[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]

Dt 21

[ Textanmerkungen ]

1a yimmaṣē(ʾ) ḥalal = [h]a = ʾȧdamā
aR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin = ka
aRI = rȧšt-a = h
a nō*pil = [h]a = śadǟ
b lō(ʾ) nōdaʿ
c hikkā = hu(w)
2a = yaṣȧʾū zȧqinē = ka = šō*pïṭē = ka
b = madȧdū ʾil ha = ʿārīm
bR ʾȧšr sȧbībō*t ha = ḥalal
3a = hayā
bP ha = ʿīr ha = qȧrubā ʾil ha = ḥalal
b = laqȧḥū zȧqïnē ha = ʿīr ha = hī(wʾ) ʿiglat baqar
bR1 ʾȧšr lō(ʾ) ʿub⁺ad b-a = h
bR2 ʾȧšr lō(ʾ) mašȧkā = ʿul[l]
4a = hōrī*dū zȧqïnē ha = ʿīr ha = hī(wʾ) ʾat ha = ʿiglā ʾil naḥl ʾētan
aR1 ʾȧšr lō(ʾ) yi[ʿ]ʿabid b = ō
aR2 = lō(ʾ) yizzariʿ
b = ʿarȧpū šam[m] ʾat ha = ʿiglā = [h]a = naḥl
5a = niggȧšū ha = kō*hïnīm bȧnē LWY
b b-a = m baḥar YHWH ʾïlō*hē = ka
bI1 = šar[rï]t = ō
bI2 = = bar[r]ik = šim YHWH
c = ʿal = him yihyǟ kul[l] rīb = kul[l] nagʿ
6x = kul[l] zȧqïnē ha = ʿīr ha = hī(wʾ) ha = qȧrubīm ʾil ha = ḥalal yirḥȧṣū ʾat yȧdē = him ʿal ha = ʿiglā ha = ʿȧrūpā = [h]a = naḥl
7a = ʿanū
b = ʾamȧrū
c yadē = lō(ʾ) šapȧkā ʾat ha = dam ha =
d = ʿēnē = lō(ʾ) raʾū
8a kappir = ʿamm = ka YŚRʾL
aR ʾȧšr padīta
aV YHWH
b = ʾal tittin dam naqī = qarb ʿamm = ka YŚRʾL
c = nikkappir la = him ha = dam
9a = ʾattā t˙baʿ[ʿ]ir ha = dam ha = naqī miq = qȧrb-i = ka
b tïʿśǟ ha = yašar = ʿēnē YHWH
10a tiṣē(ʾ) = [h]a = milḥamā ʿal ʾō*yïbē = ka
b = nȧtan = ō YHWH ʾïlō*hē = ka = yad-i = ka
c = šabīta šȧby = ō
11a = raʾīta = [h]a = šȧbyā ʾišt yȧpat tuʾr
b = ḥašaqta b-a = h
c = laqaḥta = ka = ʾiššā
12a = hïbē*(ʾ)ta = h ʾil tōk bēt-i = ka
b = gillïḥā ʾat rō(ʾ)š-a = h
c = ʿaśȧtā ʾat ṣippurnē = ha
13a = hisīrā ʾat śimlat šȧby-a = h mi[n] = ʿal-ē = ha
b = yašȧbā = bēt-i = ka
c = bakȧtā ʾat ʾabī = ha = ʾat ʾimm-a = h yarḥ yamīm
d = ʾaḥ⁺ar kin tabō(ʾ) ʾil-ē = ha
e = bȧʿalta = h
f = hayȧtā = ka = ʾiššā
14a = hayā
b ʾim lō(ʾ) ḥapaṣta b-a = h
c = šillaḥta = h = napš-a = h
d = makō*r lō(ʾ) timku̇r-an = [h]a(h) = [h]a = kasp
e lō(ʾ) titʿammir b-a = h
f taḥt ʾȧšr ʿinnīta = h
15a tihyēna = ʾīš šïttē našīm
b ha = ʾaḥ⁺a[d]t ʾȧhūbā
c = ha = ʾaḥ⁺a[d]t śȧnūʾā
d = yalȧdū l = ō banīm ha = ʾȧhūbā = ha = śȧnūʾā
e = hayā ha = bin ha = bu̇ku(w)r = [h]a = śȧnīʾā
16a = hayā = yōm hanḥīl = ō ʾat ban-a(y) = w
b ʾȧt ʾȧšr yihyǟ l = ō
c lō(ʾ) yūkal
cI = bakkir ʾat bin ha = ʾȧhūbā ʿal pȧnē bin ha = śȧnūʾā ha = bu̇kur
17a ʾat ha = bu̇kur bin ha = śȧnūʾā yakkīr
aI la = ti[t]t l = ō šïnaym = kul[l]
aIR ʾȧšr yimmaṣē(ʾ) l = ō
b hū(ʾ) rē(ʾ)šīt ʾō*n = ō
c l = ō mišpaṭ ha = bu̇kur[r]ā
18a yihyǟ = ʾīš bin sōrir = mōrǟ
b ʾēn-an = [h]u(w) šō*miʿ = qōl ʾabī = w = = qōl ʾimm = ō
c = yissïrū ʾō*t = ō
d = lō(ʾ) yišmaʿ ʾïl-ē = him
19a = tapȧśū b = ō ʾabī = w = ʾimm = ō
b = hōṣīʾū ʾō*t = ō ʾil zȧqïnē ʿīr = ō = ʾil šaʿr mȧqō*m = ō
20a = ʾamȧrū ʾil zȧqïnē ʿīr = ō
b bïn-i = sōrir
c = mō*rǟ
d ʾēn-an = [h]u(w) šō*miʿ = qō*l-i =
e zōlil
f = sō*bē(ʾ)
21a = rȧgamū* = hu(w) kul[l] ʾanȧšē ʿīr = ō = [h]a = ʾȧbanīm
b wa = mē*t
c = biʿ[ʿ]arta ha = raʿ[ʿ] miq = qȧrb-i = ka
d = kul[l] YŚRʾL yišmȧʿū
e = yī*raʾū
22a = yihyǟ = ʾīš ḥiṭʾ mišpaṭ mawt
b = hūmat
c = talīta ʾō*t = ō ʿal ʿiṣ
23a lō(ʾ) talīn nȧbïlat = ō ʿal ha = ʿiṣ
b qabōr tiqbu̇r-an = [h]u(w) = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
c qȧlȧlat ʾïlō*hīm talūy
d = lō(ʾ) t˙ṭammē(ʾ) ʾat ʾadȧmat = ka
dR ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin = ka nïḥlā
[ ein Kapitel zurück ][ Dt ][ ein Kapitel vor ]