[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 3

[ Textanmerkungen ]

1a ʾaḥ⁺ȧrē kin pataḥ ʾYWB ʾat = hu(w)
b wa = y˙qallil ʾat yōm = ō
2a wa = yïʿn ʾYWB
b wa = yō(ʾ)mïr
3a yō(ʾ)bïd yōm
aR1 ʾiwwalid b = ō
a = ha = laylā
aR2 ʾamar
b hur⁺ā gabr
4a ha = yōm ha = hū(ʾ) yïhy ḥušk
b ʾal yidru̇š-i = hu(w) ʾïlōh mim = maʿl
c = ʾal tōpïʿ ʿal-a(y) = w nȧharā
5a yigʾalū* = hu(w) ḥušk = ṣalmawt
b tiškun ʿal-a(y) = w ʿȧnanā
c y˙baʿ[ʿ]ïtū* = hu(w) kamrīrē yōm
6aP ha = laylā ha = hū(ʾ)
a yiqqaḥ-i = hu(w) ʾupl
b ʾal yiḥ(a)d = yȧmē šanā
c = mispar yȧraḥīm ʾal yabō*(ʾ)
7a hinni(h) ha = laylā ha = hū(ʾ) yïhy galmūd
b ʾal tabō*(ʾ) rȧnanā b = ō
8a yiqqu̇b[b]ū* = hu(w) ʾō*rïrē yōm
b ha = ʿȧtīdīm
bI ʿō*rir liwyatān
9a yiḥšu̇kū kōkȧbē nȧšp = ō
b y˙qaw[w] = ʾōr
c wa = ʾayn
d = ʾal yirʾǟ = ʿapʿappē šaḥr
10a lō(ʾ) sagar dalȧtē bȧṭn = ī
b wa = yastir ʿamal mi[n] = ʿēn-ay = [y]
11a la-m⁺ah lō(ʾ) mi[n] = raḥm ʾamūt
b mib = baṭn yaṣā(ʾ)tī
c = ʾigwaʿ
12a maddūʿ qiddïmū = bȧrkaym
b = mah šadaym
c ʾīnaq
13a ʿïtt-a(h) šakabtī
b = ʾišqu(w)ṭ
c yašantī
d ʾaz yanūḥ l = ī
14v ʿim[m] mȧlakīm = yō*ʿïṣē ʾarṣ
a ha = bō*nīm ḥu̇rabōt la =
15vv ʾō ʿim[m] śar[r]īm
vR zahab la = him
a ha = m˙mal[lï]ʾīm bāt⁺ē = him kasp
16a ʾō = nipl ṭamūn lō(ʾ) ʾihyǟ
b = ʿō*lïlīm
bR lō(ʾ) raʾū ʾōr
17a šam[m] rȧšaʿīm ḥadïlū rugz
b = šam[m] yanūḥū yȧgīʿē kuḥ[ḥ]
18a yaḥd ʾȧsīrīm šaʾnanū
b lō(ʾ) šamïʿū qōl nō*giś
19aP qaṭun = gadu(w)l
a šam[m] hū(ʾ)
b = ʿabd ḥupšī mi[n] = ʾȧdō*n-a(y) = w
20a la-m⁺ah yittin = ʿamil ʾōr
b = ḥayyīm = mar[r]ē napš
21a ha = m˙ḥakkīm = [h]a = mawt
b = ʾēn-an = [h]u(w)
c wa = yïḥpu̇rū* = hu(w) mim = maṭmu(w)nīm
22a ha = śȧmiḥīm ʾïl-ē gīl
b yaśīśū
c yimṣȧʾū qabr
23a = gabr
aR1 ʾȧšr dark = ō nistarā
aR2 wa = yasik[k] ʾïlōh baʿd = ō
24a = pȧnē laḥm = ī ʾanȧḥat = ī tabō*(ʾ)
b wa = yittȧkū = [h]a = maym šaʾȧgō*t-ay = [y]
25a paḥd paḥadtī
b wa = yiʾtay-i =
c = ʾȧšr yagurtī
d yabō*(ʾ) l = ī
26a lō(ʾ) šalawtī
b = lō(ʾ) šaqaṭtī
c = lō(ʾ) naḥtī
d wa = yabō*(ʾ) rugz
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]