[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 30

[ Textanmerkungen ]

1a = ʿïtt-a(h) śaḥȧqū ʿal-ay = [y] ṣȧʿīrīm mim-min⁺ = ī = yamīm
aR ʾȧšr maʾastī ʾȧbōt-a = m
aRI la = šīt ʿim[m] kalȧbē ṣō(ʾ)n = ī
2aP gam kuḥ[ḥ] yȧdē = him
a la-m⁺a(h) l = ī
b ʿal-ē = ʾabad kalḥ
3v = ḥasr = = kapan galmūd
a ha = ʿō*rïqīm ṣī*y⁺ā ʾamš šōʾā = mȧšō*ʾā
4a ha = qō*ṭïpīm mallūḥ ʿȧl-ē śīḥ
b = šurš ru̇tamīm
bI = ḥ[u̇m]m-a = m
5a min giw y˙gur[r]ašū
b yarīʿū ʿal-ē = = [h]a = gannāb
6a = ʿȧrūṣ nȧḥalīm
aI = škun ḥur[r]ē ʿapar = kē*pīm
7a bēn śīḥīm yinhaqū
b taḥt ḥarūl y˙suppaḥū
8a bȧnē nabal gam bȧnē bȧly šim
aR nikkȧʾū min ha = ʾarṣ
9a = ʿïtt-a(h) nȧgīnat-a = m hayītī
b wa = ʾïhy la = him = millā
10a tiʿ[ʿ]ïbū =
b raḥȧqū min⁺ = ī
c = mip = pan-ay = [y] lō(ʾ) ḥaśȧkū ruq[q]
11a yȧtr = ō pittïḥ
b wa = y˙ʿann-i =
c = rasn mip = pan-ay = [y] šilliḥū
12a ʿal yamīn pȧrḥaḥ yaqūmū
b ragl-ay = [y] šilliḥū
c wa = yasullū ʿal-ay = [y] ʾurȧḥōt ʾēd-a = m
13a natȧsū nȧtībat = ī
b = hawwat = ī yō*ʿīlū
c lō(ʾ) ʿō*zir la =
14a = parṣ raḥab yiʾtayū
b taḥt šō*ʾā hitgalgalū
15a huhpak ʿal-ay = [y] ballahōt
b tirdup = [h]a = rūḥ nȧdabat = ī
c = = ʿāb ʿabȧrā yȧšū*ʿat = ī
16a = ʿïtt-a(h) ʿal-ay = [y] tištappik napš = ī
b yō(ʾ)ḥïzū = yȧmē ʿuny
17a layl-a(h) ʿȧṣam-ay = [y] niqqar mi[n] = ʿal-ay = [y]
b = ʿō*rïq-ay = [y] lō(ʾ) yiškabū-n
18a = rub[b] kuḥ[ḥ] yitḥappiś lu̇būš = ī
b = kut⁺unt = ī yïʾzu̇r-i =
19a hō*r-a = = [h]a = ḥumr
b wa = ʾitmaššil = [h]a = ʿapar = [h]a = ʾipr
20a ʾ˙šawwïʿ ʾil-ē = ka
b = lō(ʾ) tïʿn-i =
c ʿamadtī
d wa = titbō*nin b = ī
21a ti[h]hapik = ʾakzar l = ī
b = ʿuṣm yad = ka tiśṭu̇m-i =
22a tiśśaʾ-i = ʾil rūḥ
b tarkīb-i =
c = t˙mō*gïg-i = tȧšū*wā
23a yadaʿtī
b mawt tȧšīb-i = = bēt mōʿid = kul[l] ḥay[y]
24a ʾak lō(ʾ) = ʿī*y yišlaḥ yad
b ʾim = pīd = ō la-hin[n] šūʿ
25a ʾim lō(ʾ) bakītī = qȧšē(h) yōm
b ʿag˙mā napš = ī = [h]a = ʾibyōn
26a ṭōb qiwwītī
b wa = yabō*(ʾ) raʿ[ʿ]
c wa = ʾ˙yaḥ[ḥ]ïl-a(h) = ʾōr
d wa = yabō*(ʾ) ʾupl
27a miʿ-ay = [y] ruttȧḥū
b = lō(ʾ) dammū
c qiddïmū* = yȧmē ʿuny
28a qō*dir hillaktī = lō(ʾ) ḥammā
b qamtī = [h]a = qahal
c ʾ˙šawwïʿ
29a ʾaḥ hayītī = tannīm
b = riʿ = bȧnōt yaʿnā
30a ʿōr = ī šaḥar mi[n] = ʿal-ay = [y]
b = ʿaṣm = ī ḥar[r]ā min⁺-ī ḥurb
31a wa = yïhy = ʾibl kinnō*r = ī
b = ʿū*gab = ī = qōl bō*kīm
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]