[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]

1Koen 6

[ Textanmerkungen ]

1a wa = yïhy = šȧmōnīm šanā = ʾarbaʿ miʾōt šanā
aI = ṣē(ʾ)t bȧnē YŚRʾL mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
a = [h]a = šanā ha = rȧbīʿīt = ḥudš zī*w
b hū(ʾ) ha = ḥudš ha = šinī
bI = mluk ŠLMH ʿal YŚRʾL
c wa = yibn ha = bayt = YHWH
2aP = ha = bayt
aPR ʾȧšr banā ha = malk ŠLMH = YHWH
a šiššīm ʾammā ʾurk = ō
b = ʿȧśrīm ruḥb = ō
c = šȧlō*šīm ʾammā qōmat = ō
3aP = ha = ʾu(w)lam[m] ʿal pȧnē hēkal ha = bayt
a ʿȧśrīm ʾammā ʾurk = ō ʿal pȧnē ruḥb ha = bayt
b ʿaśr = [h]a = ʾammā ruḥb = ō ʿal pȧnē ha = bayt
4x wa = yïʿś = [h]a = bayt ḥallōnē šȧqū*pīm ʾȧṭū*mīm
5a wa = yibn ʿal qīr ha = bayt yaṣūʿ sabīb ʾat qīrōt ha = bayt sabīb = [h]a = hēkal = = [h]a = d˙bīr
b wa = yïʿś ṣïlaʿōt sabīb
6aP ha = yaṣūʿ ha = taḥtō*nā
a ḥamiš = [h]a = ʾammā ruḥb-a = h
bP = ha = tīkō*nā
b ši[š]š = [h]a = ʾammā ruḥb-a = h
cP = ha = šȧlīšīt
c šabʿ = [h]a = ʾammā ruḥb-a = h
d migraʿōt natan = [h]a = bayt sabīb ḥūṣ-a-h
dI = biltī ʾḥuz = qīrōt ha = bayt
7a = ha = bayt
aI = hibbanō*t = ō
a ʾabn šȧlimā massaʿ nibnā
b = maqqabōt = ha = garzin kul[l] kïly barzil[l] lō(ʾ) nišmaʿ = [h]a = bayt
bI = hibbanō*t = ō
8a patḥ ha = ṣilaʿ ha = tīkō*nā ʾil kȧtïp ha = bayt ha = yȧmanīt
b = = lūl⁺īm yïʿlū ʿal ha = tīkō*nā
c = min ha = tīkō*nā ʾil ha = šȧlī*šīm
9a wa = yibn ʾat ha = bayt
b wa = y˙kall-i = hu(w)
c wa = yispun ʾat ha = bayt gibīm = śȧdirō*t = [h]a = ʾȧrazīm
10a wa = yibn ʾat ha = yaṣūʿ ʿal kul[l] ha = bayt
b ḥamiš ʾammōt qōmat = ō
c wa = yiʾḥuz ʾat ha = bayt = ʿïṣē ʾȧrazīm
11a wa = yïhy dȧbar YHWH ʾil ŠLMH
aI = (ʾ)mur
12aP13a ha = bayt ha =
aPR ʾȧšr ʾattā bō*nǟ
a ʾim tilik = ḥuqqō*t-ay = [y]
b = ʾat mišpaṭ-ay = [y] tïʿśǟ
c = šamarta ʾat kul[l] miṣwō*t-ay = [y]
cI la = lïkt ba = him
d = hïqī*mō*tī ʾat dȧbar = ī ʾitt-a = k
dR ʾȧšr dibbartī ʾil DWD ʾabī = ka
13a = šakantī = tōk bȧnē YŚRʾL
b = lō(ʾ) ʾiʿzub ʾat ʿamm = ī YŚRʾL
14a wa = yibn ŠLMH ʾat ha = bayt
b wa = y˙kall-i = hu(w)
15a wa = yibn ʾat qīrōt ha = bayt mib = bayt-a-h = ṣïlȧʿōt ʾȧrazīm
b miq = qarqaʿ ha = bayt ʿad qīrōt ha = sippū*n ṣippā ʿiṣ mib = bayt
c wa = y˙ṣap[p] ʾat qarqaʿ ha = bayt = ṣïlȧʿōt bu̇rōšīm
16a wa = yibn ʾat ʿȧśrīm ʾammā miy = yarïkōt-ē ha = bayt = ṣïlȧʿōt ʾȧrazīm min ha = qarqaʿ ʿad ha = qīrōt
b wa = yibn l = ō mib = bayt = d˙bīr = qudš ha = qu̇dašīm
17a = ʾarbaʿīm = [h]a = ʾammā hayā ha = bayt
b hū(ʾ) ha = hēkal = pȧn-ay = [y]
18a = ʾarz ʾil ha = bayt pȧnīm-a-h miqlaʿt p˙qaʿīm = pȧṭūrē ṣiṣṣīm
