Ex 12,34

Satz Text
a wa = yiśśā(ʾ) ha = ʿam[m] ʾat bȧṣiq = ō
b ṭarm yiḥmaṣ
a mišʾȧrō*t-a = m ṣȧrū*rō*t = śimȧlō*t-a = m ʿal šȧkm-a = m
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.