḥ ḥayy-ay = [y]
c lō(ʾ) tašūb ʿēn = ī
cI = rʾōt ṭōb
8a lō(ʾ) tȧšūr-i = ʿēn ruʾy
b ʿēnē = ka b = ī
c = ʾēn-an =
9a kalā ʿanan
b wa = yilïk
c kin yōrid š˙ʾōl lō(ʾ) yïʿlǟ
10a lō(ʾ) yašūb ʿōd = bēt = ō
b = lō(ʾ) yakkīr-an = [h]u(w) ʿōd mȧqō*m = ō
11a gam ʾȧnī lō(ʾ) ʾiḥśuk = [y]
b ʾ˙dabbïr-a(h) = ṣar[r] rūḥ = ī
c ʾaśīḥ-a(h) = mar[r] napš = ī
12a = yam[m] ʾanī
b ʾim tannīn
c taśīm ʿal-ay = [y] mišmar
13a ʾamartī
b t˙naḥ[ḥ]ïm-i = ʿarś = ī
c yiśśā(ʾ) = śīḥ = ī miškab = ī
14a = ḥittatta = = ḥ˙lō*mōt
b = mi[n] = ḥiz[zȧ]yō*nōt t˙baʿ[ʿ]ït-an =
15a wa = tibḥar maḥnaq napš = ī
b mawt mi[n] = ʿaṣȧmōt-ay = [y]
16a maʾastī
b lō(ʾ) = ʿō*lam ʾiḥyǟ
c ḥdal mim-min⁺ = ī
d habl yam-ay = [y]
17a mah ʾu̇nōš
b t˙gaddïl-an = [h]u(w)
c = tašīt ʾil-a(y) = w libb-i = ka
18a wa = tipqu̇d-an = [h]u(w) = bu̇qarīm
b = rȧgaʿīm tibḥan-an = [h]u(w)
19a ka-m⁺ah lō(ʾ) tišʿǟ mim-min⁺ = ī
b lō(ʾ) tarp-i =
bI ʿad bilʿ = ī ruqq = ī
20a ḥaṭā(ʾ)tī
b mah ʾipʿal l-a = k
bV nō*ṣir ha = ʾadam
c la-mah śamta = = mipgaʿ l-a = k
d wa = ʾihyǟ ʿal-ay = [y] = maśśā(ʾ)
21a = mah lō(ʾ) tiśśā(ʾ) pȧšʿ = ī
b = taʿbīr ʾat ʿȧwō*n = ī
c ʿïtt-a(h) = [h]a = ʿapar ʾiškab
d = šiḥ[ḥ]ïrta =
e = ʾēn-an =
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]