[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 4

[ Textanmerkungen ]

1a = ha = ʾadam yadaʿ ʾat ḤWH ʾišt = ō
b wa = tïhr
c wa = tilid ʾat QYN
d wa = tō(ʾ)mir
e qanītī ʾīš ʾit[t] YHWH
2a wa = tō*sip
aI la = lïdt ʾat ʾaḥī = w ʾat HBL
b wa = yïhy HBL rō*ʿē(h) ṣō(ʾ)n
c = QYN hayā ʿō*bid ʾȧdamā
3a wa = yïhy miq = qiṣ[ṣ] yamīm
b wa = yabē*(ʾ) QYN mip = pïry ha = ʾȧdamā minḥā = YHWH
4aP = HBL
a hibī(ʾ) gam hū(ʾ) mib = bu̇kurōt ṣō(ʾ)n = ō = mi[n] = ḥilȧbē* = hin[n]
b wa = yišʿ YHWH ʾil HBL = ʾil minḥat = ō
5a = ʾil QYN = ʾil minḥat = ō lō(ʾ) šaʿā
b wa = yiḥr = QYN m(ʾ)ōd
c wa = yippu̇lū pan-a(y) = w
6a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil QYN
b la-m⁺ah ḥarā l-a = k
c = la-m⁺ah napȧlū panē = ka
7a = lō(wʾ) ʾim tēṭīb
b ś(ʾ)ēt
c = ʾim lō(ʾ) tēṭīb
d = [h]a = patḥ ḥaṭṭā(ʾ)t rō*biṣ
e = ʾil-ē = ka tȧšūqat = ō
f = ʾattā timšul b = ō
8a wa = yō(ʾ)mir QYN ʾil HBL ʾaḥī = w
b wa = yïhy
bI = hyōt-a = m = [h]a = śadǟ
c wa = yaqum QYN ʾil HBL ʾaḥī = w
d wa = yïhru̇g-i = hu(w)
9a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil QYN
b ʾē HBL ʾaḥī = ka
c wa = yō(ʾ)mir
d lō(ʾ) yadaʿtī
e = šō*mir ʾaḥī = [y] ʾanō*kī
10a wa = yō(ʾ)mir
b mah ʿaśīta
c qōl dȧmē ʾaḥī = ka ṣō*ʿïqīm ʾil-ay = [y] min ha = ʾȧdamā
11a = ʿïtt-a(h) ʾarūr ʾattā min ha = ʾȧdamā
aR ʾȧšr paṣȧtā ʾat = ha
aRI la = qaḥt ʾat dȧmē ʾaḥī = ka miy = yad-i = ka
12a tïʿbud ʾat ha = ʾȧdamā
b lō(ʾ) tō*sip
bI ti[t]t kuḥ[ḥ]-a = h l-a = k
c nāʿ wa = nād tihyǟ = [h]a = ʾarṣ
13a wa = yō(ʾ)mir QYN ʾil YHWH
b gadu(w)l ʿȧwō*n = ī
bI min = nśō(ʾ)
14a hin[n] gir[r]ašta ʾō*t = ī ha = yōm mi[n] = ʿal pȧnē ha = ʾȧdamā
b = mip = panē = ka ʾissatir
c = hayītī nāʿ wa = nād = [h]a = ʾarṣ
d = hayā
e kul[l] mō*ṣïʾ = ī yïhru̇g-i =
15a wa = yō(ʾ)mir l = ō YHWH
b la-kin
bP kul[l] hō*rig QYN
b šȧbʿataym yuqqam
c wa = yaśim YHWH = QYN ʾōt
cI = biltī hakkōt ʾō*t = ō kul[l] mō*ṣïʾ = ō
16a wa = yiṣē(ʾ) QYN mil = = pȧnē YHWH
b wa = yišib = ʾarṣ NWD qidmat ʿidn
17a wa = yidïʿ QYN ʾat ʾišt = ō
b wa = tïhr
c wa = tilid ʾat ḤNWK
d wa = yïhy bō*nǟ ʿīr
e wa = yiqrā(ʾ) šim ha = ʿīr = šim bïn = ō ḤNWK
18a wa = yiwwalid = ḤNWK ʾat ʿYRD
b = ʿYRD yalad ʾat MḤWYʾL
c = MḤYYʾL yalad ʾat MTWŠʾL
d = MTWŠʾL yalad ʾat LMK
19a wa = yiqqaḥ l = ō LMK šïttē našīm
b šim ha = ʾaḥ⁺a[d]t ʿDH
c = šim ha = šinīt ṢLH
20a wa = tilid ʿDH ʾat YBL
b hū(ʾ) hayā ʾȧbī yō*šib ʾuhl = miqnǟ
21a = šim ʾaḥī = w YWBL
b hū(ʾ) hayā ʾȧbī kul[l] tō*piś kinnōr = ʿūgab
22aP = ṢLH
a gam hī(wʾ) yalȧdā ʾat TWBL QYN lō*ṭiš kul[l] ḥō*riš nu̇ḥušt = barzil[l]
b = ʾȧḥōt TWBL QYN NʿMH
23a wa = yō(ʾ)mir LMK = naš-a(y) = w
bV ʿDH = ṢLH
b šmaʿn qōl = ī
cV nȧšē LMK
c haʾzinna(h) ʾimrat = ī
d ʾīš haragtī = pȧṣʿ = ī
e = yald = ḥabbū*rat = ī
24a šȧbʿataym yuqqam QYN
b = LMK šȧbʿīm = šȧbʿā
25a wa = yidïʿ ʾDM ʿōd ʾat ʾišt = ō
b wa = tilid bin
c wa = tiqrā(ʾ) ʾat šïm = ō ŠT
d šāt l = ī ʾïlō*hīm zarʿ ʾaḥ⁺ir taḥt HBL
e hȧrag = ō QYN
26a = = ŠT gam hū(ʾ) yul⁺ad bin
b wa = yiqrā(ʾ) ʾat šïm = ō ʾNWŠ
c ʾaz hūḥal[l]
cI = qrō(ʾ) = šim YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]