[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 7

[ Textanmerkungen ]

1a = ʾat bēt = ō banā ŠLMH šȧlō*š ʿȧśrē(h) šanā
b wa = y˙kal[l] ʾat kul[l] bēt = ō
2a wa = yibn ʾat bēt yaʿr ha = LBNWN
b miʾā ʾammā ʾurk = ō
c = ḥȧmiš⁺īm ʾammā ruḥb = ō
d = šȧlō*šīm ʾammā qōmat = ō
e ʿal ʾarbaʿā ṭūrē ʿammūdē ʾȧrazīm
f = kȧrū*tōt ʾȧrazīm ʿal ha = ʿammūdīm
3a = sapū*n = [h]a = ʾarz mim = maʿl ʿal ha = ṣïlaʿō*t
aR ʾȧšr ʿal ha = ʿammūdīm ʾarbaʿīm = ḥȧmišā
b ḥȧmiš⁺ā ʿaśar ha = ṭūr
4a = šȧqū*pīm šȧlō*šā ṭūrīm
b = miḥzā ʾil miḥzā šalō*š pȧʿamīm
5a = kul[l] ha = pȧtaḥīm = ha = mȧzūzōt rȧbū*ʿīm šaqp
b = mūl miḥzā ʾil miḥzā šalō*š pȧʿamīm
6a = ʾȧt ʾu(w)lam[m] ha = ʿammūdīm ʿaśā
b ḥȧmiš⁺īm ʾammā ʾurk = ō
c = šȧlō*šīm ʾammā ruḥb = ō
d = ʾu(w)lam[m] ʿal pȧnē = him
e = ʿammū*dīm = ʿab[b] ʿal pȧnē = him
7a = ʾu(w)lam[m] ha = kissē(ʾ)
aR ʾȧšr yišpuṭ šam[m]
a ʾulam[m] ha = mišpaṭ ʿaśā
b = sapūn = [h]a = ʾarz mi[n] = ha = qarqaʿ ʿad ha = qarqaʿ
8a = bēt = ō
aR ʾȧšr yišib šam[m]
a ḥaṣir ha = ʾaḥ⁺ïrt mib = bēt = [h]a = ʾu(w)lam[m] = [h]a = maʿśǟ ha = hayā
b = bayt yïʿśǟ = bï[t]t PRʿH
bR ʾȧšr laqaḥ ŠLMH
b = [h]a = ʾu(w)lam[m] ha =
9a kul[l] ʾil⁺ǟ ʾȧbanīm yȧqarō*t = middō*t gazīt
b m˙gō*rarōt = [h]a = mȧgir[r]ā mib = bayt = mi[ḥ] = ḥūṣ = mim = massad ʿad ha = ṭȧpaḥōt = mi[ḥ] = ḥūṣ ʿad ha = ḥaṣir ha = gȧdu(w)lā
10a = m˙yussad ʾȧbanīm yȧqarōt ʾȧbanīm gȧdulōt
b ʾabȧnē ʿaśr ʾammōt
c = ʾabȧnē šȧmō*nǟ ʾammōt
11x = mi[l] = = maʿl-a-h ʾȧbanīm yȧqarōt = middōt gazīt wa = ʾarz
12a = ḥaṣir ha = gȧdu(w)lā sabīb šȧlō*šā ṭūrīm gazīt
b = ṭūr kȧrū*tō*t ʾȧrazīm
c = = ḥȧṣïr bēt YHWH ha = pȧnīmīt
d = = ʾulam[m] ha = bayt
13a wa = yišlaḥ ha = malk ŠLMH
b wa = yiqqaḥ ʾat ḤYRM miṣ = ṢR
14a bin ʾiššā ʾalmanā hū(ʾ) mim = maṭṭē(h) NPTLY
b = ʾabī = w ʾīš ṢR-ī ḥō*riš nu̇ḥušt
c wa = yimmalē(ʾ) ʾat ha = ḥukmā = ʾat ha = tȧbūnā = ʾat ha = dïʿt
cI = ʿśōt kul[l] mȧlā(ʾ)kā = [h]a = nu̇ḥušt
d wa = yabō(ʾ) ʾil ha = malk ŠLMH
e wa = yïʿś ʾat kul[l] mȧlā(ʾ)kt = ō
15a wa = yaṣu̇r ʾat šïnē ha = ʿammūdīm nu̇ḥušt
