Ex 12,42

Satz Text
a lēl šimmū*rīm hū(ʾ) = YHWH
aI = hōṣīʾ-a = m mi[n] = ʾarṣ MṢR-aym
b hū(ʾ) ha = laylā ha = = YHWH šimmū*rīm = kul[l] bȧnē YŚRʾL = dō*rō*t-a = m
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.