[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 32

[ Textanmerkungen ]

1a haʾzīnū
aV ha = šamaym
b = ʾ˙dabbir-a(h)
c = tišmaʿ ha = ʾarṣ ʾimȧrē = [y]
2a yïʿrup = [h]a = maṭar lȧqḥ = ī
b tizzal = [h]a = ṭal[l] ʾimrat = ī
c = śȧʿīrī*m ʿȧl-ē dašʾ
d = = r˙bībīm ʿȧl-ē ʿiśb
3a šim YHWH ʾiqrā(ʾ)
b habū gudl = ʾïlō*hē =
4aP ha = ṣūr
a tamīm puʿl = ō
b kul[l] dȧrak-a(y) = w mišpaṭ
c ʾil ʾïmūnā
d = ʾēn ʿawl
e ṣaddīq
f = yašar hū(ʾ)
5a šiḥ[ḥ]it l = ō
aR lō(ʾ) ban-a(y) = w
a mūm-a = m dōr ʿiqqiš = pȧtaltul
6a = YHWH tigmu̇lū zō(ʾ)t
aV ʿam[m] nabal = lō(ʾ) ḥakam
b = lō(wʾ) hū(ʾ) ʾabī = ka
bR qan-i = ka
c hū(ʾ) ʿaś = ka
d wa = y˙kō*nïn-i = ka
7a zkur yȧmōt ʿōlam
b bīnū šȧnōt dōr wa = dōr
c šʾal ʾabī = ka
d = yaggē*d = ka
e zȧqïnē = ka
f = yō(ʾ)mïrū l-a = k
8aI1 = hanḥil ʿilyōn gōyī*m
aI2 = haprīd = ō bȧnē ʾadam
a yaṣṣib gȧbū*lō*t ʿammīm = mispar bȧnē YŚRʾL
9a ḥilq YHWH ʿamm = ō
b YʿQB ḥabl nïḥlat = ō
10a yimṣaʾ-i = hu(w) = ʾarṣ midbar = = tu̇hw yïlil y˙šī*mō*n
b y˙sō*bïb-an = hu(w)
c y˙bōnïn-i = hu(w)
d yiṣṣu̇r-an = hu(w) = ʾīšōn ʿēn = ō
11a = našr
aR1 yaʿīr qinn = ō
aR2 ʿal gōzal-a(y) = w y˙raḥ[ḥ]ip
aR3 yipruś kȧnap-a(y) = w
aR4 yiqqaḥ-i = hu(w)
aR5 yiśśaʾ-i = hu(w) ʿal ʾibrat = ō
12a YHWH badad yanḥ-an = [h]u(w)
b = ʾēn ʿimm = ō ʾil nikar
13a yarkī*b-i = hu(w) ʿal bāmōt-ē ʾarṣ
b wa = yō(ʾ)kïl tȧnūbō*t śaday
c wa = yē*nī*q-i = hu(w) dïbš mis = salʿ = šamn mi[n] = ḥal[lȧ]mīš ṣūr
14v ḥimʾat baqar = ḥȧlȧb ṣō(ʾ)n ʿim[m] ḥilb kar[r]īm = ʾēlīm bȧnē BŠN = ʿattūdīm ʿim[m] ḥilb kilȧyōt ḥiṭṭā
a = dam ʿinab tištǟ ḥamr
15a wa = yišman YŠRWN
b wa = yibʿaṭ
c šamanta
d ʿabīta
e kaśīta
f wa = yiṭṭuš ʾïlōh
fR ʿaśā = hu(w)
g wa = y˙nabbil ṣūr yȧšū*ʿat = ō
16a yaqnī*ʾū* = hu(w) = zārīm
b = tōʿibō*t yakʿīsū* = hu(w)
17a yizbȧḥū = [h]a = šē*dīm
aR1 lō(ʾ) ʾïlō*h
a ʾïlō*hīm
aR2 lō(ʾ) yȧdaʿū = m
a ḥȧdašīm
aR3 miq = qarub bāʾū
aR4 lō(ʾ) śȧʿarū = m ʾȧbō*t-ē = kim
