[ ein Kapitel zurück ][ 1Chr ][ ein Kapitel vor ]

1Chr 8

[ Textanmerkungen ]

1a = BNYMN hōlīd ʾat BLʿ bu̇kur = ō
b ʾŠBL ha = šinī
c = ʾḤRḤ ha = šȧlīšī
2a NWḤH ha = rȧbīʿī
b = RPʾ ha = ḥȧmīšī
3x wa = yihyū banīm = BLʿ ʾDR = GRʾ = ʾBYHWD
4v = ʾBYŠWʿ = NʿMN = ʾḤWḤ
5v = GRʾ = ŠPWPN = ḤWRM
6a = ʾil⁺ǟ bȧnē ʾḤWD
bP ʾil⁺ǟ
b him rā(ʾ)šē ʾabōt = yōšïbē GBʿ
c wa = yaglū = m ʾil MNḤT
7aP = NʿMN = ʾḤYH = GRʾ
a hū(ʾ) higlā = m
b = hōlīd ʾat ʿZʾ = ʾat ʾḤYḤD
8a = ŠḤRYM hōlīd = śȧdē(h) MWʾB
aI min šilḥ = ō ʾō*t-a = m ḤWŠYM = ʾat BʿRʾ naš-a(y) = w
9x wa = yōlid min ḤDŠ ʾišt = ō ʾat YWBB = ʾat ṢBYʾ = ʾat MYŠʾ = ʾat MLKM
10v = ʾat YʿWṢ = ʾat ŚKYH = ʾat MRMH
a ʾil⁺ǟ ban-a(y) = w rā(ʾ)šē ʾabōt
11x = mi[n] = ḤŠYM hōlīd ʾat ʾBYṬWB = ʾat ʾLPʿL
12a = bȧnē ʾLPʿL ʿBR = MŠʿM wa = ŠMD
b hū(ʾ) banā ʾat ʾWNW = ʾat LD = bȧnō*t-ē = ha
13aP = BRʿH wa = ŠMʿ
a him⁺a(h) rā(ʾ)šē ha = ʾabōt = yōšïbē ʾYLWN
b him⁺a(h) hibrīḥū ʾat yōšïbē GT
14x = ʾaḥy = ō ŠŠQ = YRMWT
15x = ZBDYH = ʿRD = ʿDR
16v = MYKʾL = YŠPH = YWḤʾ bȧnē BRYʿH
17x = ZBDYH = MŠLM = ḤZQY wa = ḤBR
18v = YŠMRY = YZLYʾH = YWBB bȧnē ʾLPʿL
19x = YQYM = ZKRY = ZBDY
20v = ʾLYʿNY = ṢLTY = ʾLYʾL
21v = ʿDYH = BRʾYH = ŠMRT bȧnē ŠMʿY
22x = YŠPN wa = ʿBR = ʾLYʾL
23v = ʿBDWN = ZKRY = ḤNN
24v = ḤNNYH = ʿYLM = ʿNTTYH
25v = YPDYH = PNYʾL bȧnē ŠŠQ
26x = ŠMŠRY = ŠḤRYH = ʿTLYH
27v = YʿRŠYH = ʾLYH = ZKRY bȧnē YRḤM
28a ʾil⁺ǟ rā(ʾ)šē ʾabōt = tō*lïdōt-a = m rā(ʾ)šīm
b ʾil⁺ǟ yašȧbū = YRWŠLM
29a = = GBʿWN yašȧbū ʾȧbī GBʿWN
b = šim ʾišt = ō MʿKH
30va = bïn = ō ha = bu̇ku(w)r ʿBDWN = ṢWR = QYŠ = BʿL = NDB
31v = GDWR = ʾḤYW wa = ZKR
32a = MQLWT hōlīd ʾat ŠMʾH
b = ʾap him⁺a(h) nagd ʾȧḥē = him yašȧbū = YRWŠLM ʿim[m] ʾȧḥē = him
33a = NR hōlīd ʾat QYŠ
b = QYŠ hōlīd ʾat ŠʾWL
c = ŠʾWL hōlīd ʾat YHWNTN = ʾat MLKY ŠWʿ = ʾat ʾBYNDB = ʾat ʾŠBʿL
34a = bin YHWNTN MRYB BʿL
b = MRYB BʿL hōlīd ʾat MYKH
35x = bȧnē MYKH PYTWN wa = MLK = TʾRʿ = ʾḤZ
36a = ʾḤZ hōlīd ʾat YHWʿDH
b = YHWʿDH hōlīd ʾat ʿLMT = ʾat ʿZMWT = ʾat ZMRY
c = ZMRY hōlīd ʾat MWṢʾ
37a = MWṢʾ hōlīd ʾat BNʿʾ
b RPH bïn = ō
c ʾLʿŚH bïn = ō
d ʾṢL bïn = ō
38a = = ʾṢL šiššā banīm
b = ʾil⁺ǟ šïmōt-a = m ʿZRYQM BKRW = YŠMʿʾL = ŠʿRYH = ʿBDYH = ḤNN
c kul[l] ʾil⁺ǟ bȧnē ʾṢL
39x = bȧnē ʿŠQ ʾȧḥ⁺-a(y) = w ʾWLM bu̇kur = ō YʿWŠ ha = šinī = ʾLYPLṬ ha = šȧlī*šī
40a wa = yihyū bȧnē ʾWLM ʾȧnašīm gibbō*rē ḥayl dō*rïkē qašt
b = marbīm banīm
c = bȧnē banīm miʾā = ḥȧmiš⁺īm
d kul[l] ʾil⁺ǟ mib = bȧnē BNYMN
[ ein Kapitel zurück ][ 1Chr ][ ein Kapitel vor ]