Dan 7,13

Satz Text
a ḥāzē(h) hwēt = ḥizwē lēly = ā(ʾ)
b = ʾrū ʿim[m] ʿnānē šmayy = ā(ʾ) = bar ʾnāš ʾātē(h) hwā
c = ʿad ʿattīq yōmayy = ā(ʾ) mṭā[ʾ]
d = qu̇dām-ō = hi(y) haqrbū = hi(y)
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.