18a ṣūr
aR yȧlad = ka
a tïšy
b wa = tiškaḥ ʾil m˙ḥō*lïl-i = ka
19a wa = yïrʾ YHWH
b wa = yinʾaṣ mik = kaʿs ban-a(y) = w = bȧnō*t-a(y) = w
20a wa = yō(ʾ)mir
b ʾastīr-a(h) pan-ay = [y] mi[n] = him
c ʾirʾǟ
d mah ʾaḥrīt-a = m
e dōr tahpū*kō*t him⁺a(h)
f banīm
fR lō(ʾ) ʾimū*n b-a = m
21a him qin[nï]ʾū = = lō(ʾ) ʾil
b kiʿ[ʿ]ïsū = = habȧlē = him
c = ʾȧnī ʾaqnīʾ-i = m = lō(ʾ) ʿam[m]
d = gōy nabal ʾakʿīs-i = m
22a ʾiš qadȧḥā = ʾapp = ī
b wa = tīqad ʿad š˙ʾōl taḥtīt
c wa = tō(ʾ)kïl ʾarṣ = y˙bū*l-a = h
d wa = t˙lah[h]iṭ mōsȧdē har[r]īm
23a ʾaspǟ ʿal-ē = raʿ[ʿ]ōt
b ḥiṣṣ-ay = [y] ʾ˙kallǟ b-a = m
24aP mȧzē raʿab = lȧḥū*mē rašp = qaṭb mȧrīrī
a = šin[n] bȧhimōt ʾ˙šallïḥ b-a = m ʿim[m] ḥïmat zō*ḥïlē ʿapar
25a mi[ḥ] = ḥūṣ t˙šakkil ḥarb
b = mi[n] = ḥȧdarīm ʾēmā gam baḥūr gam bȧtūlā yōniq ʿim[m] ʾīš śēbā
26a ʾamartī
b ʾapʾē = him
c ʾašbīt-a(h) mi[n] = ʾu̇nōš zikr-a = m
27a lūlē[ʾ] kaʿs ʾōyib ʾagūr
b pan y˙nakkïrū ṣar[r]ē =
c pan yō(ʾ)mïrū
d yadē = rāmā
e = lō(ʾ) YHWH paʿal kul[l] zō(ʾ)t
28a gōy ʾō*bïd ʿiṣōt him⁺a(h)
b = ʾēn ba = him tȧbūnā
29a ḥakȧmū
b yaśkīlū zō(ʾ)t
c yabīnū = ʾaḥrīt-a = m
30a ʾē-ka(h) yirdup ʾȧḥ⁺ad ʾalp
b = šïnaym yanīsū rȧbabā
c ʾim lō(ʾ) ṣūr-a = m mȧkar-a = m
d = YHWH hisgīr-a = m
31a lō(ʾ) = ṣūr-i = ṣūr-a = m
b = ʾō*yïbē = pȧlīlīm
32a mig = gapn SDM gapn-a = m
b = miš = šadïmō*t ʿMRH
c ʿïnabē* = ʿin⁺ȧbē rō[ʾ]š
d ʾïšku̇lō*t mȧrurō*t la =
33a ḥïmat tannīnī*m yēn-a = m
b = rō(ʾ)š pȧtanīm ʾakzar
34a = lō(ʾ) hū(ʾ) kamū*s ʿimmad = ī
b ḥatū*m = ʾōṣȧrō*t-ay = [y]
35a l = ī naqam = šillim = ʿi[t]t
aR tamūṭ ragl-a = m
b qaru(w)b yōm ʾēd-a = m
c = ḥāš ʿȧtī*dō*t la =
36a yadīn YHWH ʿamm = ō
b = ʿal ʿȧbad-a(y) = w yitnaḥ[ḥ]am
c yirʾǟ
d ʾaz˙lat yad
e = ʾaps ʿaṣūr = ʿazūb
37a = ʾamar
b ʾē ʾïlō*hē =
c ṣūr
cR ḥasayū b = ō
38vR1 ʾȧšr ḥilb zȧbaḥē = yō(ʾ)kilū
vR2 yištū yēn nȧsīk-a = m
a yaqūmū
b = yïʿzu̇rū* = kim
c yïhy ʿȧl-ē = kim sitrā
39a rʾū ʿïtt-a(h)
