[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 32

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yišbu̇tū šȧlušt ha = ʾȧnašīm ha = ʾil⁺ǟ
aI mi[n] = ʿnōt ʾat ʾYWB
b hū(ʾ) ṣaddīq = ʿēn-a(y) = w
2a wa = yiḥr ʾa[p]p ʾLYHWʾ bin BRKʾL ha = BWZ-ī mim = mišpaḥt RM
b = ʾYWB ḥarā ʾapp = ō
bI ʿal ṣaddïq = ō napš = ō mi[n] = ʾïlō*hīm
3a = = šȧlušt riʿ-a(y) = w ḥarā ʾapp = ō
b ʿal ʾȧšr lō(ʾ) maṣȧʾū maʿnǟ
c wa = yaršīʿū ʾat ʾYWB
4a = ʾLYHW ḥikkā ʾat ʾYWB = dȧbarīm
b zȧqinīm him⁺a(h) mim-min = [h]u(w) = yamīm
5a wa = yïrʾ ʾLYHWʾ
b ʾēn maʿnǟ = šȧlušt ha = ʾȧnašīm
c wa = yiḥr ʾapp = ō
6a wa = yïʿn ʾLYHWʾ bin BRKʾL ha = BWZ-ī
b wa = yō(ʾ)mïr
c ṣaʿīr ʾȧnī = yamīm
d = ʾattim yȧšīšīm
e ʿal kin zaḥaltī
f wa = ʾīrā(ʾ)
fI mi[n] = ḥawwō*t diʿ = ī ʾat = kim
7a ʾamartī
b yamīm y˙dabbïrū
c = rub[b] šanīm yō*dīʿū ḥukmā
8a ʾakin
aP rūḥ
a hī(ʾ) = ʾu̇nōš
b = nȧšȧmat šadday tȧbīn-i = m
9a lō(ʾ) rabbīm yiḥkamū
b = zȧqinīm yabīnū mišpaṭ
10a la-kin ʾamartī
b šimʿ-a(h) l = ī
c ʾ˙ḥawwǟ diʿ = ī ʾap ʾanī
11a hin[n] hōḥaltī = dȧbȧrē = kim
b ʾa[ʾ]zīn ʿad tȧbūnō*t-ē = kim
c ʿad tïḥqu̇rū-n millīn
12a = ʿad-ē = kim ʾitbōnan
b = hinni(h) ʾēn = ʾYWB mōkīḥ
c ʿōnǟ ʾïmar-a(y) = w mik = kim
13a pan tō(ʾ)mïrū
b maṣā(ʾ)nū ḥukmā
c ʾil yiddu̇p-an = [h]u(w)
d lō(ʾ) ʾīš
14a = lō(ʾ) ʿarak ʾil-ay = [y] millīn
b = = ʾimȧrē = kim lō(ʾ) ʾȧšīb-an = [h]u(w)
15a ḥattū
b lō(ʾ) ʿanū ʿōd
c hiʿtīqū mi[n] = him millīm
16a = hōḥaltī
b lō(ʾ) y˙dabbirū
c ʿamȧdū
d lō(ʾ) ʿanū ʿōd
17a ʾïʿnǟ ʾap ʾȧnī ḥilq = ī
b ʾ˙ḥawwǟ diʿ = ī ʾap ʾanī
18a malē[ʾ]tī millīm
b hïṣīqat = rūḥ bȧṭn = ī
19a hinni(h) bȧṭn = ī = yayn
aR lō(ʾ) yippatiḥ
b = ʾō*bōt ḥȧdašīm yibbaqiʿ
20a ʾ˙dabbïr-a(h)
b = yirwaḥ l = ī
c ʾiptaḥ śȧpat = ī
d = ʾiʿnǟ
21a ʾal nā(ʾ) ʾiśśā(ʾ) pȧnē ʾīš
b = ʾil ʾadam lō(ʾ) ʾ˙kannǟ
22a lō(ʾ) yadaʿtī
b ʾ˙kannǟ
c = mʿaṭ yiśśaʾ-i = ʿō*ś-i =
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]