b šȧmō*nǟ ʿȧśrē(h) ʾammā qōmat ha = ʿammūd ha = ʾȧḥ⁺ad
c = ḥūṭ šïttēm ʿȧśrē(h) ʾammā yasub[b] ʾat ha = ʿammūd ha = šinī
16a = šïttē kō*tarō*t ʿaśā
aI la = ti[t]t ʿal rā(ʾ)šē ha = ʿammūdīm
a mū*ṣaq nu̇ḥušt
b ḥamiš ʾammōt qōmat ha = kō*tart ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
c = ḥamiš ʾammōt qōmat ha = kō*tart ha = šinīt
17a śȧbakīm maʿśē(h) śȧbakā gȧdī*līm maʿśē(h) šaršȧrōt = [h]a = kō*tarō*t
aR ʾȧšr ʿal rō(ʾ)š ha = ʿammūdīm
b šȧbʿā = [h]a = kō*tart ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
c = šȧbʿā = [h]a = kō*tart ha = šinīt
18a wa = yïʿś ʾat ha = ʿammūdīm
b = šïnē ṭūrīm sabīb ʿal ha = śȧbakā ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
bI = kassōt ʾat ha = kō*tarō*t
bIR ʾȧšr ʿal rō(ʾ)š ha = rimmō*nīm
c = kin ʿaśā = [h]a = kō*tart ha = šinīt
19a = kō*tarō*t
aR ʾȧšr ʿal rō(ʾ)š ha = ʿammūdīm
a maʿśē(h) šūšan = [h]a = ʾu(w)lam[m]
b ʾarbaʿ ʾammōt
20a = kō*tarō*t ʿal šïnē ha = ʿammūdīm gam mim = maʿl mil = = ʿummat ha = baṭn
aR ʾȧšr = ʿibr [h]a = śȧbakā
b = ha = rimmōnīm mā(ʾ)taym ṭū*rīm sabīb ʿal ha = kō*tart ha = šinīt
21a wa = yaqim ʾat ha = ʿammū*dīm = ʾulam[m] ha = hēkal
b wa = yaqim ʾat ha = ʿammūd ha = yȧmanī
c wa = yiqrā(ʾ) ʾat šïm = ō YKYN
d wa = yaqim ʾat ha = ʿammūd ha = śȧmā(ʾ)lī
e wa = yiqrā(ʾ) ʾat šïm = ō BʿZ
22a = ʿal rō(ʾ)š ha = ʿammūdīm maʿśē(h) šōšan
b wa = tittum[m] mȧlā(ʾ)kt ha = ʿammūdīm
23a wa = yïʿś ʾat ha = yam[m] mūṣaq
b ʿaśr = [h]a = ʾammā miś = śȧpat = ō ʿad śȧpat = ō
c ʿagul sabīb
d = ḥamiš = [h]a = ʾammā qōmat = ō
e = qȧwē(h) šȧlō*šīm = [h]a = ʾammā yasub[b] ʾō*t = ō sabīb
24a = p˙qaʿīm mit = taḥt = śȧpat = ō sabīb sō*bïbīm ʾō*t = ō
b ʿaśr = [h]a = ʾammā maqqī*pīm ʾat ha = yam[m] sabīb
c šïnē ṭūrīm ha = p˙qaʿīm
d yȧṣū*qīm = yȧṣū*qat = ō
25a ʿō*mid ʿal šïnē ʿaśar baqar
b šȧlō*šā pō*nīm ṣapōn-a-h
c = šȧlō*šā pō*nīm yamm-a-h
d = šȧlō*šā pō*nīm nagb-a-h
e = šȧlō*šā pō*nīm mizraḥ-a-h
f = ha = yam[m] ʿȧl-ē = him mi[l] = = maʿl-a-h
g = kul[l] ʾȧḥō*rē = him bayt-a-h
26a = ʿuby = ō ṭapḥ
b = śȧpat = ō = maʿśē(h) śȧpat kōs parḥ šōšan
