[ ein Kapitel zurück ][ Dan ][ ein Kapitel vor ]

Dan 7

[ Textanmerkungen ]

1a = šnat ḥdā = BLʾŠṢR malk BBL DNYʾL ḥilm ḥzā
b = ḥizwē rē(ʾ)š-i = h ʿal miškb-i = h
c = (ʾ)day-n ḥilm = ā(ʾ) ktab
d rē(ʾ)š millīn ʾmar
2a ʿānē(h) DNYʾL
b = ʾāmïr
c ḥāzē(h) hwēt = ḥizw = ī ʿim[m] lēly = ā(ʾ)
d = ʾrū ʾarbaʿ rūḥē šmayy = ā(ʾ) mgīḥān = yamm = ā(ʾ) rabb = ā(ʾ)
3x = ʾarbaʿ ḥēwān rabrbān sālqān min yamm = ā(ʾ) šānyān dā(ʾ) min dā(ʾ)
4a qadm-āyt = ā(ʾ) = ʾaryē(h)
b = gappīn nšar l-a = h
c ḥāzē(h) hwēt
d ʿad mrīṭū gapp-aya = h
e = nṭīlat min ʾarʿ = ā(ʾ)
f = ʿal raglayn = ʾnāš hu̇qīmat
g = lbab ʾnāš yhīb l-a = h
5a = ʾrū ḥēwā ʾuḥrī tinyānā dāmyā = dub[b]
b = = śṭar ḥad hu̇qī*mat
c = tlāt ʿilʿīn = pumm-a = h bēn šinn-aya = h
d = kin ʾāmrīn l-a = h
e qūmī
f ʾkulī bśar śaggī(ʾ)
6a = (ʾ)tar dnā ḥāzē(h) hwēt
b = ʾrū ʾuḥrī = nmar
c = l-a = h gappīn ʾarbaʿ ʿōp ʿal gabb-aya = h
d = ʾarbʿā rē(ʾ)šīn = ḥēwt = ā(ʾ)
e = šulṭān yhīb l-a = h
7a = (ʾ)tar dnā ḥāzē(h) hwēt = ḥizwē lēly = ā(ʾ)
b = ʾrū ḥēwā rbīʿāyā dḥīlā = ʾēmtānī = taqqīpā(ʾ) yattīrā(ʾ)
c = šinnayn parzil l-a = h rabrbān
d ʾāklā
e = maddqā
f = šʾār = ā(ʾ) = ragl-aya = h rāpsā
g = hī(ʾ) mšannyā min kul[l] ḥēwāt = ā(ʾ)
gR qudām-aya = h
h = qarnayn ʿśar l-a = h
8a miśtakkal hwēt = qarnayy = ā(ʾ)
b = ʾlū qarn ʾuḥrī zʿērā silqat bēnē = hōn
c = tlāt min qarnayy = ā(ʾ) qadm-āyāt = ā(ʾ) ʾitʿqarū min qu̇dām-aya = h
d = ʾlū ʿaynīn = ʿaynē ʾnāš = ā(ʾ) = qarn = ā(ʾ) dā(ʾ)
e = pum[m] mmallil rabrbān
9a ḥāzē hwēt
b ʿad kursāwān rmīw
c = ʿattīq yōmīn ytib
d lbūš-i = h = tlag ḥiwwār
e = śʿar rē(ʾ)š-i = h = ʿmar nqē(ʾ)
f kursy-i = h šbībīn nūr
g galgill-ō = hi(y) nūr dāliq
10a nhar nūr nāgid
b = nāpiq min qu̇dām-ō = hi(y)
c ʾalp ʾalpīm yšammšū-nni = h
d = ribbō rabbwān qudām-ō = hi(y) yqūmū-n
e dīn = ā(ʾ) ytib
f = siprīn ptīḥū
11a ḥāzē(h) hwēt = (ʾ)day-n min qāl millayy = ā(ʾ) rabrbāt = ā(ʾ)
aR qarn = ā(ʾ) mmallïlā
b ḥāzē(h) hwēt
c ʿad qṭīlat ḥēwt = ā(ʾ)
d = hū[ʾ]bad gišm-a = h
e = yhībat = yqidat ʾiššā(ʾ)
12a = šʾār ḥēwāt = ā(ʾ) haʿdīw šulṭān = hōn
b = ʾarkā = ḥayyīn yhībat = hōn ʿad zman = ʿiddān
13a ḥāzē(h) hwēt = ḥizwē lēly = ā(ʾ)
b = ʾrū ʿim[m] ʿnānē šmayy = ā(ʾ) = bar ʾnāš ʾātē(h) hwā
c = ʿad ʿattīq yōmayy = ā(ʾ) mṭā[ʾ]
d = qu̇dām-ō = hi(y) haqrbū = hi(y)
14a = l-i = h yhīb šulṭān = yqār = malkū
