[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 37

[ Textanmerkungen ]

1x wa = yišib YʿQB = ʾarṣ mȧgūrē ʾabī = w = ʾarṣ KNʿN
2a ʾil⁺ǟ tō*lïdōt YʿQB
b YWSP bin šȧbʿ ʿȧśrē(h) šanā hayā rō*ʿǟ ʾit[t] ʾȧḥ⁺-a(y) = w = [h]a = ṣō(ʾ)n
c = hū(ʾ) naʿr
b ʾit[t] bȧnē BLHH = ʾit[t] bȧnē ZLPH nȧšē ʾabī = w
d wa = yabē*(ʾ) YWSP ʾat dibbat-a = m raʿ[ʿ]ā ʾil ʾȧbī = him
3a = YŚRʾL ʾahab ʾat YWSP mik = kul[l] ban-a(y) = w
b bin zȧqū*nīm hū(ʾ) l = ō
c = ʿaśā l = ō ku̇tunt passīm
4a wa = yirʾū ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b ʾō*t = ō ʾahab ʾȧbī = him mik = kul[l] ʾȧḥ⁺-a(y) = w
c wa = yiśnȧʾū ʾō*t = ō
d = lō(ʾ) yaku̇lū
dI dabbïr = ō = šalō*m
5a wa = yïḥlum YWSP ḥ˙lōm
b wa = yaggid = ʾȧḥ⁺-a(y) = w
c wa = yōsī*pū ʿōd
cI śnō(ʾ) ʾō*t = ō
6a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē = him
b šimʿū nā(ʾ) ha = ḥ˙lōm ha =
bR ʾȧšr ḥalamtī
7a = hinni(h) ʾȧnaḥnū m˙ʾallïmīm ʾȧlum⁺īm = tōk ha = śadǟ
b = hinni(h) qāmā ʾȧlum⁺at = ī
c = gam niṣṣabā
d = hinni(h) tȧsubbēna(h) ʾȧlum⁺ō*t-ē = kim
e wa = tištaḥwēna = ʾȧlum⁺at = ī
8a wa = yō(ʾ)mïrū l = ō ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b = malō*k timluk ʿal-ē =
c ʾim mašōl timšul ba =
d wa = yōsī*pū ʿōd
dI śnō(ʾ) ʾō*t = ō ʿal ḥ˙lō*mō*t-a(y) = w = ʿal dȧbar-a(y) = w
9a wa = yïḥlum ʿōd ḥ˙lōm ʾaḥ⁺ir
b wa = y˙sappir ʾō*t = ō = ʾȧḥ⁺-a(y) = w
c wa = yō(ʾ)mir
d hinni(h) ḥalamtī ḥ˙lōm ʿōd
e = hinni(h) ha = šamš = ha = yariḥ = ʾaḥ⁺ad ʿaśar kōkabīm mištaḥwīm l = ī
10a wa = y˙sappir ʾil ʾabī = w = ʾil ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b wa = yigʿar b = ō ʾabī = w
c wa = yō(ʾ)mir l = ō
d mah ha = ḥ˙lōm ha =
dR ʾȧšr ḥalamta
e = bō(ʾ) nabō(ʾ) ʾȧnī = ʾimm = ka = ʾaḥ⁺ē = ka
eI = hištaḥwō*t = ka ʾarṣ-a-h
11a wa = y˙qan[nï]ʾū b = ō ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b = ʾabī = w šamar ʾat ha = dabar
12a wa = yilïkū ʾȧḥ⁺-a(y) = w
aI = rʿōt ʾat ṣō(ʾ)n ʾȧbī = him = ŠKM
13a wa = yō(ʾ)mir YŚRʾL ʾil YWSP
b = lō(wʾ) ʾaḥ⁺ē = ka rō*ʿīm = ŠKM
c lïk-a(h)
d = ʾišlaḥ = ka ʾïl-ē = him
e wa = yō(ʾ)mir l = ō
f hinni =
14a wa = yō(ʾ)mir l = ō
b lik nā(ʾ)
c rʾē(h) ʾat šȧlōm ʾaḥ⁺ē = ka = ʾat šȧlōm ha = ṣō(ʾ)n
d = hȧšī*b-i = dabar
e wa = yišlaḥ-i = hu(w) mi[n] = ʿimq ḤBRWN
f wa = yabō*(ʾ) ŠKM-a-h
15a wa = yimṣaʾ-i = hu(w) ʾīš
b = hinni(h) tō*ʿǟ = [h]a = śadǟ
c wa = yišʾal-i = hu(w) ha = ʾīš
cI = (ʾ)mur
d mah t˙baqqiš
16a wa = yō(ʾ)mir
b ʾat ʾaḥ⁺-ay = [y] ʾanō*kī m˙baqqiš
c haggīd-a(h) nā(ʾ) l = ī
d ʾē-pō(h) him rō*ʿīm
17a wa = yō(ʾ)mir ha = ʾīš
b nasȧʿū miz =
c šamaʿtī ʾō*mïrīm
d nilïk-a(h) DTYN-a-h
e wa = yilik YWSP ʾaḥ⁺ar ʾȧḥ⁺-a(y) = w
f wa = yimṣaʾ-i = m = DTN
18a wa = yirʾū ʾō*t = ō mi[n] = raḥuq
b = = ṭarm yiqrab ʾïl-ē = him