c ʾalpaym bat[t] yakīl
27a wa = yïʿś ʾat ha = mȧkō*nōt ʿaśr nu̇ḥušt
b ʾarbaʿ = [h]a = ʾammā ʾurk ha = mȧkōnā ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
c = ʾarbaʿ = [h]a = ʾammā ruḥb-a = h
d = šalō*š = [h]a = ʾammā qōmat-a = h
28a = maʿśē(h) ha = mȧkōnā
b misgȧrō*t la = him
c = misgȧrōt bēn ha = š˙lab⁺īm
29a = ʿal ha = misgȧrō*t
aR ʾȧšr bēn ha = š˙lab⁺īm
a ʾȧrayōt baqar = k˙rūbīm
b = ʿal ha = š˙lab⁺īm kē*n mim = maʿl = mit = taḥt = [h]a = ʾȧrayōt = = [h]a = baqar lō*yōt maʿśē(h) mōrad
30a = ʾarbaʿā ʾōpan⁺ē nu̇ḥušt = [h]a = mȧkōnā ha = ʾaḥ⁺a[d]t = sarȧnē nu̇ḥušt
b = ʾarbaʿā paʿȧmō*t-a(y) = w kȧtipō*t la = him
c mit = taḥt = [h]a = kiy⁺ō*r ha = kȧtipō*t yȧṣū*qōt mi[n] = ʿibr ʾīš lō*yōt
31a = = hu(w) mib = bēt = [h]a = kō*tart wa = maʿl-a-h = [h]a = ʾammā
b = = ha ʿagul maʿśē(h) ki[n] ʾammā = ḥïṣy ha = ʾammā
c = gam ʿal = ha miqlaʿōt
d = misgȧrō*t-ē = him m˙rubbaʿōt
e lō(ʾ) ʿȧgul⁺ōt
32a = ʾarbaʿt ha = ʾōpan⁺īm = mit = taḥt = [h]a = misgȧrōt
b = yȧdōt ha = ʾōpan⁺īm = [h]a = mȧkōnā
c = qōmat ha = ʾōpan ha = ʾȧḥ⁺ad ʾammā = ḥïṣy ha = ʾammā
33a = maʿśē(h) ha = ʾōpan⁺īm = maʿśē(h) ʾōpan ha = markabā
b yȧdōt-a = m = gabbē = him = ḥiššū*qē = him = ḥiššū*rē = him ha = kul[l] mūṣaq
34a = ʾarbaʿ kȧtipōt ʾil ʾarbaʿ pinnōt ha = mȧkō*nā ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
b min ha = mȧkō*nā kȧtipē = ha
35a = = rō(ʾ)š ha = mȧkōnā ḥïṣy ha = ʾammā qōmā
b ʿagul sabīb
c = ʿal rō(ʾ)š ha = mȧkō*nā yȧdō*t-ē = ha = misgȧrō*t-ē = ha mim-min = [h]a(h)
36a wa = y˙pattïḥ ʿal ha = lū*ḥō*t yȧdō*t-ē = ha = ʿal = misgȧrō*t-ē = ha k˙rūbīm ʾȧrayōt = tī*mō*rō*t = maʿr ʾīš
b = lō*yōt sabīb
37a ka = zō(ʾ)t ʿaśā ʾȧt ʿaśr ha = mȧkō*nōt
b mūṣaq ʾȧḥ⁺ad middā ʾaḥ⁺a[d]t qaṣb ʾȧḥ⁺ad = kull = ahna(h)
38a wa = yïʿś ʿȧśarā kiy⁺ō*rōt nu̇ḥušt
b ʾarbaʿīm bat[t] yakīl ha = kiy⁺ōr ha = ʾȧḥ⁺ad
c ʾarbaʿ = [h]a = ʾammā ha = kiy⁺ōr ha = ʾȧḥ⁺ad
d kiy⁺ōr ʾȧḥ⁺ad ʿal ha = mȧkōnā ha = ʾaḥ⁺a[d]t = ʿaśr ha = mȧkō*nōt
39a wa = yittin ʾat ha = mȧkō*nōt ḥamiš ʿal kȧtïp ha = bayt miy = yamīn = ḥamiš ʿal kȧtïp ha = bayt miś = śïmō(ʾ)*l = ō