b = kul[l] ʿam(ȧ)mayy = ā(ʾ) ʾum[m]ayy = ā(ʾ) = liššānayy = ā(ʾ) l-i = h yiplḥū-n
c šulṭān-i = h šulṭān ʿālam
cR lā(ʾ) yiʿdē(h)
d = malkūt-i = h
dR lā(ʾ) titḥabbal
15a ʾitkriy⁺at rūḥ = ī ʾnā DNYʾL = gō(ʾ) nidnǟ
b = ḥizwē rē(ʾ)š = ī ybah[h]lū*-nna =
16a qirbit ʿal ḥad min qāʾmayy = ā(ʾ)
b = yaṣṣībā(ʾ) ʾibʿē(ʾ) min⁺-i = h ʿal kul[l] dnā
c = ʾmar l = ī
d = pšar millayy = ā(ʾ) yhōdʿ-inna =
17a ʾillēn ḥēwāt = ā(ʾ) rabrbāt = ā(ʾ)
aR1 ʾinnīn ʾarbaʿ
a ʾarbʿā malkīn
aR2 yqūmū-n min ʾarʿ = ā(ʾ)
18a = yqabblū-n malkūt = ā(ʾ) qaddīšē ʿilyōnīn
b = yaḥsnū-n malkūt = ā(ʾ) ʿad ʿālm = ā(ʾ) = ʿad ʿālam ʿālmayy = ā(ʾ)
19a ʾday-n ṣbīt
aI = yaṣṣābā(ʾ) ʿal ḥēwt = ā(ʾ) rbīʿāyt = ā(ʾ)
aR hwāt šānyā min kull = hōn
b dḥīlā yattīrā
c šinn-aya = h parzil
d = ṭipr-aya = h nḥāš
e ʾāklā
f maddqā
g = šʾār = ā(ʾ) = ragl-aya = h rāpsā
20va = ʿal qarnayy = ā(ʾ) ʿśar
vR1 = rē(ʾ)š-a = h
v = ʾuḥrī
vR2 silqat
a = npalū min qu̇dām-aya = h tlāt
v = qarn = ā(ʾ) dikkin
b = ʿaynīn l-a = h = pum[m] mmallil rabrbān
c = ḥizw-a = h rab[b] min ḥabrāt-a = h
21a ḥāzē(h) hwēt
b = qarn = ā(ʾ) dikkin ʿābdā qrāb ʿim[m] qaddīšīn
c = yāklā = hōn
22a ʿad ʾtā ʿattīq yōmayy = ā(ʾ)
b = dīn = ā(ʾ) yhī*b = qaddīšē ʿilyōnīn
c = zimn = ā(ʾ) mṭā[ʾ]
d = malkūt = ā(ʾ) haḥsinū qaddīšīn
23a kin ʾmar
b ḥēwt = ā(ʾ) rbīʿāyt = ā(ʾ)
c malkū rbīʿāyʾā* tihwē(ʾ) = ʾarʿ = ā(ʾ)
cR tišnē(ʾ) min kul[l] malkwāt = ā(ʾ)
d = tē(ʾ)kul kul[l] ʾarʿ = ā(ʾ)
e = tdūš-inna = h
f = taddq-inna = h
24a = qarnayy = ā(ʾ) ʿśar
b min⁺-a = h malkūt = ā ʿaśrā malkīn yqū*mū-n
c = ʾuḥrān yqūm ʾaḥrē = hōn
d = hū(ʾ) yišnē(ʾ) min qadm-āy = ē
e = tlātā malkīn yhašpil
25a = millīn = ṣad[d] ʿillāy = ā(ʾ) ymallil
b = = qaddīšē ʿilyōnīn yballē(ʾ)
c = yisbar
cI = hašnāyā zimnīn = dāt
d = yityahbū-n = yd-i = h ʿad ʿiddān = ʿiddānīn = plag ʿiddān
26a = dīn = ā(ʾ) yittib
b = šulṭān-i = h yhaʿdō-n
bI1 = hašmādā
bI2 = = hō[ʾ]bādā ʿad sōp = ā(ʾ)
27a = malkūt = ā = šulṭān = ā(ʾ) = rbūt = ā(ʾ) malkwāt tḥōt kul[l] šmayy = ā(ʾ) yhībat = ʿam[m] qaddīšē ʿilyōnīn
b malkūt-i = h malkūt ʿālam
c = kul[l] šulṭānayy = ā(ʾ) l-i = h yiplḥū-n
d = yištammʿū-n
28a ʿad sōp = ā(ʾ) millt = ā(ʾ)
bP ʾnā DNYʾL
b śaggī(ʾ) raʿyōn-ay = [y] ybah[h]lū*-nna =
c = zīw-ay = [y] yištannō-n ʿl-ay = [y]
d = millt = ā(ʾ) = libb = ī niṭrit
[ ein Kapitel zurück ][ Dan ][ ein Kapitel vor ]