[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 41

[ Textanmerkungen ]

1a hin[n] tō*ḥalt = ō nikzabā
b = gam ʾil marʾ-a(y) = w yū*ṭal
2a lō(ʾ) ʾakzar
b yȧʿūr-an = [h]u(w)
c = hū(ʾ)
cR = pan-ay = [y] yityaṣṣab
3a hiqdīm-a =
b = ʾ˙šallim
c taḥt kul[l] ha = šamaym l = ī hū(ʾ)
4x lō(ʾ) ʾaḥrīš badd-a(y) = w = dȧbar gȧbūrōt = ḥīn ʿirk = ō
5a gillā pȧnē lu̇būš = ō
bP = kapl rȧsn = ō
b yabō(ʾ)
6aP dalȧtē pan-a(y) = w
a pittiḥ
b sȧbībōt šinn-a(y) = w ʾēmā
7a gaʾwā ʾȧpīqē maginnīm
b sagūr ḥōtam ṣar[r]
8a ʾȧḥ⁺ad = ʾȧḥ⁺ad yiggašū
b = rūḥ lō(ʾ) yabō(ʾ) bēnē = him
9a ʾīš = ʾaḥī = hu(w) y˙dubbaqū
b yitlakkïdū
c = lō(ʾ) yitpar[r]ïdū
10a ʿȧṭīšō*t-a(y) = w tahil[l] ʾōr
b = ʿēn-a(y) = w = ʿapʿappē šaḥr
11a mip = = w lappīdīm yïhlukū
b kīdōdē ʾiš yitmallaṭū
12x min = nȧḥīr-a(y) = w yiṣē(ʾ) ʿašan = dūd napūḥ = ʾagmō*n
13a napš = ō gaḥ[ḥ]alīm t˙lah[h]iṭ
b = lahb mip = = w yiṣē(ʾ)
14a = ṣawwā(ʾ)r = ō yalīn ʿuz[z]
b = = pan-a(y) = w tadūṣ dȧʾabā
15a mappȧlē bȧśar = ō dabiqū
b yaṣūq ʿal-a(y) = w
c bal yimmōṭ
16a libb = ō yaṣūq k˙-mō ʾabn
b = yaṣūq = palḥ taḥtīt
17a miś = śē[ʾ]t = ō yagūrū ʾē*līm
b miš = šȧbarīm yitḥaṭṭaʾū
18aP maśśīg-i = hu(w)
a ḥarb bȧly taqūm ḥ˙nīt massaʿ = širyā
19a yïḥšub = tabn barzil[l]
b = ʿiṣ riqqabōn nȧḥūšā
20a lō(ʾ) yabrīḥ-an = [h]u(w) bin qašt
b = qaš[š] nihpȧkū l = ō ʾabȧnē qalʿ
21a = qaš[š] niḥšȧbū tōtaḥ
b = yiśḥaq = raʿš kīdōn
22a taḥt-a(y) = w ḥaddūdē ḥarś
b yirpad ḥarūṣ ʿȧl-ē ṭīṭ
23a yartīḥ = [h]a = sīr mȧṣūlā
b yam[m] yaśīm = [h]a = marqaḥā
24a ʾaḥ⁺ȧr-a(y) = w yaʾīr natīb
b yïḥšub tïhōm = śēbā
25a ʾēn ʿal ʿapar mušl = ō
b ha = ʿaśū = bȧly ḥat[t]
26a ʾȧt kul[l] gabuh yirʾǟ
b hū(ʾ) malk ʿal kul[l] bȧnē šaḥṣ
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]