[ ein Kapitel zurück ][ Klgl ][ ein Kapitel vor ]

Klgl 1

[ Textanmerkungen ]

1a ʾē-ka(h) yašȧbā badad ha = ʿīr rabbat-ī ʿam[m]
b hayȧtā = ʾalmanā rabbat-ī = [h]a = gōyī*m
c śar[r]at-ī = [h]a = mȧdīnōt hayȧtā la = mas[s]
2a bakō tibkǟ = [h]a = laylā
b = dimʿat-a = h ʿal laḥy-a = h
c ʾēn l-a = h m˙naḥ[ḥ]im mik = kul[l] ʾō*hïbē = ha
d kul[l] riʿē = ha bagȧdū b-a = h
e hayū l-a = h = ʾō*yïbīm
3a galȧtā YHWDH mi[n] = ʿuny = mi[n] = rub[b] ʿïbō*dā
b hī(ʾ) yašȧbā = [h]a = gōyī*m
c lō(ʾ) maṣȧʾā manōḥ
d kul[l] rō*dïpē = ha hiśśīgū = ha bēn ha = mïṣar[r]īm
4a darȧkē ṢYWN ʾȧbilōt mib = bȧly bāʾē mōʿid
b kul[l] šȧʿarē = ha šōmimīn
c kō*hïnē = ha niʾnaḥīm
d bȧtūlō*t-ē = ha nūgōt
eP = hī(ʾ)
e mar[r] l-a = h
5a hayū ṣar[r]ē = ha = rō(ʾ)š
b ʾō*yïbē = ha šalū
c YHWH hōg-a = h ʿal rub[b] pȧšaʿē = ha
d ʿōlalē = ha halȧkū šȧby = pȧnē ṣar[r]
6a wa = yiṣē(ʾ) min bï[t]t ṢYWN kul[l] hȧdar-a = h
b hayū śar[r]ē = ha = ʾayyalīm
bR1 lō(ʾ) maṣȧʾū mirʿǟ
bR2 wa = yilïkū = lō(ʾ) kuḥ[ḥ] = pȧnē rōdip
7a zakȧrā YRWŠLM yȧmē ʿuny-a = h = mȧrūdē = ha kul[l] maḥmū*dē = ha
aR ʾȧšr hayū mi[y] = yȧmē qadm
aRI = npul ʿamm-a = h = yad ṣar[r]
b = ʾēn ʿōzir l-a = h
c raʾū = ha ṣar[r]īm
d śaḥȧqū ʿal mišbat⁺-i = ha
8a ḥiṭʾ ḥaṭȧʾā YRWŠLM
b ʿal kin = nīdā hayatā
c kul[l] m˙kabbïdē = ha hizzi(y)l[l]ū = ha
d raʾū ʿirwat-a = h
e gam hī(ʾ) niʾnȧḥā
f wa = tašub ʾaḥōr
9a ṭumʾat-a = h = šūlē = ha
b lō(ʾ) zakȧrā ʾaḥrīt-a = h
c wa = tirid pȧlaʾīm
d ʾēn m˙naḥ[ḥ]im l-a = h
e rʾē(h)
eV YHWH
e ʾat ʿuny = ī
f higdīl ʾōyib
10a yad = ō paraś ṣar[r] ʿal kul[l] maḥmad⁺ē = ha
b raʾȧtā
c gōyī*m bāʾū miqdaš-a = h
cR ʾȧšr ṣiwwīta(h)
d lō(ʾ) yabō*ʾū = [h]a = qahal l-a = k
11a kul[l] ʿamm-a = h niʾnaḥīm
b m˙baqqïšīm laḥm
c natȧnū maḥmūd⁺ē = him = ʾukl
cI = hašīb napš
d rʾē(h)
dV YHWH
e = habbīṭ-a(h)
f hayītī zōlilā
12a lō(wʾ) ʾïl-ē = kim
aV kul[l] ʿō*bïrē dark
b habbīṭū
c = rʾū
d ʾim yiš makʾōb = makʾō*b = ī
dR1 ʾȧšr ʿōlal l = ī
dR2 ʾȧšr hōgā YHWH = yōm ḥȧrōn ʾapp = ō
13a mim = marōm šalaḥ ʾiš = ʿaṣȧmō*t-ay = [y]
b wa = yird-an = [h]a(h)
c paraś rašt = ragl-ay = [y]
d hïšīb-a = ʾaḥōr
e nȧtan-a = šō*mimā
f kul[l] ha = yōm dawā
14a niśqad ʿul[l] pȧšaʿ-ay = [y]
b = yad = ō yiśtar[rï]gū
c ʿalū ʿal ṣawwā(ʾ)r = ī
d hikšīl kuḥ[ḥ] = ī
e nȧtan-a = ʾȧdō*n-ay = [y] = yȧdē
f lō(ʾ) ʾūkal
fI qūm
15a sillā kul[l] ʾabbīr-ay = [y] ʾȧdō*n-ay = [y] = qȧrb = ī
b qarā(ʾ) ʿal-ay = [y] mōʿid
bI = šbur baḥ[ḥ]ūr-ay = [y]
c gï[t]t darak ʾȧdō*n-ay = [y] = bȧtūlat bï[t]t YHWDH
16a ʿal ʾil⁺ǟ ʾȧnī bōkiy⁺ā
b ʿēn = ī ʿēn = ī yō*rïdā maym
c raḥaq mim-min⁺ = ī m˙naḥ[ḥ]im
d mišīb napš = ī
e hayū ban-ay = [y] šōmimīm
f gabar ʾōyib
17a pir[r]ïśā ṢYWN = yadē = ha
b ʾēn m˙naḥ[ḥ]im l-a = h
c ṣiwwā YHWH = YʿQB sȧbīb-a(y) = w ṣar[r]-a(y) = w
d hayȧtā YRWŠLM = niddā bēnē = him
18aP ṣaddīq
a hū(ʾ) YHWH
b = hu(w) marītī
c šimʿū nā(ʾ)
cV kul[l] [h]a = ʿammīm
d = rʾū makʾō*b = ī
e bȧtūlō*t-ay = [y] = baḥ[ḥ]ūr-ay = [y] halȧkū = [h]a = šaby
19a qarā(ʾ)tī = m˙ʾah[h]ïb-ay = [y]
b him⁺a(h) rimmū =
c kō*hïn-ay = [y] = zȧqin-ay = [y] = [h]a = ʿīr gawaʿū
d biq[qï]šū ʾukl la =
e = yašībū ʾat napš-a = m
20a rʾē(h)
aV YHWH
b ṣar[r] l = ī
c miʿ-ay = [y] ḥu̇marmarū
d nihpak libb = ī = qȧrb = ī
e marō marītī
f mi[ḥ] = ḥūṣ šikkïlū ḥarb
g = [h]a = bayt = [h]a = mawt
21a šamïʿū
b niʾnaḥā ʾanī
c ʾēn m˙naḥ[ḥ]im l = ī
d kul[l] ʾō*yïb-ay = [y] šamïʿū raʿ[ʿ]at = ī
e śāśū
f ʾattā ʿaśīta
g hibē*(ʾ)ta yōm
gR qarā(ʾ)ta
h = yihyū ka-mō =
22a tabō*(ʾ) kul[l] raʿ[ʿ]at-a = m = panē = ka
b = ʿōlil la =
c = ʾȧšr ʿōlalta l = ī ʿal kul[l] pȧšaʿ-ay = [y]
d rabbōt ʾanȧḥō*t-ay = [y]
e = libb = ī dawwāy
[ ein Kapitel zurück ][ Klgl ][ ein Kapitel vor ]