Ex 12,27

Satz Text
a = ʾȧmartim
b zabḥ pasḥ hū(ʾ) = YHWH
bR ʾȧšr pasaḥ ʿal bāt⁺ē bȧnē YŚRʾL = MṢR-aym
bRI = nugp = ō ʾat MṢR-aym
c = ʾat bāt⁺ē = hiṣṣīl
d wa = yiqqud[d] ha = ʿam[m]
e wa = yištaḥ(ȧw)wū
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.