b
bP ʾȧnī
b ʾȧnī hū(ʾ)
c = ʾēn ʾïlō*hīm ʿimmad = ī
d ʾȧnī ʾamīt
e = ʾ˙ḥayyǟ
f maḥaṣtī
g = ʾȧnī ʾirpā(ʾ)
h = ʾēn miy = yad = ī maṣṣīl
40a ʾiśśā(ʾ) ʾil šamaym yad = ī
b = ʾamartī
c ḥay[y] ʾanō*kī = ʿō*lam
41a ʾim šannōtī bȧraq ḥarb = ī
b = tō(ʾ)ḥiz = mišpaṭ yad = ī
c ʾašīb naqam = ṣar[r]-ay = [y]
d w = = m˙śan[nï]ʾ-ay = [y] ʾ˙šallim
42a ʾaškīr ḥiṣṣ-ay = [y] mid = dam
b = ḥarb = ī tō(ʾ)kïl baśar
a mid = dam ḥalal = šȧbyā
b mi[n] = rō(ʾ)š parȧʿōt ʾōyib
43a harnīnū
aV gōyī*m
a ʿamm = ō
b dam ʿȧbad-a(y) = w yiqqu(w)m
c = naqam yašīb = ṣar[r]-a(y) = w
d = kippir ʾadȧmat-ō ʿamm = ō
44a wa = yabō*(ʾ) MŠH
b wa = y˙dabbir ʾat kul[l] dȧbȧrē ha = šīrā ha = zō(ʾ)t = ʾuzȧnē ha = ʿam[m] hū(ʾ) = HWŠʿ bin NWN
45a wa = y˙kal[l] MŠH
aI = dabbir ʾat kul[l] ha = dȧbarīm ha = ʾil⁺ǟ ʾil kul[l] YŚRʾL
46a wa = yō(ʾ)mir ʾïl-ē* = him
b śīmū lïbab = kim = kul[l] ha = dȧbarīm
bR1 ʾȧšr ʾanō*kī miʿīd ba = kim ha = yōm
bR2 ʾȧšr t˙ṣawwū* = m ʾat bȧnē = kim
bR2I = šmur
bR2II = ʿśōt ʾat kul[l] dȧbȧrē ha = tōrā ha = zō(ʾ)t
47a lō(ʾ) dabar rē*q hū(ʾ) mik = kim
b hū(ʾ) ḥayyē = kim
c = = [h]a = dabar ha = taʾrīkū yamīm ʿal ha = ʾȧdamā
cR ʾȧšr ʾattim ʿō*bïrīm ʾat ha = YRDN šamm-a-h
cRI = rȧšt-a = h
48a wa = y˙dabbir YHWH ʾil MŠH = ʿaṣm ha = yōm ha =
aI = (ʾ)mur
49a ʿlē(h) ʾil har[r] ha = ʿBRYM ha = har[r] NBW
aR1 ʾȧšr = ʾarṣ MWʾB
aR2 ʾȧšr ʿal pȧnē YRḤW
b = rʾē(h) ʾat ʾarṣ KNʿN
bR ʾȧšr ʾȧnī nō*tin = bȧnē YŚRʾL = ʾu̇ḥuzzā
50a = mū*t = [h]a = har[r]
aR ʾȧšr ʾattā ʿō*lǟ šamm-a-h
b = hi[ʾ]ʾasip ʾil ʿammē = ka
c = ʾȧšr mē*t ʾHRN ʾaḥī = ka = HR ha = har[r]
d wa = yi[ʾ]ʾasip ʾil ʿamm-a(y) = w
51a ʿal ʾȧšr mȧʿaltim b = ī = tōk bȧnē YŚRʾL = m˙rībat QDŠ midbar ṢN
b ʿal ʾȧšr lō(ʾ) qiddaštim ʾōt = ī = tōk bȧnē YŚRʾL
52a min = nagd tirʾǟ ʾat ha = ʾarṣ
b = šamm-a-h lō(ʾ) tabō(ʾ) ʾil ha = ʾarṣ
bR ʾȧšr ʾȧnī nō*tin = bȧnē YŚRʾL
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]