[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]

Ij 10

[ Textanmerkungen ]

1a naq[ō*]ṭā napš = ī = ḥayy-ay = [y]
b ʾiʿzu̇b-a(h) ʿal-ay = [y] śīḥ = ī
c ʾ˙dabbïr-a(h) = mar[r] napš = ī
2a ʾō[ʾ]mïr ʾil ʾïlōh
b ʾal taršīʿ-i =
c hōdīʿ-i =
d ʿal mah tȧrīb-i =
3a = ṭōb = ka
b tïʿšuq
c timʾas y˙gīʿ kappē = ka
d = ʿal ʿïṣat rȧšaʿīm hōpaʿta
4a ha = ʿēnē baśar l-a = k
b ʾim
bI = rʾōt ʾu̇nōš
b tirʾǟ
5a = = yȧmē ʾu̇nōš yamē = ka
b ʾim šȧnōt-ē = ka = yȧmē gabr
6a t˙baqqiš = ʿȧwō*n = ī
b = = ḥaṭṭā(ʾ)t = ī tidru(w)š
7v ʿal dïʿt = ka
a lō(ʾ) ʾiršaʿ
b = ʾēn miy = yad = ka maṣṣīl
8a yadē = ka ʿiṣṣïbū =
b wa = yïʿśū = yaḥd sabīb
c wa = t˙ballïʿ-i =
9a zkur nā(ʾ)
b = [h]a = ḥumr ʿȧśīta =
c = ʾil ʿapar tȧšīb-i =
10a = lō(ʾ) = [h]a = ḥalab tattīk-i =
b = = [h]a = g˙bī*n⁺ā taqpīʾ-i =
11a ʿōr = baśar talbīš-i =
b = = ʿȧṣamōt = gīdīm t˙sō*kïk-i =
12a ḥayyīm wa = ḥasd ʿaśīta ʿimmad = ī
b = pu̇quddat = ka šamȧrā rūḥ = ī
13a = ʾil⁺ǟ ṣapanta = lïbab-i = ka
b yadaʿtī
c zō(ʾ)t ʿimm-a = k
14a ʾim ḥaṭā(ʾ)tī
b = šȧmarta =
c = mi[n] = ʿȧwō*n = ī lō(ʾ) t˙naqq-i =
15a ʾim rašaʿtī
b ʾal˙l-ay l = ī
c = ṣadaqtī
d lō(ʾ) ʾiśśā(ʾ) rō(ʾ)š = ī śȧbïʿ qalōn = rȧʾē(h) ʿuny = ī
16a = yigʾǟ
b = [h]a = šaḥl tȧṣūd-i =
c = tašub
d titpallā(ʾ) b = ī
17a t˙ḥaddiš ʿē*dē = ka nagd = ī
b = tarb kaʿś = ka ʿimmad = ī ḥȧlīpōt = ṣabā(ʾ) ʿimm = ī
18a = la-m⁺ah mi[n] = raḥm hō*ṣē(ʾ)ta =
b ʾigwaʿ
c = ʿayn lō(ʾ) tirʾ-i =
19a = ʾȧšr lō(ʾ) hayītī
b ʾihyǟ
c mib = baṭn = [h]a = qabr ʾūbal
20a = lō(ʾ) mʿaṭ yam-ay = [y]
b yïḥdal
c yȧšīt mim-min⁺ = ī
d = ʾablīg-a(h) mʿaṭ
21a = ṭarm ʾilik
b = lō(ʾ) ʾašūb
a ʾil ʾarṣ ḥušk = ṣalmawt
22v ʾarṣ ʿēpat-a(h) k˙-mō ʾupl ṣalmawt = lō(ʾ) s˙darīm
a wa = tō*pïʿ k˙-mō ʾupl
[ ein Kapitel zurück ][ Ij ][ ein Kapitel vor ]