[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 18

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïʿn BLDD ha = ŠḤ-ī
b wa = yō(ʾ)mïr
2a ʿad ʾan-a-h tȧśīmū-n qinṣē = millīn
b tabīnū
c = ʾaḥ⁺ar n˙dabbir
3a maddūʿ niḥšabnū = [h]a = bȧhimā
b niṭmīnū = ʿēnē = kim
4aV ṭō*rip napš = ō = ʾapp = ō
a ha = = maʿn = ka ti[ʿ]ʿazïb ʾarṣ
b = yiʿtaq ṣūr mim = mȧqō*m = ō
5a gam ʾōr rȧšaʿīm yidʿak
b = lō(ʾ) yiggah šȧbīb ʾiš⁺ = ō
6a ʾōr ḥašak = ʾuhl = ō
b = nē*r = ō ʿal-a(y) = w yidʿak
7a yiṣȧr[r]ū ṣaʿȧdē ʾōn = ō
b = tašlīk-i = hu(w) ʿïṣat = ō
8a šullaḥ = rašt = ragl-a(y) = w
b = ʿal śȧbakā yithallak
9a yō(ʾ)ḥiz = ʿaqib paḥ[ḥ]
b yaḥziq ʿal-a(y) = w ṣammīm
10a ṭamūn = [h]a = ʾarṣ ḥabl = ō
b = malkudt = ō ʿȧl-ē natīb
11a sabīb biʿ[ʿ]ïtū* = hu(w) ballahōt
b = hïpīṣū* = hu(w) = ragl-a(y) = w
12a yïhy raʿib ʾō*n = ō
b = ʾēd nakōn = ṣalʿ = ō
13a yō(ʾ)kïl baddē ʿōr = ō
b yō(ʾ)kïl badd-a(y) = w bu̇ku(w)r mawt
14a yinnatiq mi[n] = ʾuhl = ō mibṭaḥ⁺ = ō
b = taṣʿī*d-i = hu(w) = malk ballahōt
15a tišku(w)n = ʾuhl = ō mib = bȧly l = ō
b y˙zur[r]ǟ ʿal naw-i = hu(w) guprīt
16a mit = taḥt šuraš-a(y) = w yī*bašū
b = mim = maʿl yimmal[l] qȧṣīr = ō
17a zikr = ō ʾabad min⁺-ī ʾarṣ
b = lō(ʾ) šim l = ō ʿal pȧnē ḥūṣ
18a yihdu̇pū* = hu(w) mi[n] = ʾōr ʾil ḥušk
b = mit = tibil yȧniddū* = hu(w)
19a lō(ʾ) nīn l = ō
b = lō(ʾ) nakd = ʿamm = ō
c = ʾēn śarīd = mȧgūr-a(y) = w
20a ʿal yōm = ō našammū ʾaḥrō*nīm
b = qadmō*nīm ʾaḥȧzū śaʿr
21a ʾak ʾil⁺ǟ miškȧnōt ʿawwāl
b = mȧqōm
bR lō(ʾ) yadaʿ ʾil
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]