Dan 7,2

Satz Text
a ʿānē(h) DNYʾL
b = ʾāmïr
c ḥāzē(h) hwēt = ḥizw = ī ʿim[m] lēly = ā(ʾ)
d = ʾrū ʾarbaʿ rūḥē šmayy = ā(ʾ) mgīḥān = yamm = ā(ʾ) rabb = ā(ʾ)
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.