[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 9

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy
aI = kallōt ŠLMH
aII1 = bnōt ʾat bēt YHWH = ʾat bēt ha = malk
aII2 = ʾȧt kul[l] ḥišq ŠLMH
aII2R ʾȧšr ḥapiṣ
aII2RI = ʿśōt
2a wa = yi[r]rā(ʾ) YHWH ʾil ŠLMH šinīt
b = ʾȧšr nirʾā ʾil-a(y) = w = GBʿWN
3a wa = yō(ʾ)mir YHWH ʾil-a(y) = w
b šamaʿtī ʾat tȧpillat = ka = ʾat tȧḥinnat = ka
bR ʾȧšr hitḥannanta(h) = pan-ay = [y]
c hiqdaštī ʾat ha = bayt ha =
cR ʾȧšr banī*ta(h)
cI la = śūm šïm = ī šam[m] ʿad ʿōlam
d = hayū ʿēn-ay = [y] = libb = ī šam[m] kul[l] ha = yamīm
4aP5a = ʾattā
a ʾim tilik = pan-ay = [y]
b = ʾȧšr halak DWD ʾabī = ka = tum[m] libab = = yušr
aI = ʿśōt = kul[l]
aIR ʾȧšr ṣiwwītī = ka
c ḥuqq-ay = [y] = mišpaṭ-ay = [y] tišmur
5a = hïqī*mō*tī ʾat kissē(ʾ) mamlakt = ka ʿal YŚRʾL = ʿō*lam
b = ʾȧšr dibbartī ʿal DWD ʾabī = ka
bI = (ʾ)mur
c lō(ʾ) yikkarit = ka ʾīš mi[n] = ʿal kissē(ʾ) YŚRʾL
6a ʾim šōb tȧšū*bū-n ʾattim = bȧnē = kim mi[n] = ʾaḥ⁺ȧr-ay = [y]
b = lō(ʾ) tišmu̇rū miṣwō*t-ay = [y] ḥuqqō*t-ay = [y]
bR ʾȧšr natattī = pȧnē = kim
c = hȧlaktim
d = ʿȧbadtim ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
e = hištaḥwītim la = him
7a = hikrattī ʾat YŚRʾL mi[n] = ʿal pȧnē ha = ʾȧdamā
aR ʾȧšr natattī la = him
b = ʾat ha = bayt
bR ʾȧšr hiqdaštī = šïm = ī
b ʾ˙šallïḥ mi[n] = ʿal pan-ay = [y]
c = hayā YŚRʾL = mašal = = š˙nīnā = kul[l] ha = ʿammīm
8a = ha = bayt ha = yihyǟ ʿilyōn
b kul[l] ʿō*bir ʿal-a(y) = w yiššum[m]
c = šaraq
d = ʾamȧrū
e ʿal mah ʿaśā YHWH ka-ka(h) = [h]a = ʾarṣ ha = zō(ʾ)t = = [h]a = bayt ha =
9a = ʾamȧrū
b ʿal ʾȧšr ʿazȧbū ʾat YHWH ʾïlō*hē = him
bR ʾȧšr hōṣī(ʾ) ʾat ʾȧbō*t-a = m mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
c wa = yaḥzī*qū = ʾïlō*hīm ʾȧḥirīm
d wa = yištȧḥū la = him
e wa = yïʿbu̇dū* = m
f ʿal kin hibī(ʾ) YHWH ʿȧl-ē = him ʾȧt kul[l] ha = raʿ[ʿ]ā ha = zō(ʾ)t
10a wa = yïhy mi[q] = qȧṣē(h) ʿȧśrīm šanā
b ʾȧšr banā ŠLMH ʾat šïnē ha = bāt⁺īm ʾat bēt YHWH = ʾat bēt ha = malk
11a ḤYRM malk ṢR niśśā(ʾ) ʾat ŠLMH = ʿïṣē ʾȧrazīm = = ʿïṣē bu̇rōšīm = = [h]a = zahab = kul[l] ḥipṣ = ō
b ʾaz yittin ha = malk ŠLMH = ḤYRM ʿȧśrīm ʿīr = ʾarṣ ha = galīl
12a wa = yiṣē(ʾ) ḤYRM miṣ = ṢR
aI = rʾōt ʾat ha = ʿārīm
