[ ein Kapitel zurück ][ Dan ][ ein Kapitel vor ]

Dan 6

[ Textanmerkungen ]

1x = DRYWŠ MD-āy = ā(ʾ) qabbil malkūt = ā(ʾ) = bar šnīn šittīn = tartēn
2a špar qu̇dām DRYWŠ
b = hqīm ʿal malkūt = ā(ʾ) = ʾḥašdarpnayy = ā(ʾ) mʾā = ʿiśrīn
c lihwō*-n = kul[l] malkūt = ā(ʾ)
3a = ʿill-a(ʾ) min⁺ = hōn sārkīn tlāt = ā(ʾ)
aR DNYʾL ḥad min⁺ = hōn
b lihwō*-n ʾḥašdarpnayy = ā(ʾ) ʾillēn yāhbīn = hōn ṭaʿm = ā(ʾ)
c = malk = ā(ʾ) lā(ʾ) lihwē(ʾ) nāziq
4a ʾday-n DNYʾL dnā hwā(ʾ) mitnaṣṣaḥ ʿal sārkayy = ā(ʾ) = ʾḥašdarpnayy = ā(ʾ)
b kul[l] qu̇bil rūḥ yattīrā(ʾ) b-i = h
c = malk = ā(ʾ) ʿšīt
cI = hqāmūt-i = h ʿal kul[l] malkūt = ā(ʾ)
5a ʾday-n sārkayy = ā(ʾ) = ʾḥašdarpnayy = ā(ʾ) hwō bāʿayn ʿillā
aI = haškāḥā = DNYʾL miṣ = ṣad[d] malkūt = ā(ʾ)
b = kul[l] ʿillā = šḥītā lā(ʾ) yāklīn
bI = haškāḥā
c kul[l] qu̇bil mhē[ʾ]man hū(ʾ)
d = kul[l] šalū = šḥītā lā(ʾ) hištkaḥt ʿl-ō = hi(y)
6a ʾday-n gubrayy = ā(ʾ) ʾilli-k ʾāmrīn
b lā(ʾ) nhaškïḥ = DNYʾL dnā kul[l] ʿillā(ʾ)
c lā-hin haškaḥnā ʿl-ō = hi(y) = dāt ʾlāh-i = h
7a ʾday-n sārkayy = ā(ʾ) = ʾḥašdarpnayy = ā(ʾ) ʾillē*n hargišū ʿal malk = ā(ʾ)
b = kin ʾāmrīn l-i = h
cV DRYWŠ malk = ā(ʾ)
c = ʿālmīn ḥyī
8a ʾityaʿ[ʿ]ṭū kul[l] sārkē malkūt = ā(ʾ) signayy = ā(ʾ) = ʾḥašdarpnayy = ā(ʾ) haddābrayy = ā(ʾ) = paḥ⁺wāt = ā(ʾ)
aI1 = qayyāmā qyām malk = ā(ʾ)
aI2 = = taqqāpā ʾsār
b kul[l]
bR yibʿē(h) bāʿū min kul[l] ʾlāh = ʾnāš ʿad yōmīn tlātīn lā-hin min⁺-a = k
bRV malk = ā(ʾ)
b yitrmē(ʾ) = gub[b] ʾaryāwāt = ā(ʾ)
9a k˙-ʿïn
aV malk = ā(ʾ)
a tqīm ʾsār = ā(ʾ)
b = tiršum ktāb = ā(ʾ)
bR lā(ʾ)
bRI = hašnāyā
bR = dāt MD-āy = PRS
bRR lā(ʾ) tiʿdē(ʾ)
10x kul[l] qu̇bil dnā malk = ā(ʾ) DRYWŠ ršam ktāb = ā(ʾ) = ʾsār = ā(ʾ)
11a = DNYʾL
b = ydaʿ
c ršīm ktāb = ā(ʾ)
a ʿal[l] = bayt-i = h
d = kawwīn ptīḥān l-i = h = ʿillīt-i = h nagd YRWŠLM
e = zimnīn tlātā = yōm = ā(ʾ) hū(ʾ) bar[r]ik ʿal birk-ō = hi(y)
f = mṣallē(ʾ)
g = m[h]ōdē(ʾ) qu̇dām ʾlāh-i = h
h kul[l] qu̇bil hwā(ʾ) ʿābid min qadmat dnā
12a ʾday-n gubrayy = ā(ʾ) ʾilli-k hargišū
b = haškïḥū = DNYʾL bāʿē(ʾ) = mitḥannan qu̇dām ʾlāh-i = h
13a = (ʾ)day-n qri(y)bū
b = ʾāmrīn qu̇dām malk = ā(ʾ) ʿal ʾsār
bV malk = ā(ʾ)
c = lā(ʾ) ʾsār ršamta
d kul[l] ʾnāš
dR yibʿē(h) min kul[l] ʾlāh = ʾnāš ʿad yōmīn tlātīn lā-hin min⁺-a = k
dRV malk = ā(ʾ)
d yitrmē(ʾ) = gu(w)b[b] ʾaryāwt = ā(ʾ)
e ʿānē(h) malk = ā(ʾ)
f = ʾāmïr
g yaṣṣībā(ʾ) millt = ā(ʾ) = dāt MD-āy = PRS
gR lā(ʾ) tiʿdē(ʾ)
14a = (ʾ)day-n ʿnō
b = ʾāmrīn qu̇dām malk = ā(ʾ)
c DNYʾL min bnē gālūt = ā(ʾ) YHWD lā(ʾ) śām ʿl-ay = k
cV malk = ā(ʾ)
c ṭʿim = ʿal ʾsār = ā(ʾ)
cR ršamta
d = zimnīn tlātā = yōm = ā(ʾ) bāʿē(ʾ) bāʿūt-i = h