b = ʾat ha = yam[m] natan mik = kȧtïp ha = bayt ha = yȧmanīt qidm-a-h mim = mūl nagb
40a wa = yïʿś ḤYRWM ʾat ha = kiy⁺ō*rōt = ʾat ha = yaʿīm = ʾat ha = mizraqōt
b wa = y˙kal[l] ḤYRM
bI = ʿśōt ʾat kul[l] ha = mȧlā(ʾ)kā
bIR ʾȧšr ʿaśā = [h]a = malk ŠLMH bēt YHWH
41vbI ʿammū*dīm šïnaym = gullō*t ha = kō*tarō*t
vR ʾȧšr ʿal rō(ʾ)š ha = ʿammū*dīm
v šïttaym = ha = śȧbakōt šïttaym
vI = kassōt ʾat šïttē gullō*t ha = kō*tarō*t
vIR ʾȧšr ʿal rō(ʾ)š ha = ʿammūdīm
42v = ʾat ha = rimmō*nīm ʾarbaʿ miʾōt = šïttē ha = śȧbakōt
a šïnē ṭūrīm rimmō*nīm = [h]a = śȧbakā ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
aI = kassōt ʾat šïttē gullō*t ha = kō*tarō*t
aIR ʾȧšr ʿal pȧnē ha = ʿammūdīm
43v = ʾat ha = mȧkō*nōt ʿaśr = ʾat ha = kiy⁺ō*rō*t ʿȧśarā ʿal ha = mȧkō*nōt
44v = ʾat ha = yam[m] ha = ʾȧḥ⁺ad = ʾat ha = baqar šïnēm ʿaśar taḥt ha = yam[m]
45v = ʾat ha = sīrōt = ʾat ha = yaʿīm = ʾat ha = mizraqōt
a = ʾȧt kul[l] ha = kilīm ha = ʾ˙hl
aR ʾȧšr ʿaśā ḤYRM = [h]a = malk ŠLMH bēt YHWH
a nu̇ḥušt m˙mur[r]aṭ
46x = kikkar ha = YRDN yȧṣaq-a = m ha = malk = maʿbē(h) ha = ʾDMH bēn SKWT = bēn ṢRTN
47a wa = yan⁺ïḥ ŠLMH ʾat kul[l] ha = kilīm
b mi[n] = rub[b] m(ʾ)ōd m(ʾ)ōd lō(ʾ) niḥqar mišqal ha = nu̇ḥušt
48a wa = yïʿś ŠLMH ʾȧt kul[l] ha = kilīm
aR1 ʾȧšr bēt YHWH
a ʾȧt mizbiḥ ha = zahab = ʾat ha = šulḥān
aR2 ʾȧšr ʿal-a(y) = w laḥm ha = panīm
a zahab
49a = ʾat ha = mȧnō*rōt ḥamiš miy = yamīn = ḥamiš miś = śïmō(ʾ)l = pȧnē ha = d˙bīr zahab sagūr
b = ha = parḥ = ha = nē*rō*t = ha = malqaḥ⁺aym zahab
50a = ha = sȧppōt = ha = m˙zammïrōt = ha = mizraqōt = ha = kappōt = ha = maḥtōt zahab sagūr
b = ha = putōt = dalȧtōt ha = bayt ha = pȧnīmī = qudš ha = qu̇dašīm = dalȧtē ha = bayt = [h]a = hēkal zahab
51a wa = tišlam kul[l] ha = mȧlā(ʾ)kā
aR ʾȧšr ʿaśā ha = malk ŠLMH bēt YHWH
b wa = yabē*(ʾ) ŠLMH ʾat qudȧšē DWD ʾabī = w
c ʾat ha = kasp = ʾat ha = zahab = ʾat ha = kilīm natan = ʾō*ṣȧrōt bēt YHWH
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]