b ha = kul[l] ʾarz
c ʾēn ʾabn nirʾā
19a = d˙bīr = tōk ha = bayt mip = pȧnīm-a-h hikīn
aI = titt(in) šam[m] ʾat ʾȧrōn b˙rīt YHWH
20a = = pȧnē ha = d˙bīr ʿȧśrīm ʾammā ʾurk
b = ʿȧśrīm ʾammā ruḥb
c = ʿȧśrīm ʾammā qōmat = ō
d wa = y˙ṣapp-i = hu(w) zahab sagūr
e wa = y˙ṣap[p] mizbiḥ ʾarz
21a wa = y˙ṣap[p] ŠLMH ʾat ha = bayt mip = pȧnīm-a-h zahab sagūr
b wa = y˙ʿabbir = rattīqōt zahab = pȧnē ha = d˙bīr
c wa = y˙ṣapp-i = hu(w) zahab
22a = ʾat kul[l] ha = bayt ṣippā zahab
aI ʿad tum[m] kul[l] ha = bayt
b = kul[l] ha = mizbiḥ
bR ʾȧšr = [h]a = d˙bīr
b ṣippā zahab
23a wa = yïʿś = [h]a = d˙bīr šïnē k˙rūbīm ʿïṣē šamn
b ʿaśr ʾammōt qōmat = ō
24a = ḥamiš ʾammōt kȧnap ha = k˙rūb ha = ʾȧḥ⁺a[d]t
b = ḥamiš ʾammōt kȧnap ha = k˙rūb ha = šinīt
c ʿaśr ʾammōt mi[q] = qȧṣōt kȧnap-a(y) = w = ʿad qȧṣōt kȧnap-a(y) = w
25a = ʿaśr = [h]a = ʾammā ha = k˙rūb ha = šinī
b middā ʾaḥ⁺a[d]t = qaṣb ʾȧḥ⁺ad = šïnē ha = k˙rū*bīm
26a qōmat ha = k˙rūb ha = ʾȧḥ⁺ad ʿaśr = [h]a = ʾammā
b = kin ha = k˙rūb ha = šinī
27a wa = yittin ʾat ha = k˙rūbīm = tōk ha = bayt ha = pȧnīmī
b wa = yipru̇śū ʾat kanȧpē ha = k˙rū*bīm
c wa = tiggaʿ kȧnap ha = ʾȧḥ⁺ad = [h]a = qīr
d = kȧnap ha = k˙rūb ha = šinī nō*gïʿt = [h]a = qīr ha = šinī
e = kanȧpē = him ʾil tōk ha = bayt nō*gïʿō*t kanap ʾil kanap
28x wa = y˙ṣap[p] ʾat ha = k˙rūbīm zahab
29x = ʾȧt kul[l] qīrōt ha = bayt mïsab[b] qalaʿ pittūḥē miqlȧʿōt k˙rūbīm = tī*mō*rō*t = pȧṭūrē ṣiṣṣīm mil = = pȧnīm = = [h]a = ḥīṣōn
30x = ʾat qarqaʿ ha = bayt ṣippā zahab = pȧnīm-a-h = = [h]a = ḥīṣōn
31a = ʾȧt patḥ ha = d˙bīr ʿaśā dalȧtōt ʿïṣē šamn
b ha = ʾayl mȧzūzōt ḥȧmī*šīt
32aP = šïttē dalȧtōt ʿïṣē šamn
a = qalaʿ ʿȧl-ē = him miqlȧʿōt k˙rūbīm = tī*mō*rōt = pȧṭūrē ṣiṣṣīm
b = ṣippā zahab
c wa = yarid[d] ʿal ha = k˙rūbīm = ʿal ha = tī*mō*rōt ʾat ha = zahab
33x = kin ʿaśā = patḥ ha = hēkal mȧzūzōt ʿïṣē šamn mi[n] = ʾit[t] rȧbī*ʿīt
34v = šïttē dalȧtōt ʿïṣē bu̇rōšīm
a šïnē ṣïlaʿīm ha = dalt ha = ʾaḥ⁺a[d]t gȧlīlīm
b = šïnē qȧlaʿīm ha = dalt ha = šinīt gȧlīlīm
35a = qalaʿ k˙rūbīm = tī*mō*rōt = pȧṭū*rē ṣiṣṣīm
b = ṣippā zahab m˙yuššar ʿal ha = m˙ḥuqqǟ
36x wa = yibn ʾat ha = ḥaṣir ha = pȧnīmīt šȧlō*šā ṭūrē gazīt = ṭūr kȧrū*tō*t ʾȧrazīm
37x = [h]a = šanā ha = rȧbīʿīt yussad bēt YHWH = yarḥ zī*w
38a = = [h]a = šanā ha = ʾaḥ⁺a[d]t ʿȧśrē(h) = yarḥ būl
b hū(ʾ) ha = ḥudš ha = šȧmīnī
a kalā ha = bayt = kul[l] dȧbar-a(y) = w = = kul[l] mišpaṭ-a = w
c wa = yibn-i = hu(w) šabʿ šanīm
[ ein Kapitel zurück ][ 1Koen ][ ein Kapitel vor ]