[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]

Gen 10

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾil⁺ǟ tōlïdō*t bȧnē NḤ ŠM ḤM wa = YPT
b wa = yiwwalïdū la = him banīm ʾaḥ⁺ar ha = mabbūl
2x bȧnē YPT GMR = MGWG = MDY = YWN = TBL = MŠK = TYRS
3x = bȧnē GMR ʾŠKNZ = RYPT = TGRMH
4x = bȧnē YWN ʾLYŠH = TRŠYŠ KT-īm = DDN-īm
5x mi[n] = ʾil⁺ǟ niprȧdū ʾī*y⁺ē ha = gōyī*m = ʾarȧṣō*t-a = m ʾīš = lȧšō*n = ō = mišpȧḥō*t-a = m = gōyē* = him
6x = bȧnē ḤM KWŠ = MṢR-aym = PWṬ = KNʿN
7a = bȧnē KWŠ SBʾ = ḤWYLH = SBTH = RʿMH = SBTKʾ
b = bȧnē RʿMH ŠBʾ = DDN
8a = KWŠ yalad ʾat NMRD
b hū(ʾ) hiḥil[l]
bI = hyōt gibbō*r = [h]a = ʾarṣ
9a hū(ʾ) hayā gibbō*r ṣayd = pȧnē YHWH
b ʿal kin yi[ʾ]ʾamïr
c = NMRD gibbōr ṣayd = pȧnē YHWH
10x wa = tïhy rē(ʾ)šīt mamlakt = ō BBL = ʾRK = ʾKD = KLNH = ʾarṣ ŠNʿR
11a min ha = ʾarṣ ha = hī(wʾ) yaṣā(ʾ) ʾŠWR
b wa = yibn ʾat NYNWH = ʾat RḤBT ʿīr = ʾat KLḤ
12v = ʾat RSN bēn NYNWH = bēn KLḤ
a hī(wʾ) ha = ʿīr ha = gȧdulā
13x = MṢR-aym yalad ʾat LWD-īm = ʾat ʿNM-īm = ʾat LHB-īm = ʾat NPTḤ-īm
14v = ʾat PTRS-īm = ʾat KSLḤ-īm
vR ʾȧšr yaṣȧʾū miš = šam[m] PLŠT-īm
v = ʾat KPTR-īm
15x = KNʿN yalad ʾat ṢYDN bu̇kur = ō = ʾat ḤT
16v = ʾat ha = YBWS-ī = ʾat ha = ʾMR-ī = ʾȧt ha = GRGŠ-ī
17v = ʾat ha = ḤW-ī = ʾat ha = ʿRQ-ī = ʾat ha = SYN-ī
18v = ʾat ha = ʾRWD-ī = ʾat ha = ṢMR-ī = ʾat ha = ḤMT-ī
a = ʾaḥ⁺ar napō*ṣū mišpȧḥōt ha = KNʿN-ī
19x wa = yïhy gȧbūl ha = KNʿN-ī miṣ = ṢYDN bō*ʾ = ka(h) GRR-a-h ʿad ʿZ-ā bō*ʾ = ka(h) SDM-a-h = ʿMRH = ʾDMH = ṢBYM ʿad LŠʿ
20x ʾil⁺ǟ bȧnē ḤM = mišpȧḥō*t-a = m = lȧšō*nō*t-a = m = ʾarȧṣō*t-a = m = gōyē* = him
21x = = ŠM yul⁺ad gam hū(ʾ) ʾȧbī kul[l] bȧnē ʿBR ʾȧḥī YPT ha = gadu(w)l
22x bȧnē ŠM ʿYLM = ʾŠWR = ʾRPKŠD = LWD = ʾRM
23x = bȧnē ʾRM ʿWṢ = ḤWL = GTR wa =
24a = ʾRPKŠD yalad ʾat ŠLḤ
b = ŠLḤ yalad ʾat ʿBR
25a = = ʿBR yul⁺ad šïnē banīm
b šim ha = ʾȧḥ⁺ad PLG
c = yam-a(y) = w niplȧgā ha = ʾarṣ
d = šim ʾaḥī = w YQṬN
26x = YQṬN yalad ʾat ʾLMWDD = ʾat ŠLP = ʾat ḤṢRMWT = ʾat YRḤ
27v = ʾat HDWRM = ʾat ʾWZL = ʾat DQLH
28v = ʾat ʿWBL = ʾat ʾBYMʾL = ʾat ŠBʾ
29v = ʾat ʾWPR = ʾat ḤWYLH = ʾat YWBB
a kul[l] ʾil⁺ǟ bȧnē YQṬN
30x wa = yïhy mōšab-a = m mim = MŠʾ bō*ʾ = ka(h) SPR-a-h har[r] ha = qadm
31x ʾil⁺ǟ bȧnē ŠM = mišpȧḥō*t-a = m = lȧšō*nō*t-a = m = ʾarȧṣō*t-a = m = gōyē* = him
32a ʾil⁺ǟ mišpȧḥō*t bȧnē NḤ = tōlïdō*t-a = m = gōyē* = him
b = mi[n] = ʾil⁺ǟ niprȧdū ha = gōyī*m = [h]a = ʾarṣ ʾaḥ⁺ar ha = mabbūl
[ ein Kapitel zurück ][ Gen ][ ein Kapitel vor ]