15a ʾday-n malk = ā(ʾ)
b = millt = ā(ʾ) šmaʿ
a śaggī(ʾ) bʾiš ʿl-ō = hi(y)
c = ʿal DNYʾL śām bāl
cI = šēzābūt-i = h
d = ʿad maʿ[ʿ]ālē šimš = ā hwā(ʾ) mištaddar
dI = haṣṣālūt-i = h
16a = (ʾ)day-n gubrayy = ā(ʾ) ʾilli-k hargišū ʿal malk = ā(ʾ)
b = ʾāmrīn = malk = ā(ʾ)
c daʿ
cV malk = ā(ʾ)
d dāt = MD-āy = PRS
e kul[l] ʾsār = qyām
eR malk = ā(ʾ) yhaqīm
eI lā(ʾ) = hašnāyā
17a = (ʾ)day-n malk = ā(ʾ) ʾmar
b = haytīw = DNYʾL
c = rmō = gubb = ā(ʾ) ʾaryāwāt = ā(ʾ)
d ʿānē(h) malk = ā(ʾ)
e = ʾāmïr = DNYʾL
fP ʾlāh-a = k
fPR ʾantā pālïḥ l-i = h = tdīr = ā(ʾ)
f hū(ʾ) yšēzb-inna = k
18a = hē[ʾ]tayit ʾabn ḥdā
b = śū*mat ʿal pum[m] gubb = ā(ʾ)
c = ḥatm-a = h malk = ā(ʾ) = ʿizqt-i = h = = ʿizqāt rabrbān-ō = hi(y)
d lā(ʾ) tišnē(ʾ) ṣbū = DNYʾL
19a ʾday-n ʾzal malk = ā(ʾ) = hēkl-i = h
b = bāt ṭwāt
c = daḥwān lā(ʾ) hanʿil qudām-ō = hi(y)
d = šint-i = h naddat ʿl-ō = hi(y)
20a = (ʾ)day-n malk = ā(ʾ) = šparpār = ā(ʾ) yqūm = nugh = ā(ʾ)
bI = = hitbhālā
b = gubb = ā(ʾ) ʾaryāwāt = ā(ʾ) ʾzal
21aI = = miqrb-i = h = gubb = ā(ʾ)
a = DNYʾL = qāl ʿṣīb zʿiq
b ʿānē(h) malk = ā(ʾ)
c = ʾāmïr = DNYʾL
dV DNYʾL ʿbid ʾlāh = ā(ʾ) ḥayy = ā(ʾ)
dP ʾlāh-a = k
dPR ʾantā pālïḥ l-i = h = tdīr = ā(ʾ)
d ha = ykil
dI = šēzābūt-a = k min ʾaryāwāt = ā(ʾ)
22a ʾday-n DNYʾL ʿim[m] malk = ā(ʾ) mallil
bV malk = ā(ʾ)
b = ʿālmīn ḥyī
23a ʾlāh = ī šlaḥ malʾk-i = h
b = sgar pum[m] ʾaryāwāt = ā(ʾ)
c = lā(ʾ) ḥabblū =
d kul[l] qu̇bil qu̇dām-ō = hi(y) zākū hištkaḥt l = ī
e = ʾap qu̇dām-ay = k
eV malk = ā(ʾ)
e ḥbūlā lā(ʾ) ʿabdit
24a = (ʾ)day-n malk = ā(ʾ) śaggī(ʾ) ṭʾib ʿl-ō = hi(y)
b = = DNYʾL ʾmar
bI = hansāqā min gubb = ā(ʾ)
c = hus[l]aq DNYʾL min gubb = ā(ʾ)
d = kul[l] ḥbāl lā(ʾ) hištkaḥ b-i = h
e hē[ʾ]min = (ʾ)lāh-i = h
25a = ʾmar malk = ā(ʾ)
b = haytīw gubrayy = ā(ʾ) ʾilli-k
bR ʾkalū qarṣ-ō = hi(y) DNYʾL
c = = gub[b] ʾaryāwāt = ā(ʾ) rmō ʾinnūn bnē = hōn = nšē = hōn
d = lā(ʾ) mṭ[ʾ]ō = ʾarʿīt gubb = ā(ʾ)
e ʿad šliṭū = hōn ʾaryāwāt = ā(ʾ)
f = kul[l] garmē = hōn haddiqū
26a = (ʾ)day-n DRYWŠ malk = ā(ʾ) ktab = kul[l] ʿam(ȧ)mayy = ā(ʾ) ʾum[m]ayy = ā(ʾ) = liššānayy = ā(ʾ)
aR dāʾrīn = kul[l] ʾarʿ = ā(ʾ)
b šlām = kōn yiśgē(ʾ)
27a min qu̇dām-ay = [y] śīm ṭʿim
b = kul[l] šulṭān malkūt = ī lihwō*-n zāʾʿīn
c = dāḥlīn min qu̇dām ʾlāh-i = h DNYʾL
d hū(ʾ) ʾlāh = ā(ʾ) ḥayy = ā(ʾ)
e = qayyām = ʿālmīn
f = malkūt-i = h
fR lā(ʾ) titḥabbal
f = šulṭān-i = h ʿad sōp = ā(ʾ)
28a mšēzib
b = maṣṣil
c = ʿābid ʾātīn = timhīn = šmayy = ā(ʾ) = = ʾarʿ = ā(ʾ)
d šēzib = DNYʾL min yad ʾaryāwāt = ā(ʾ)
29x = DNYʾL dnā haṣlïḥ = malkūt DRYWŠ = = malkūt KWRŠ PRS-āy = ā(ʾ)
[ ein Kapitel zurück ][ Dan ][ ein Kapitel vor ]