[ ein Kapitel zurück ][ Hos ][ ein Kapitel vor ]

Hos 11

[ Textanmerkungen ]

1a naʿr YŚRʾL
b wa = ʾō[ʾ]hïb-i = hu(w)
c = mim = MṢR-aym qarā(ʾ)tī = bïn = ī
2a qarȧʾū la = him
b kin halȧkū mip = pȧnē = him
c = [h]a = bȧʿalīm y˙zabbiḥū
d = = [h]a = pȧsī*līm y˙qaṭṭirū-n
3a = ʾanō*kī tirgaltī = ʾPRYM
b qaḥ-a = m ʿal zïrōʿō*t-a(y) = w
c = lō(ʾ) yadȧʿū
d rȧpā(ʾ)tī = m
4a = ḥabȧlē ʾadam ʾimšu̇k-i = m = ʿïbō*tōt ʾahbā
b wa = ʾihyǟ la = him = mïrīmē ʿul[l] ʿal lȧḥē = him
c = ʾa[ṭ]ṭ ʾil-a(y) = w
d ʾō[ʾ]kīl
5v l = ō(ʾ)
a yašūb ʾil ʾarṣ MṢR-aym
bP = ʾŠWR
b hū(ʾ) malk = ō
c miʾ[ʾ]ïnū
cI la = šūb
6a = ḥālā ḥarb = ʿār-a(y) = w
b = killïtā badd-a(y) = w
c = ʾakalā mim = mō*ʿïṣōt-ē = him
7a = ʿamm = ī tȧlūʾīm = mȧšūbat = ī
b = ʾil ʿal yiqrȧʾū* = hu(w)
c yaḥd lō(ʾ) y˙rōmim
8a ʾē-k ʾittin = ka
aV ʾPRYM
b ʾ˙maggin = ka
bV YŚRʾL
c ʾē-k ʾittin = ka = ʾDMH
d ʾȧśīm = ka = ṢBʾYM
e nihpak ʿal-ay = [y] libb = ī
f yaḥd nikmȧrū niḥ[ḥ]ūm-ay = [y]
9a lō(ʾ) ʾiʿśǟ ḥȧrōn ʾapp = ī
b lō(ʾ) ʾašūb
bI = šaḥ[ḥ]it ʾPRYM
c ʾil ʾanō*kī
d = lō(ʾ) ʾīš
e = qȧrb = ka qadu(w)š
f = lō(ʾ) ʾabō(ʾ) = ʿīr
10a ʾaḥ⁺ȧrē YHWH yilïkū
b = ʾaryē(h) yišʾag
c hū(ʾ) yišʾag
d = yiḥrȧdū banīm miy = yam[m]
11a yiḥrȧdū = ṣippu(w)r mim = MṢR-aym
b = = yōnā mi[n] = ʾarṣ ʾŠWR
c = hōšabtī = m ʿal bāt⁺ē = him
cJ nȧʾū*m YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Hos ][ ein Kapitel vor ]