c wa = yitnakkïlū ʾō*t = ō
cI = hȧmīt = ō
19a wa = yō(ʾ)mïrū ʾīš ʾil ʾaḥī = w
b hinni(h) baʿl ha = ḥ˙lō*mōt ha = la-zǟ bā(ʾ)
20a = ʿïtt-a(h) lïkū
b = nïhru̇g-i = hu(w)
c = našlī*k-i = hu(w) = ʾaḥ⁺ad ha = bō*[ʾ]rōt
d = ʾamarnū
e ḥayyā raʿ[ʿ]ā ʾȧkalat = hu(w)
f = nirʾǟ
g mah yihyū ḥ˙lō*mō*t-a(y) = w
21a wa = yišmaʿ RʾWBN
b wa = yaṣṣī*l-i = hu(w) miy = yad-a = m
c wa = yō(ʾ)mir
d lō(ʾ) nakk-an = [h]u(w) napš
22a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him RʾWBN
b ʾal tišpu̇kū dam
c hašlīkū ʾō*t = ō ʾil ha = bō[ʾ]r ha =
cR ʾȧšr = [h]a = midbar
d = yad ʾal tišlȧḥū b = ō
dI = maʿn haṣṣīl ʾō*t = ō miy = yad-a = m
dII = hȧšīb = ō ʾil ʾabī = w
23a wa = yïhy
b = ʾȧšr bā(ʾ) YWSP ʾil ʾȧḥ⁺-a(y) = w
c wa = yapšīṭū ʾat YWSP ʾat kut⁺unt = ō ʾat ku̇tunt ha = passīm
cR ʾȧšr ʿal-a(y) = w
24a wa = yiqqaḥū* = hu(w)
b wa = yašlī*kū ʾō*t = ō ha = bō*[ʾ]r-a-h
c = ha = bō[ʾ]r rē*q
d ʾēn b = ō maym
25a wa = yišïbū
aI = ʾkul laḥm
b wa = yiś[śȧ]ʾū ʿēnē = him
c wa = yirʾū
d = hinni(h) ʾō*rïḥat YŠMʿʾL-īm bāʾā mig = GLʿD
e = gȧmal⁺ē = him nō*śïʾīm nȧkō(ʾ)t = ṣu̇ry wa = luṭ
f hōlïkīm
fI = hōrīd MṢR-aym-a-h
26a wa = yō(ʾ)mir YHWDH ʾil ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b mah baṣʿ
c nïhrug ʾat ʾaḥī =
d = kissīnū ʾat dam = ō
27a lïkū
b = nimku̇r-an = [h]u(w) = [h]a = YŠMʿʾL-īm
c = yad-i = ʾal tïhy b = ō
d
dP ʾaḥī =
d bȧśar-i = hū(ʾ)
e wa = yišmȧʿū ʾȧḥ⁺-a(y) = w
28a wa = yïʿbu̇rū ʾȧnašīm MDYN-īm sō*ḥïrīm
b wa = yimšu̇kū
c wa = yaʿlū ʾat YWSP min ha = bō[ʾ]r
d wa = yimku̇rū ʾat YWSP = [h]a = YŠMʿʾL-īm = ʿȧśrīm kasp
e wa = yabīʾū ʾat YWSP MṢR-aym-a-h
29a wa = yašub RʾWBN ʾil ha = bō[ʾ]r
b = hinni(h) ʾēn YWSP = [h]a = bō[ʾ]r
c wa = yiqraʿ ʾat bȧgad-a(y) = w
30a wa = yašub ʾil ʾȧḥ⁺-a(y) = w
b wa = yō(ʾ)mïr
cP ha = yald
c ʾēn-an = [h]u(w)
dP = ʾȧnī
d ʾan-a-h ʾȧnī bā(ʾ)
31a wa = yiq[qȧ]ḥū ʾat ku̇tunt YWSP
b wa = yišḥȧṭū śȧʿīr ʿizzīm
c wa = yiṭbu̇lū ʾat ha = kut⁺unt = [h]a = dam
32a wa = y˙šallïḥū ʾat ku̇tunt ha = passīm
b wa = yabīʾū ʾil ʾȧbī = him
c wa = yō(ʾ)mïrū
d zō(ʾ)t maṣā(ʾ)nū
e hakkir nā(ʾ)
f ha = ku̇tunt bin = ka hī(wʾ)
g ʾim lō(ʾ)
33a wa = yakkīr-a = h
b wa = yō(ʾ)mir
c ku̇tunt bïn = ī
d ḥayyā raʿ[ʿ]ā ʾȧkalat = hu(w)
e ṭarō*p ṭur⁺ap YWSP
34a wa = yiqraʿ YʿQB śimȧlō*t-a(y) = w
b wa = yaśim śaq[q] = mutn-a(y) = w
c wa = yitʾabbil ʿal bïn = ō yamīm rabbīm
35a wa = yaqū*mū kul[l] ban-a(y) = w = kul[l] bȧnō*t-a(y) = w
aI = naḥ[ḥ]ïm = ō
b wa = y˙maʾ[ʾ]in
bI = hitnaḥ[ḥ]im
c wa = yō(ʾ)mir
d ʾirid ʾil bïn = ī ʾabil š˙ʾō*l-a-h
e wa = yibk ʾō*t = ō ʾabī = w
36x = ha = MDN-īm makȧrū ʾō*t = ō ʾil MṢR-aym = PWṬYPR sȧrīs PRʿH śar[r] ha = ṭabbāḥīm
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]