aIR ʾȧšr natan l = ō ŠLMH
b = lō(ʾ) yašȧrū = ʿēn-a(y) = w
13a wa = yō(ʾ)mir
b mah ha = ʿārīm ha = ʾil⁺ǟ
bR ʾȧšr natatta(h) l = ī
bV ʾaḥī = [y]
c wa = yiqrā(ʾ) la = him ʾarṣ KBWL ʿad ha = yōm ha =
14x wa = yišlaḥ ḤYRM = [h]a = malk miʾā = ʿȧśrīm kikkar zahab
15a = dȧbar ha = mas[s]
aR ʾȧšr hiʿlā ha = malk ŠLMH
aRI = bnōt ʾat bēt YHWH = ʾat bēt = ō = ʾat ha = millō(wʾ) = ʾȧt ḥōmat YRWŠLM = ʾat ḤṢR = ʾat MGDW = ʾat GZR
16a PRʿH malk MṢR-aym ʿalā
b wa = yilkud ʾat GZR
c wa = yiśru̇p-a = h = [h]a = ʾiš
d = ʾat ha = KNʿN-ī ha = yō*šib = [h]a = ʿīr harag
e wa = yittïn-a = h šillū*ḥīm = bitt = ō ʾišt ŠLMH
17x wa = yibn ŠLMH ʾat GZR = ʾat bēt ḤRN taḥtōn
18v = ʾat BʿL-at = ʾat TMR = [h]a = midbar = [h]a = ʾarṣ
19v = ʾȧt kul[l] ʿārē ha = miskȧnōt
vR1 ʾȧšr hayū = ŠLMH
v = ʾat ʿārē ha = rakb = ʾat ʿārē ha = parašīm = ʾȧt ḥišq ŠLMH
vR2 ʾȧšr ḥašaq
vR2I = bnōt = YRWŠLM = = [h]a = LBNWN = = kul[l] ʾarṣ mamšalt = ō
20P kul[l] ha = ʿam[m] ha = nōtar min ha = ʾMR-ī ha = ḤT-ī ha = PRZ-ī ha = ḤW-ī = ha = YBWS-ī
PR ʾȧšr lō(ʾ) mib = bȧnē YŚRʾL him⁺a(h)
21vP bȧnē = him
vPR ʾȧšr nō*tȧrū ʾaḥ⁺ȧrē = him = [h]a = ʾarṣ
a ʾȧšr lō(ʾ) yaku̇lū bȧnē YŚRʾL
aI = haḥrīm-a = m
v wa = yaʿl-i = m ŠLMH = mas[s] ʿō*bid ʿad ha = yōm ha =
22a = mib = bȧnē YŚRʾL lō(ʾ) natan ŠLMH ʿabd
b him ʾanȧšē ha = milḥamā = ʿȧbad-a(y) = w = śar[r]-a(y) = w = šalī*š-a(y) = w = śar[r]ē rȧkb = ō = paraš-a(y) = w
23a ʾil⁺ǟ śar[r]ē ha = niṣṣabīm
aR ʾȧšr ʿal ha = mȧlā(ʾ)kā = ŠLMH
a ḥȧmiš⁺īm = ḥȧmiš miʾōt
b ha = rō*dīm = [h]a = ʿam[m] ha = ʿō*śīm = [h]a = mȧlā(ʾ)kā
24a ʾak bï[t]t PRʿH ʿalȧtā mi[n] = ʿīr DWD ʾil bēt-a = h
aR ʾȧšr banā l-a = h
b ʾaz banā ʾat ha = millō(wʾ)
25a = hiʿlā ŠLMH šalō*š pȧʿamīm = [h]a = šanā ʿō*lōt = šȧlamīm ʿal ha = mizbiḥ
aR ʾȧšr banā = YHWH
b = haqṭi(y)r ʾitt = ō
bR ʾȧšr = pȧnē YHWH
c = šillam ʾat ha = bayt
26a wa = ʾu̇ny ʿaśā ha = malk ŠLMH = ʿṢYWN GBR
aR ʾȧšr ʾit[t] ʾLWT ʿal śȧpat yam[m] sūp = ʾarṣ ʾDWM
27x wa = yišlaḥ ḤYRM = [h]a = ʾu̇ny ʾat ʿȧbad-a(y) = w ʾanȧšē ʾu̇n(i)y⁺ōt yō*dïʿē ha = yam[m] ʿim[m] ʿabȧdē ŠLMH
28a wa = yabō*ʾū ʾWPYR-a-h
b wa = yiq[qȧ]ḥū miš = šam[m] zahab ʾarbaʿ miʾōt = ʿȧśrīm kikkar
c wa = yabī*ʾū ʾil ha = malk ŠLMH
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]