Ex 12,39

Satz Text
a wa = yō(ʾ)pū ʾat ha = baṣiq
aR ʾȧšr hōṣīʾū mim = MṢR-aym
a ʿū*gō*t maṣṣōt
b lō(ʾ) ḥamiṣ
c gur[rȧ]šū mim = MṢR-aym
d = lō(ʾ) yaku̇lū
dI = hitmahmih
e = gam ṣē*dā lō(ʾ) ʿaśū la = him
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.